Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Útvar prednostu

 

Prednostka mestského úradu

Ďurišová Zuzana, Mgr.  – 048/2856 200, mob. 0911 996 022, zuzana.durisova@brezno.sk

 

Asistentka prednostky

Štulajterová Janka, Mgr. - 048/2856 201, janka.stulajterova@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent na úseku informatiky

Knoško Peter, Ing., PhD. - 048/2856 210, peter.knosko@brezno.sk

Brünn Martin, Mgr. - 048/2856 211, martin.brunn@brezno.sk 

Kučera Peter - 048/2856 212, peter.kucera@brezno.sk 

 

Samostatný odborný referent na úseku verejného obstarávania

Ridzoňová Dana, - 048/2856 213, dana.ridzonova@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent na úseku personalistiky a miezd

Auxtová Monika, Ing.  - 048/2856 214, monika.auxtova@brezno.sk

Vašková Marcela, Ing. - 048/2856 215 marcela.vaskova@brezno.sk  

 

Samostatný odborný referent na úseku školského úradu

Paučová Marta, Mgr. - 048/2856 216, marta.paucova@brezno.sk 

 


ÚTVAR PREDNOSTU


Sekretariát prednostu a zástupcov primátor
1. Zabezpečuje a zodpovedá za:
a) vedenie a evidenciu došlej a odoslanej pošty za kanceláriu prednostu, za správnu
aplikáciu platného registratúrneho poriadku,
b) organizáciu a prípravu všetkých porád prednostu, prípravu a spracovanie podkladov
na rokovania a vyhotovuje z nich zápisy,
c) sledovanie termínov plnenia úloh uložených prednostom a spracovanie vyhodnotenia
týchto úloh,
d) zostavenie denného programu prednostu, harmonogramu rokovaní a návštev
a zabezpečuje ich realizáciu,
e) vedenie a aktualizáciu adresára PO a FO pre potreby písomnej korešpondencie
prednostu,
f) formálnu kontrolu náležitostí materiálov pred podpisom prednostovi, rozdelenie
po podpise na jednotlivé organizačné útvary,
g) evidenciu, zverejňovanie a ďalšiu manipuláciu s vnútroorganizačnými normami a VZN,
h) spracúva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých organizačných útvarov,
2. Vypracováva návrhy na nové vnútroorganizačné predpisy a na ich revidovanie.
3. Oboznamuje zamestnancov MsÚ s prípravou VZN a vnútroorganizačných noriem
a následne s ich schválením.
4. Zabezpečuje administratívnu agendu pre hlavného kontrolóra.
5. Zodpovedá za agendu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zabezpečuje
jej vybavovanie.
Oblasť agendy MsZ a komisií MsZ
1. Zodpovedá za komplexnú prípravu rokovaní MsZ.
2. Metodicky usmerňuje spracovateľov správ pre MsZ a spolupracuje s nimi na ich príprave.
3. Zabezpečuje komplexné spracovanie materiálov MsZ a ich distribúciu pre adresátov.
4. Zodpovedá za formálnu úpravu a úplnosť materiálov na MsZ.
5. Pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutia MsZ.
6. V spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi spracúva správy pre poslancov.
7. Zodpovedá za vedenie komplexnej agendy MsZ v zmysle príslušných predpisov.
8. Zodpovedá za centrálnu evidenciu uznesení MsZ a zabezpečuje rozpracovanie a kontrolu
plnenia týchto uznesení a VZN.
9. Vedie agendu komisií MsZ, prehľad o činnosti, evidenciu členov a zmeny.
10. Zodpovedá za archiváciu všetkých materiálov týkajúcich sa MsZ a komisií MsZ.
P – 11/2018 11 z 41
11. Zabezpečuje prípravu scenára pre primátora na každé rokovanie MsZ s návrhom na určenie
overovateľov zápisníc, na zloženie návrhovej komisie.
12. Spracováva zápisnice a zvukový záznam zo zasadnutí MsZ, vedie ich evidenciu
a zabezpečuje archiváciu.
13. Zabezpečuje prípravu plánu práce MsZ na základe podkladov primátora, zástupcu
primátora, prednostu MsÚ, poslancov MsZ, náčelníka MsP.
14. Spolupracuje so spracovateľmi pri príprave materiálov do MsZ.
15. Vedie evidenciu orgánov mesta – MsZ, komisií.
16. Vedie agendu komisií pri MsZ.
17. Vedie evidenciu účasti poslancov na zasadnutiach MsZ.
18. Vedie sumárnu evidenciu účasti členov komisií pri MsZ na ich zasadnutiach.
19. Predkladá mzdovému úseku podklady na vyplatenie odmien poslancom.
20. Vedie evidenciu zápisníc z rokovaní komisií pri MsZ.


