Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Štatút a kompetencie mesta

Štatút mesta Brezna upravuje podrobnosti o postavení a pôsobnosti mesta Brezna, podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy mesta Brezna, zriaďovanie a úlohy orgánov mestského zastupiteľstva mesta Brezna, financovanie mesta, jeho rozpočet, majetkové postavenie, hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta, povinnosti a oprávnenia poslancov, spoluprácu miest a obcí, ako aj spôsob udeľovania ocenení mesta Brezna.

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schválilo v súlade s § 24 ods. 1 písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Štatút mesta Brezna s účinnosťou od 1. mája 2013. Na zasadnutí dňa 10. februára 2016 bol schválený Doplnok č. 1, ktorým sa s účinnosťou od 15.02.2016 mení a dopĺňa Štatút mesta Brezna.


Kompetencie mesta

Postavenie a pôsobnosť mesta ustanovuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vyberáme z neho:

 1. Mesto Brezno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Mesto Brezno je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 3. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 4. Jeho územie tvorí tvorí katastrálne územie Brezna.
  Územie mesta sa člení na časti mesta . Časti Mesta Brezno majú vlastný názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku.
  a) Brezno – Mesto
  b) Brezno – Mazorníkovo
  c) Brezno - Predné Halny
  d) Brezno - Zadné Halny
  e) Brezno – Bujakovo
 5. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Samosprávnu pôsobnosť mesta upravuje osobitný zákon (Ústava Slovenskej republiky), ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 6. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
  a) orgánmi mesta,
  b) hlasovaním obyvateľov mesta,
  c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta.
 7. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
  Vlastnými príjmami mesta sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy):
  a) príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu),
  b) výnosy miestnych daní a poplatkov,
  c) podiely na daniach v správe štátu,
  d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
  e) iné príjmy.
 8. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
 9. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a ním zriadených organizácií a majetkové práva mesta.
 10. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty mesta. (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , Zásady hospodárenia s majetkom mesta).
 11. Orgánmi mesta sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :
  a) MsZ,
  b) primátor mesta Brezna.

 

Podrobné informácie poskytuje dokument Štatút mesta Brezna.

 

 

Súbory na stiahnutie

statut_mesta_brezna_v_uplnom_zneni PDF - dokument 391.46 kB