Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Exekúcie

Poskytujeme informácie:

O stave v exekučnom konaní na tel. 0486306270, e-mail pavel.harnak@brezno.sk,

Osobne:

kancelária č.28 exekúcie na prvom poschodí budovy MsÚ, po balkóne na samom konci 

Nedoplatky v exekučnom konaní sa uhrádzajú na daňový exekučný účet mesta            

IBAN: SK9556000000002002793074 vedený v banke Prima banka Slovensko, a.s.    


Nové informácie:

Minuloročná novela Exekučného poriadku stanovila nielen nové podmienky riešenia exekúcií, ale aj zriadenie exekučného súdu v Banskej Bystrici. Ten bude v rámci banskobystrického Okresného súdu sídliť vo výškovej budove v Radvani.

Exekučný súd

Exekučné konania sústreďuje Ministerstvo spravodlivosti SR na Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý sa tak stane jediným exekučným súdom na Slovensku. Zvyšné súdy sa budú  venovať riešeniu sporov.

„Očakávam zrýchlenie súdnych konaní ako takých, ktoré by mali byť férové. Novela Exekučného poriadku začne platiť už od februára 2017, ale exekútorské úrady budú mať ešte dva ďalšie mesiace na prípravu, aby dokázali celé exekučné konanie odkomunikovať elektronicky. Ak technickú prípravu nezvládnu, nebudú sa môcť zapojiť do systému,” povedala po schválení novely Exekučného poriadku ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Nové pracovisko exekučného súdu s pôsobnosťou pre celé Slovensko bude sídliť v časti priestorov 13 – poschodovej výškovej administratívnej budovy v Banskej Bystrici – Radvani na Zvolenskej ceste (bývalý Drukos), ktoré si z poverenia štátu prenajal banskobystrický Okresný súd od spoločnosti Z. V. Rent. „Priestory sú zabezpečené, rovnako technické vybavenie. Výberovými konaniami sa už podarilo zabezpečiť aj väčšiu časť potrebných pracovníkov,“ informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Na exekučnom súde by malo pracovať deväť sudcov a 131 štátnych úradníkov, ktorí prešli výberovým konaním. Vytvorenie nového exekučného pracoviska sa zvyšných 54 okresných súdov personálne nedotkne. Sústredenie exekučnej agendy na jedinom súde vytvorí priestor pre ostatné súdy na to, aby sa primárne venovali sporovej agende. Momentálne majú sudcovia  na stoloch vyše 3,3 milióna nevyriešených exekúcií.

Nový Exekučný poriadok

Podľa ministerstva spravodlivosti už dnes platná legislatíva umožňuje súdom uzavrieť exekúciu, ak dlžník nemá žiaden majetok. Podľa novely Exekučného poriadku  budú môcť sudcovia zastaviť exekúciu aj vtedy, ak sa v nej päť rokov nekonalo. Takto sa môže počet otvorených konaní znížiť až o polovicu.

Peter Bubla tvrdí, že až 70 percent z vyše troch miliónov prípadov, ktoré dnes ležia na súdoch, sú vlastne prípady zrelé na zastavenie. Exekútorská komora však pripomína, že staré konania sa musia ukončiť podľa pôvodnej legislatívy.

Náhodný výber exekútora

Zásadnou zmenou podľa novely Exekučného poriadku je, že exekútora si už nebudú vyberať oprávnené osoby, ktoré chcú vymáhať pohľadávku od dlžníka, ale vyberie ho počítač. Slovenská komora exekútorov víta toto opatrenie, pretože náhodný výber zaručí väčšiu nezávislosť exekútorov a výrazne zníži priestor pre korupciu, klientelizmus a neprípustné diktovanie podmienok veľkými veriteľmi. Výsledkom bude aj lacnejšie exekučné konanie.

Do náhodného výberu na súde budú môcť byť  zaradení iba tí exekútori, ktorí splnia predpísané podmienky. Napríklad v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným, ich úrad bude musieť byť príslušne materiálno – technicky a personálne vybavený. Splnenie podmienok má garantovať Slovenská komora exekútorov, ktorá ich bude priebežne preverovať.

Výška odmeny exekútora pri vymáhaní peňažných nárokov sa určí ako percento z vymoženej sumy. Zároveň bude platiť, že táto odmena nesmie presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Zvýši sa aj disciplinárna zodpovednosť exekútorov. Ak exekútor nevyplatí veriteľovi prijaté peňažné prostriedky do 7 dní od ich prijatia, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia. Ak to urobí opakovane, bude odvolaný z funkcie.

Ďalšie zmeny

Exekúcie, v ktorých nebolo rozhodnuté viac ako päť rokov u fyzickej osoby a 2,5 roka pri firme, súdy zastavia. Pri dlhoch do 2.000 eur bude môcť dlžník požiadať o splátkový kalendár. Ten bude schválený automaticky a nemôže ho odmietnuť veriteľ, súd ani exekútor. Podmienkou je, aby dlžník splatil záväzok do desiatich mesiacov s prvou splátkou minimálne vo výške 50 eur.

Ak dlžník o splátkový kalendár požiada pri dlhu nad 2.000 eur, bude s tým musieť súhlasiť exekútor a veriteľ. Poverenie na vykonanie exekúcie bude vydávať iba Okresný súd Banská Bystrica a celý proces bude elektronický.

Zjednoduší sa aj odklad exekúcie. Dlžník bude mať právo raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo sociálnych dôvodov, ak sa dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie.

Informácia o aktuálnom stave vymáhania pohľadávky v exekúcii bude zverejnená v centrálnej evidencii exekúcií. Účastník exekučného konania si tak bude môcť jednoducho vyhľadať a skontrolovať stav exekúcie  či vymáhania pohľadávky. V systéme zverejňovania súdnych rozhodnutí budú aj vydané poverenia na vykonanie exekúcií v neanonymizovanej podobe. Ktokoľvek si bude môcť vyhľadať aj informáciu, voči komu je vedená exekúcia.


Kontakt

Harňák Pavel, Ing. - 048/6306270, pavel.harnak@brezno.sk