Oblasť informatiky
Všeobecné činnosti
1. Získava, spracováva, využíva a poskytuje dáta prostredníctvom výpočtovej techniky
a príslušných softvérov v organizačných útvaroch mesta.
2. V rámci svojej odbornosti koncepčne spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi pri
výbere a obstarávaní všetkých náležitostí informačného systému vrátane výberu vhodného
hardvéru, operačných systémov a príslušného softvéru potrebného pre bezproblémový chod
zavádzaného informačného systému. Zabezpečuje potrebné inštalácie a konfiguračné
činnosti.
3. Metodicky usmerňuje a koordinuje činnosti zamestnancov súvisiace s využívaním
softvérového a hardvérového vybavenia pracovísk na jednotlivých organizačných útvaroch
MsÚ.
4. Predkladá návrhy a koncepčné postupy pre skvalitnenie práce zamestnancov s využívaním
prostriedkov výpočtovej techniky.
5. Podľa potreby vykonáva zaškolenie a metodické usmernenie pracovníkom MsÚ pre prácu
s novou výpočtovou technikou.
6. Podľa potreby navrhuje školenia zamestnancov MsÚ súvisiace so zvyšovaním odbornej
spôsobilosti práce na softvérovom a hardvérovom vybavení PC.
7. Metodicky usmerňuje zamestnancov pre prácu s osobnými údajmi v informačných
systémoch tak, aby nedochádzalo k úniku citlivých informácií chránených zákonom
o ochrane osobných údajov
8. Zabezpečuje servis, opravy a reklamácie výpočtovej techniky. V prípade zistenia funkčnej
chyby v softvéri, zabezpečuje s dodávateľom potrebné konzultácie a postupy na jej
odstránenie.
9. V prípade potreby tvorby zložitejších publikačných a grafických prác pre potreby
organizačných útvarov mesta, vykonáva so zadávateľom konzultácie a metodické
usmernenia ohľadne možnostiach realizácie požiadavky.
10. V súvislosti s jeho pracovným zaradením vykonáva pre zamestnanca MsÚ odbornú podporu
a pomoc pri riešení neštandardných požiadaviek .
11. Pripravuje podklady pre návrh rozpočtu mesta za oblasť výpočtovej techniky.
12. Zabezpečuje objednávanie, výmenu a evidenciu využiteľnosti tonerov a cartridge-ov
pre potreby MsÚ.
13. Zabezpečuje po technickej stránke elektronickú prípravu materiálov do MsZ, priebeh
rokovania prostredníctvom hlasovacieho zariadenia a následné spracovanie elektronických
dát.
14. Spracúva koncepciu rozvoja informačného systému podľa potrieb jednotlivých
organizačných útvarov a zodpovedá za implementáciu a optimálne rozmiestnenie všetkých
technológií z pohľadu kvality, efektívnosti, udržateľnosti a nákladov.
15. Vykonáva hardvérový a softvérový audit výpočtovej techniky, z výsledkov auditu vytvára
sumáre a prehľady na základe ktorých spracuje analýzu stavu a potrieb výpočtovej techniky
pre potreby MsÚ. Pripravuje návrhy na zefektívnenie využívania všetkých technológií.
16. Zabezpečuje po technickej stránke zasadnutia MsZ.
Počítačová sieť lan (local area network)
1. Vykonáva analýzy infraštruktúry počítačovej siete a na jej základe vytvára a aktualizuje
mapy fyzickej a logickej topológie siete. V súlade s platnou organizačnou štruktúrou
a aktuálnou potrebou ich implementuje do praxe.
2. Zabezpečuje výber, nákup, montáž, inštaláciu, konfiguráciu a administráciu serverov,
diskových polí, záložných zdrojov, zálohovacích zariadení a všetkých aktívnych prvkov
počítačovej siete.
3. Inštaluje vybrané operačné systémy na všetky servre, definuje role serverov, vykonáva
všetky potrebné aktualizácie a konfigurácie.
4. Zavádza a spravuje lokálnu doménu počítačovej siete na produkčných serveroch,
zabezpečuje prostriedky pre centralizovanú správu všetkých pripojených užívateľov
do siete.
5. Na úrovni lokálnej domény definuje pravidlá globálnej bezpečnostnej politiky platnej
pre všetky počítače pripojené do počítačovej siete.
6. Navrhuje, prehodnocuje, vytvára a reorganizuje stromovú štruktúru (hierarchiu) priečinkov
na serverových diskoch a diskovom poli. V súlade s platnou organizačnou štruktúrou
aplikuje na ne prístupy - oprávnenia súborového systému.
7. Vykonáva inštaláciu a konfiguráciu operačných systémov, všetkých potrebných softvérov
