Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Žiadosti o povolenia na úseku dopravy

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Brezno - rozkopávkových prác

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva cestný správny orgán - mesto Brezno na základe písomnej žiadosti.

POTREBNÉ DOKLADY:
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo)
Prílohy uvedené v žiadosti

DOBA VYBAVENIA:  do 30 dní

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov


Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie na územní mesta Brezno

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Brezno, za účelom:

 • zariadenie staveniska
 • umiestnenie kontajneru
 • umiestnenie lešenia
 • pristavenie vozidla, alebo strojného zariadenia na výkon stavebných prác.

 • umiestnenie predajných zariadení (stánkový a ambulantný predaj)
 • konanie zhromaždení, mítingov, petičných akcií
 • konanie kultúrnych podujatí
 • konanie športových podujatí
 • konanie propagačno – komerčných podujatí
 • informačné stánky záujmových združení
 • nakrúcanie filmov, televíznych programov
 • umiestnenie prenosovej techniky (TV, R)
 • umiestnenie letných terás.

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ:
Vyplniť formulár
K žiadosti priložiť doklady(pozri prílohy podľa formulára ).
Kompletnú žiadosť odovzdať osobne, alebo poslať poštou na Mestský úrad v Brezne, odbor rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia
aplatiť správny poplatok pred vydaním rozhodnutia (podľa Sadzobníka správnych poplatkov).
Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom.


UPOZORNENIE: na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami: § 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú.

DOBA VYBAVENIA: podľa správneho poriadku: 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní.


Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

O pripájaní miestnych komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje príslušný cestný správny orgán - mesto Brezno.
Povolenie vydáva mesto Brezno na základe písomnej žiadosti.

POTREBNÉ DOKLADY:
Žiadosť na vydanie povolenia na pripojenie na MK resp. zriadenie vjazdu z MK (tlačivo)
Prílohy uvedené v žiadosti

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov


Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva cestný správny orgán - mesto Brezno na základe písomnej žiadosti.

POTREBNÉ DOKLADY:
Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo)
Prílohy uvedené v žiadosti

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov


Kontakt

Medveď Ján - 048/2856 702, jan.medved@brezno.sk