Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Všeobecne záväzné nariadenia

  Návrhy zverejnené na pripomienkové konanie a vyhlásené VZN ( Úradná tabuľa)

  Účinné

  Archív


 

Základné informácie

Mesto môže vydávať  všeobecne záväzné nariadenia mesta Brezna (VZN)  vo veciach územnej samosprávy na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, a vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.

  • VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a zákonmi, ratifikovanými medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväzné nariadenie podľa bodu b) ani s nariadeniami vlády SR a inými všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
  • Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať MsZ, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní v tej istej lehote aj na internetovom sídle mesta Brezna.
  • Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu spracovateľa, ktorá je uvedená na úvodnej strane návrhu nariadenia, alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade u spracovateľa návrhu nariadenia. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Postup pripomienkového konania predpisuje zákon o obecnom zriadení.
  • V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov, alebo ak je to potrebné na zabránenie škodám na majetku nie je potrebné zverejnenie na pripomienkové konanie.
  • Aby VZN nadobudlo účinnosť, musí sa vyhlásiť. Vyhlásenie sa v meste Brezne vykonáva vyvesením nariadenia na úradnej tabuli pred mestským úradom a súčasne na webovom sídle mesta Brezna  na dobu 15 dní. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti.
  • Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy, alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy, alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
  • Pravidlá prípravy a postupu prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktorý podlieha schváleniu poslancami zastupiteľstva.
  • Nariadenia sú prístupné na Mestskom úrade Brezno a zverejňujú sa aj na webovom sídle mesta.
  • Ďalšie náležitosti týkajúce sa VZN stanovuje § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.