a pripojených periférnych zariadení pre všetky počítače pripojené do počítačovej siete.
Zabezpečuje ich aktualizáciu a nastavenia užívateľských profilov podľa požiadaviek.
8. Konfiguruje nastavenia vzdialenej plochy a zabezpečuje prístup na klientsku stanicu
prostredníctvom lokálnej vzdialenej správy
9. Zabezpečuje chod celej počítačovej siete a jej prípadné vylepšovanie na úrovni hardvéru
a softvéru.
Počítačová sieť wan (wide area network)
1. Prehodnocuje, analyzuje a zriaďuje zavádzanie rozsiahlych počítačových sietí tak,
aby plnohodnotne a bezpečne pripojil ostatné organizácie na prostriedky produkčných
serverov a informačné systémy MsÚ.
2. Vytvára a konfiguruje virtuálne privátne siete VPN (Virtual Private Network) pre komfortné
a bezpečné pripojenie poslancov MsZ na produkčné servery MsÚ.
3. Vytvára a definuje dobu platnosti certifikačných kľúčov, ktoré prideľuje vybraným osobám.
4. Navrhuje spôsoby pripájania sa do VPN siete a automatické sprístupnenia dátových údajov
5. Operatívne rieši vzniknuté problémy s autentifikáciou a pripojením sa do VPN.
6. Zabezpečujú bezpečné zriadenie vzdialenej správy medzi MsÚ a dodávateľskými firmami
pre vytvorenie pružnej a efektívnej technickej podpory na produkty dodávateľa.
Informačné systémy
1. Zabezpečuje zriadenie databázy, inštaláciu a konfiguráciu potrebných databázových
komponentov.
2. Zabezpečuje inštaláciu a konfiguráciu jadra ISS a ďalších programových modulov,
ktoré rozširujú funkčnosť informačného systému v súlade s potrebami MsÚ.
3. Vykonávajú správu a administráciu komplexného ISS, prideľujú užívateľom databázové
zdroje, moduly, formuláre, tlačové zostavy a pod.
P – 11/2018 13 z 41
4. Zabezpečujú rozvoj ISS – rozširovaním nových modulov a aktualizáciou existujúcich.
5. Pravidelne a včas nasadzujú kumulatívne zmeny vydané dodávateľom ISS. Pri nasadzovaní
kumulatívnych zmien úzko participujú spolu so zamestnancami a pripravované zmeny
a opravy, ktoré sa jej nasadením vykonajú, vzájomne konzultujú.
6. Zabezpečujú štandardnú metodickú podporu pre prácu v ISS.
7. Využíva zabudované kontrolné mechanizmy ISS, vykonáva kontroly a odstraňuje funkčné
nezrovnalosti v databáze.
8. Prostredníctvom HelpDesku evidujú nahlásené chyby ISS, komunikujú s podporou
(Hotline) dodávateľa a prijímajú riešenia na ich odstránenie.
9. Zabezpečujú prezentácie, školenia a implementačné práce v spolupráci s dodávateľom ISS
10. Pomáhajú zavádzať nové pracovné a metodické postupy pre skvalitnenie práce s využitím
ponúkaných možností ISS.
11. Rokujú o podmienkach servisnej zmluvy.
12. Zabezpečujú technický chod dochádzkového systému.
13. Zabezpečujú technický chod knižničného systému
14. Inštalujú, konfigurujú a aktualizujú ostatné minoritné informačné systémy zavedené
na MsÚ.
Bezpečnosť
1. Zabezpečujú a vykonávajú administráciu firewallu tak, aby chránil počítačovú sieť MsÚ
voči externým a interným neautorizovaným útokom.
2. Definuje pravidlá pre HTTP filtering-u, ktoré obmedzujú prístup užívateľom na nevhodné
webové stránky
3. Pravidelne monitoruje bezpečnostné protokoly, vyhodnocuje ich a prijíma nápravne
opatrenia
4. Zabezpečuje a konfiguruje antispamovú kontrolu mailovej pošty voči prichádzaniu
nevyžiadanej pošty a pošty obsahujúcej škodlivý zdrojový kód.
5. Inštaluje a konfiguruje ERA Server pre zabezpečenie centralizovanej antivírusovej ochrany.
Hromadne aplikuje na všetky počítače v sieti nastavené globálne bezpečnostné pravidlá,
konfiguračné súbory pre zabezpečenie automatickej inštalácie a aktualizácie lokálnych
antivírusových programov.
6. Vytvára automatické spúšťanie plánovaných úlohy, s cieľom zabezpečiť preventívnu
kontrolu všetkých serverov a lokálnych počítačov v sieti.
7. V spolupráci s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov zabezpečuje vypracovanie
bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov – č.428/2002 Z.z.
8. Zabezpečuje s dodávateľom bezproblémový chod signalizačného zariadenia a prideľuje
zamestnancom bezpečnostné kódy
9. Poskytuje súčinnosť pri opravách a rozvoji kamerového systému.
