Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo- MPČĽ

       

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Brezne, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia.

 

Aktivity projektu

Projekt regenerácie vnútroblokového priestoru MPČĽ je zameraný na komplexnú regeneráciu priestoru s uplatnením ekologických princípov ochrany a tvorby zelene, snaží sa maximálne zachovať existujúce stromy a prispôsobuje im pozíciu navrhovaných výsadbových plôch, prvkov mobiliáru a drobných stavieb.  Cieľom návrhu je na základe existujúcich faktorov doplniť zeleň tak, aby sa stala spojovacím prvkom celého areálu pri dodržaní charakteru jeho jednotlivých častí, s dôrazom na environmentálne aspekty.

Vytvorený bude systém zelene vysokej kvality a estetických hodnôt, pričom hlavnú kostru vegetácie budú tvoriť existujúce vzrastlé stromy a nová doplnková zeleň peších ťahov a prvkov drobnej architektúry

Detské a workoutové ihriská, ako aj oddychové zóny, sú navrhnuté tak, aby slúžili širokej verejnosti v danej lokalite.

K ihriskám a zónam sú navrhnuté nové chodníky z plne vodopriepustných povrchov ihrísk z gumeného recyklovaného granulátu, chodníky zo zámkovej dlažby a mlátového povrchu. Priestory budú doplnené o nové prvky drobnej architektúry, ako  lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, sedenia so stoličkami a stolmi a informačné vývesky.

 

Výsledky projektu

Realizáciou predkladaného projektu sa prispeje k zlepšeniu životného prostredia, posilneniu a rozšíreniu ekosystémových služieb, prispeje sa k rozvoju územia a k vytvoreniu estetického prostredia s ohľadom na environmentálny aspekt a s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Mesto Brezno bude mať vytvorený priestor pre dospelých aj deti, ktorý prinesie fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno – hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť vzájomným spojením zdravotno – rekreačných a ekologicko - stabilizačných funkcií. Vytvorí sa možnosť prepojenia mestskej a vidieckej oblasti a vznikne miesto, kde sa bude príjemne žiť a pracovať. Projekt prispeje k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu

Júl 2023 – november 2023

  

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

 

 

Prioritná os

4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

Investičná priorita

4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

 

Kód projektu ITMS2014+

302041BCN8

 

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

 

Zmluva o poskytnutí NFP