Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ohlásenia na stavebný úrad

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu. Žiadosť je možné podať písomne príp. elektronicky.

Jednoduchými stavbami sú:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie;
 • stavby na individuálnu rekreáciu;
 • oporné múry;
 • prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané
 • pre najviac 30 osôb.

Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • ohlásenie jednoduchej stavby (tlačivo)
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
 • kópia katastrálnej mapy
 • projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
 • vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov
 • pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

DOBA VYBAVENIA: 30 dní


KONTAKT:

Dzubák Milan, Ing. - 048/2856 704, milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing. – 048/2856 705, gabriela.dzubakova@brezno.sk
Nepšinský Marcel Ing. - 048/2856 708, marcel.nepsinsky@brezno.sk
Mokošová Lenka, Ing. - 048/2856 706, lenka.mokosova@brezno.sk

Štulrajterová Barbora, Ing. - 048/2856 710, barbora.stulrajterova@brezno.sk 

 


Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m
 • oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov
 • špecifikované stavby na lesnej pôde
 • špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene, alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie mesta, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby (tlačivo)
 • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu

Ohlásenie udržiavacích prác

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.
Pri bežných udržiavacích prácach na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacie práce sú najmä:

 • opravy fasády,
 • opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech,
 • výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov,
 • opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa;
 • oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí;
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie, alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov;
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň;
 • maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác, pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý technický opis prác v dvoch vyhotoveniach
 • Pri prácach na pamiatke alebo stavbe v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia


KONTAKT:

Dekrétová Eva, Mgr. -048/2856 703, eva.dekretova@brezno.sk