Zálohovanie a archivácia
1. Zabezpečuje bezpečné formy zálohovania a archivácie dát uložených na serverových
diskoch a diskovom poli
2. Navrhuje efektívny manažment zálohovacích úloh a typy záložných (archivačných) médií
s možnosťou rýchlej obnovy dát.
3. Zabezpečujú zálohovanie fyzickej a logickej štruktúry databázy ISS
4. Zabezpečuje hardvérovú a softvérovú redundanciu diskov
Internet
1. Zabezpečuje pripojenie počítačovej siete MsÚ a organizácii do internetu.
2. Vytvára a prideľuje mailové kontá a aliasy pre každého zamestnanca v súlade so zákonom
č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
Web mesta
1. Zabezpečuje hosting, vlastníctvo domény Brezno.sk a funkčnosť redakčného systému CMS
pre správu obsahu webového sídla mesta Brezno.
2. Zabezpečuje školenie a metodicky usmerňujú kompetentných zamestnancov pre prácu
v CMS.
3. Podľa potreby rozširujú funkčnosť CMS.
Egoverment
1. Zabezpečujú elektronickú komunikáciu mesta vo vzťahu k občanom. V zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám - č. 211/2000 Z.z. umožňujú automaticky zverejňovať
náležité informácie priamo z databázy informačného systému ISS na webové sídlo
prostredníctvom portálu eGOV.
2. Spravujú eGOV Server a zabezpečujú prepojenie eGOV portálu s webovým sídlom mesta.
3. Spravujú Portal_ISS a prostredníctvom webového sídla zabezpečujú prístup občanov
k svojim privátnym dátam uložených v databáze informačného systému ISS a dátový
transport medzi nimi.
Hlasové služby
1. Zodpovedá za správu a plynulý chod telefónnej ústredne a GSM brán
2. Pripravuje na požiadanie reporty telefónnej ústredne
3. Zabezpečuje prideľovanie vnútorných klapiek pre jednotlivých zamestnancov.
Oblasť verejného obstarávania
1. Zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona o VO.
2. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní vypracováva plán VO na príslušný rok.
3. Vykonáva VO tovarov a služieb okrem tovarov a služieb, ktoré sa realizujú v rámci
investičnej akcie.
4. Navrhuje spôsob VO.
5. Zodpovedá za realizáciu všetkých metód VO v súlade so zákonom a internou smernicou.
6. Vedie centrálny register a centrálnu agendu VO vrátane archivácie a zodpovedá za danú
agendu..
7. Spolupracuje s jednotlivými organizačnými zložkami, ktoré pripravia základné informácie
podklady pre vykonanie VO.
8. Vedie centrálny register dodávateľov tovarov a služieb.
9. Poskytuje poradenstvo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri VO.Oblasť personalistiky a miezd
1. Zodpovedá za evidenciu žiadostí o prijatie do zamestnania.
2. Komplexne zabezpečuje agendu pracovno-právnych vzťahov štatutárnych zástupcov
organizácií zriadených mestom a spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť väčšiu
ako 67% (výberové konania, pracovné zmluvy, opisy pracovných činností, platové
náležitosti a pod.).
3. Komplexne zabezpečuje agendu pracovno-právnych vzťahov zamestnancov mesta
(výberové konania, pracovné zmluvy, opisy pracovných činností, platové náležitosti,
zaraďovanie podľa klasifikácie zamestnaní, dohody a pod.).
4. Vyhľadáva vhodných pracovníkov na neobsadené pracovné miesta.
5. Spracováva plán školení a zabezpečuje školenia zamestnancov mesta, vedie evidenciu
školení.
6. Zabezpečuje rozvoj ľudských zdrojov v spolupráci s vedúcimi organizačných útvarov.
7. Vystavuje potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti a zrazených preddavkoch na daň.
8. Vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov a vyhotovuje.
doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej
činnosti.
9. Vedie evidenciu a agendu pracovných ciest zamestnancov mesta, poslancov MsZ, členov
komisií a ostatných osôb, ktoré pre mesto plnia úlohy a na cestu ich vyslal primátor mesta
(kontroluje správnosť vystavených dokladov a vyúčtovanie výdavkov zo služobných ciest).
10. Zodpovedá za agendu odmeňovania primátora mesta, zástupcov primátora mesta, poslancov
a členov komisií, členov ZPOZ a MHZ mesta.
11. Pripravuje návrh rozpočtu a sleduje jeho čerpanie za oblasť odmeňovania zamestnancov,
