Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Trhoviská a príležitostné trhy

 Tlačivá na stiahnutie


 

 

Termíny jarmokov / trhov  v Brezne v roku 2021

 

Stredoveké Bomburove slávnosti:   20.08.2021 - 21.08.2021

Tradičný 532. Ondrejský jarmok:  25.11.2021  – 27. 11.2021

Vianočné trhy:  20.12.2021 – 23.12.2021

 


Predaj na trhových miestach

Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať na základe povolenia vydaného mestom Brezno

 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Na území mesta Brezno sú zriadené tieto trhové miesta:

 • Trhoviská
 • Verejné priestranstvá určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj

Ďalšie trhové miesta môžu byť zriadené len na základe povolenia vydaného mestom Brezno.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Žiadosť o zriadenie trhového miesta
 • Fotokópia živnostenského listu / výpisu z obchodného registra
 • Fotokópia listu vlastníctva
 • Katastrálna mapa s vymedzením hraníc trhového miesta
 • Stanovisko vlastníka priestranstva alebo nebytového priestoru
 • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
 • alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Ak požadované dokumenty predávajúci nepredloží, mesto povolenie na predaj nevydá.

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní

POPLATOK: pri zabraní verejného priestranstva 0,36 €/m2 na deň


Predaj na príležitostných trhoch

POTREBNÉ DOKLADY:

 • záväzná prihláška (tlačivo)
 • fotokópia živnostenského listu / výpisu z obchodného registra
 • fotokópia rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva (pri predaji potravinárskeho tovaru
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
 • alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Ak požadované dokumenty predávajúci nepredloží, mesto povolenie na predaj nevydá.

POPLATOK A PODMIENKY PREDAJA: podľa VZN - 02/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov a podľa VZN-10/2019.


Kontakt

Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306 232, mob. 0904529319  - kvetoslava.duriancikova@brezno.sk