Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Brezno

      Logo EFRR OPII - Ministerstvo dopravy a výstavby SR » Mesto Trenčín

 

Cieľ projektu
Cieľom projektu je zabezpečiť a zaviesť nevyhnutnú bezpečnosť informačných systémov využívaných zamestnancami ako aj obyvateľmi mesta s dôrazom na jej udržateľnosť. Sekundárnym cieľom je nasadenie pilotnej prevádzky „SOC as a service“, ktoré zabezpečí nášmu mestu dohľad a monitoring informačných aktív pomocou externého dodávateľa.
 
Aktivity projektu
Realizácia opatrení na identifikáciu a riadenie rizík v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky 362/2018 Z. z. (§6) v rovine riadenia, revízie a aktualizácie potrebnej dokumentácie, ako aj zavedenie procesov pre „Business Continuity Management“ a jeho riadenie.
Aktívne riadenie rizík reflektujúce na vývoj informačných systémov prevádzkovateľa, na vývoj kybernetických útokov, ako aj na vývoj legislatívy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti sa realizujú pomocou na to určeného softvéru.
SOC služba bude dodávaná externým dodávateľom. Služba zabezpečuje centralizovaný zber log záznamov a analýzu dátových tokov vyšších vrstiev TCP/IP modelu.

 

Výsledky projektu
Softvér, informačný systém pre riadenie rizík s názvom RIA, licencia – SW pre riadenie rizík, pilotná implementácia  systému SOC as a service a vypracovanie kontinuity činností v zmysle ZoKB – riadenie kontinuity činností (BCM) v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. (§17).

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu
4 mesiace

 

Celkové oprávnené výdavky
141 984 Eur
 
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok
141 984 Eur
 
Operačný program
Integrovaná infraštruktúra
 
Názov konkrétneho cieľa
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
  
Kód projektu ITMS2014+
311071CLU8
 
Poskytovateľ NFP
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Zmluva o poskytnutí NFP