Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Trhoviská a príležitostné trhy

 Tlačivá na stiahnutie


 

Termíny jarmokov / trhov  v Brezne v roku 2024

 

Veľkonočné trhy -  nebudú sa konať

 

Letný jarmok  31.05. – 01.06. 2024

 

Stredoveké Bomburove slávnosti   23.08. – 24.08. 2024

 

534. Ondrejský jarmok   28.11. – 30.11.2024

 

Vianočné trhy od  13.12.2024

 

 


Predaj na trhových miestach

Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať na základe povolenia vydaného mestom Brezno

 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Na území mesta Brezno sú zriadené tieto trhové miesta:

 • Trhoviská
 • Verejné priestranstvá určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj

Ďalšie trhové miesta môžu byť zriadené len na základe povolenia vydaného mestom Brezno.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Žiadosť o zriadenie trhového miesta
 • Fotokópia živnostenského listu / výpisu z obchodného registra
 • Fotokópia listu vlastníctva
 • Katastrálna mapa s vymedzením hraníc trhového miesta
 • Stanovisko vlastníka priestranstva alebo nebytového priestoru
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
 •  alebo fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice
 • alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Ak požadované dokumenty predávajúci nepredloží, mesto povolenie na predaj nevydá.

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní

POPLATOK: pri zabraní verejného priestranstva 0,41 €/m2 na deň

 

Predaj na príležitostných trhoch

POTREBNÉ DOKLADY:

 • záväzná prihláška (tlačivo)
 • fotokópia živnostenského listu / výpisu z obchodného registra
 • fotokópia rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva (pri predaji potravinárskeho tovaru)
 • fotokópia potvrdenia o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
 • alebo fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice
 • alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Ak požadované dokumenty predávajúci nepredloží, mesto povolenie na predaj nevydá.


POPLATOK A PODMIENKY PREDAJA:

podľa VZN - 07/2023 Trhový poriadok príležitostných trhov zip 6.3 MB