primátora, zástupcov primátora, poslancov a členov komisií a vypracováva návrhy na jeho
úpravu.
12. Spolupracuje pri návrhu rozpočtu ZPOZ a MHZ mesta.
13. Organizačne zabezpečuje priebeh študentskej praxe, absolventskej praxe UoZ.
14. V spolupráci s ÚPSVR pripravuje žiadosti na využívanie opatrení aktívnej politiky trhu
práce.
15. Zodpovedá za vedenie evidencií v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov
(evidencia tehotných žien, žien na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, evidencia
pracovného času a pod.).
16. Zodpovedá za plán tvorby a čerpania sociálneho fondu za príslušný rozpočtový rok v zmysle
platných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy, pripravuje návrh rozpočtu sociálneho
fondu a zodpovedá za čerpanie prostriedkov sociálneho fondu.
17. Vypracúva skutočné čerpanie sociálneho fondu za príslušný rozpočtový rok v zmysle
platných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy.
18. Zabezpečuje vyplácanie platov a odmien zamestnancov mesta, poslancov mestského
zastupiteľstva, členov komisií, likviduje odmeny na základe dohôd o prácach vykonaných
mimo pracovného pomeru.
19. Spracováva a realizuje odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a zamestnancov.
20. Vyhotovuje výkazy o nemocenských dávkach a zrážkach zo mzdy, spracováva štatistické
výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti.
21. Spracováva a predkladá výkazy pre daňový úrad, štatistický úrad a ostatné inštitúcie.
22. Zabezpečuje nákup a výdaj stravných lístkov pre zamestnancov mesta.
Školský úrad
1. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania a v oblasti školského stravovania.
2. Kontroluje plán činnosti školských zariadení na príslušný kalendárny rok a organizáciu
príslušného školského roka v školách a školských zariadeniach.
3. Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský
rok.
4. Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
5. Zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol riaditeľ školy a školského zariadenia.
6. Pripravuje koncepciu rozvoja školstva a podklady pre určenie školských obvodov.
7. Podieľa sa na rozvoji oblasti školstva.
8. Metodicky usmerňuje činnosť škôl a školských zariadení.
9. Kontroluje organizáciu škôl a školských zariadení, plán činnosti škôl a školských zariadení
na príslušný školský rok a jeho plnenie.
10. Spracováva oznámenia za zriaďovateľa o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu v zmysle
platnej legislatívy.
11. Zabezpečuje proces zriaďovania rád škôl a školských zariadení.
12. Spolupracuje s mestskou školskou radou a ostatnými radami škôl a školských zariadení.
13. Vedie evidenciu žiakov s trvalým pobytom v meste Brezno vo veku plnenia povinnej
školskej dochádzky.
14. Spracováva vyjadrenia k žiadostiam o zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
15. Vypracováva podklady potrebné na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení.
16. Zabezpečuje výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy
a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku
žiaka.
17. Spolupracuje pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami v školách.
18. Organizuje v spolupráci so školami a školskými zariadeniami kultúrne a spoločenské
podujatia a súťaže rôzneho druhu.
19. Prijíma a vybavuje sťažnosti v súlade s platnými VZN a zákonom o sťažnostiach týkajúcich
sa škôl a školských zariadení.
20. Zabezpečuje spoluprácu s Okresným úradom v sídle kraja – odborom školstva, MPC, ŠPÚ,
s inými štátnymi orgánmi, fyzickými a právnickými osobami zaoberajúcimi sa školstvom.
21. Rozpracováva materiály v oblasti školstva z vyšších orgánov a zabezpečuje ich vydávanie
na školy a školské zariadenia a kontroluje prípravu a organizáciu škôl a školských zariadení
na ďalší rok.
22. Podľa potreby spracováva VZN, smernice, pokyny, príkazy, príp. iné IN za Školský úrad
a úsek školstva.
23. Zodpovedá za spracovanie štatistických výkazov za oblasť školstva (výchovno-vzdelávací
proces).