Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor ekonomiky a správy majetku

Vedúca odboru

Šefranková Ružena, Ing. – 048/2856 400, ruzena.sefrankova@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent

na úseku miestnych daní a poplatkov
Harňák Pavel, Ing. – 048/2856 401,  pavel.harnak@brezno.sk
Kubaliaková Ľubica, Ing. – 048/2856 402, lubica.kubaliakova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. – 048/2856 403, viera.kostialova@brezno.sk

Medveďová Lucia – 048/2856 406, lucia.medvedova@brezno.sk

Votroubeková Karin, Ing. – 048/2856 405, karin.votroubekova@brezno.sk

Takacsová Veronika, Ing. - 048/2856 404, veronika.takacsova@brezno.sk 

 

na úseku rozpočtu, účtovníctva a finančných operácií

Balogová Ingrid - 048/2856 410, ingrid.balogova@brezno.sk

Čižmárová Katarína, Ing. – 048/2856 407, katarina.cizmarova@brezno.sk 

Dučiaková Andrea – 048/2856 412, andrea.duciakova@brezno.sk

Havašová Janka, Ing. – 048/2856 414, janka.havasova@brezno.sk

Giertlová Lívia, Ing. - 048/2856 409, livia.giertlova@brezno.sk 

Oceľová Anna – 048/2856 413, anna.ocelova@brezno.sk
Herichová Daniela Bc. – 048/2856 408, daniela.herichova@brezno.sk

Vraniaková Michaela, Ing. - 048/2856 408, michaela.vraniakova@brezno.sk

 

na úseku účtovníctva a výkazníctva

Dučiaková Andrea - 048/2856 412, andrea.duciakova@brezno.sk

 

na úseku pokladničných operácií

Balogová Ingrid - 048/2856 410, ingrid.balogova@brezno.sk

Nemčoková Monika - 048/2856 411, monika.nemcokova@brezno.sk 

 

na úseku správy a evidencie majetku

Auxtová Ľubomíra, 048/2856 415, lubomira.auxtova@brezno.sk

Muriňáková Zdenka, 048/2856 416, zdenka.murinakova@brezno.sk

Nosko Igor - 048/2856 417, igor.nosko@brezno.sk 

 


ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU

 1. Spolupracuje s audítorom pri vykonávaní audítorských služieb.
  2. Spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone kontroly a to tak internej ako aj externej.
  3. Zodpovedá za dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny a zabezpečuje dodržiavanie
  zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
  v podmienkach mesta.
  4. Zabezpečuje organizáciu, vystavovanie a obeh účtovných dokladov.
  5. Vedie centrálnu evidenciu a prehľad pohľadávok za MsÚ a rozpočtové organizácie.
  P – 11/2018 25 z 41
  Oblasť financií
  1. Zabezpečuje platobný styk s bankovými inštitúciami.
  2. Zabezpečuje prevody finančných prostriedkov medzi účtami mesta.
  3. Zabezpečuje prevod finančných prostriedkov, transferov a grantov z účtov mesta na účty
  príspevkových a rozpočtových organizácií.
  4. Priebežne sleduje Cash flow.
  5. Vykonáva termínované obchody s voľnými disponibilnými finančnými prostriedkami.
  6. Zabezpečuje úverovú politiku mesta, sleduje úverovú zaťaženosť a spracováva podklady
  podľa požiadaviek bankových inštitúcií.
  7. Zabezpečuje zriadenie alebo zrušenie bankových účtov vychádzajúc z požiadaviek
  zmluvných strán mesta.
  8. Zverejňuje Zmluvy o zriadení účtu vrátane ich dodatkov na internetovej stránke mesta.
  9. Vedie pokladnicu a vykonáva pokladničné operácie v súvislosti s vedením pokladnice.
  10. Vykonáva dennú závierku pokladnice.
  11. Vykonáva kontrolu platieb cez POS terminál s bankovým výpisom.
  12. Realizuje výdaj cenín – poukážky pre seniorov mesta.
  13. Vykonáva zúčtovanie cenín.
  14. Vystavuje platobné príkazy na poštovné k platbám cez poštové poukazy PPE a vykonáva
  prevody finančných prostriedkov (vratký) formou elektronického bankovníctva.
  15. Vystavuje platobné poukazy na prevod všetkých výdavkov uhradených cez pokladnicu –
  prenesený výkon štátnej správy a vykonáva prevod finančných prostriedkov.
  16. Vykonáva inventarizáciu pokladnice v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  1x v rámci inventarizácie majetku mesta.
  17. Vedie evidenciu dodávateľských faktúr a zodpovedá za formálnu správnosť doručených
  faktúr.
  18. Priraďuje k dodávateľským faktúram ostatnú písomnú agendu (objednávky, kontroluje
  zmluvy ...).
  19. Vyhotovuje platobné poukazy k došlým faktúram v súlade s platnou smernicou.
  20. Sleduje splatnosť faktúr a zabezpečuje likvidáciu dodávateľských faktúr.
  21. Vykonáva zverejňovanie dodávateľských faktúr na internetovej stránke mesta v súlade
  s platnou smernicou
  22. Odsúhlasuje pohľadávky a záväzky dodávateľom tovarov, prác a služieb mestu.
  23. Eviduje preddavky a sleduje ich zúčtovanie v zmysle zákona.
  24. Mesačne sleduje a vyhodnocuje výšku pohľadávok a záväzkov ako aj daňových nedoplatkov
  25. Vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy
  podľa pokynov poskytovateľa finančných prostriedkov
  26. Vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov s MF SR.
  27. Vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov s ostatnými poskytovateľmi finančných
  prostriedkov.
  28. V zmysle Opatrenia MF SR 1x ročne vykonáva výpočet výšky výnosov z finančných
  prostriedkov poskytnutých poskytovateľmi a vykonáva odvod týchto výnosov.
  29. Zabezpečuje výkon financovania za oblasť školstva.
  30. Vypracováva VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa a žiaka škôl
  a školských zariadení zriadených na území mesta.
  31. Zabezpečuje agendu týkajúcu sa dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom
  dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k plneniu školských
  povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
  mesta.
  32. Spracováva žiadosti zriaďovateľa na získanie finančných prostriedkov na špecifiká za oblasť
  školstva.
  33. Vyhotovuje štvrťročne výkaz o práci v školstve Škôl 1-04.
  34. Vyhotovuje Súhrnnú správu o hospodárení za školstvo.
  35. Vyhotovuje a spracováva žiadosť za zriaďovateľa v rámci dohodovacieho konania za oblasť
  školstva.
  Oblasť rozpočtu
  1. Zabezpečuje a koordinuje spracovanie návrhu rozpočtu mesta a programového rozpočtu
  v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi mestského úradu a organizáciami,
  ktorých zriaďovateľom je mesto.
  2. Predkladá návrh rozpočtu mesta na schválenie mestskému zastupiteľstvu vrátane
  komentára.
  3. Vykonáva po schválení rozpočtu na príslušný rok jeho rozpis jednotlivým organizačným
  útvarom mestského úradu, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám.
  4. Na základe požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek mestského úradu vykonáva
  zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami a opatreniami vo vlastnej kompetencii.
  5. Vykonáva zmeny rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
  pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
  6. Zabezpečuje metodiku v oblasti rozpočtovníctva pre jednotlivé organizačné útvary
  mestského úradu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta a poskytuje informácie
  o zmenách v rozpočtovom hospodárení.
  7. Mesačne sleduje zmeny a plnenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
  a to podľa odvetvovej klasifikácie, druhovej klasifikácie a podľa zdrojov.
  8. Pre MsZ v súlade s plánom zasadnutí MsZ vypracováva plnenie rozpočtu za I. polrok
  rozpočtového roka, vrátane monitorovacej správy programového rozpočtu.
  9. Spracováva monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu za oblasť školstva.
  10. Vyhotovuje rozpočtové opatrenia a vedie ich evidenciu.
  11. Spracováva agendu týkajúcu sa osobitostí rozpočtového hospodárenia rozpočtových
  organizácií.
  12. Štvrťročne kontroluje rozpis rozpočtu a plnenie rozpočtu príspevkových a rozpočtových
  organizácií.
  13. Spolupracuje pri jednotlivých projektoch mesta z EÚ, rozpočtuje ich a sleduje ich plnenie.
  14. Zostavuje záverečný účet mesta a hodnotiacu správu programového rozpočtu.
  15. Vyhotovuje výročnú správu k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke.
  16. Vedie evidenciu členstva mesta Brezna v iných organizáciách.
  17. Zabezpečuje realizáciu členských príspevkov organizáciám, ktorých členom je mesto
  Brezno.
  18. Vedie evidenciu žiadostí o finančný príspevok v zmysle platného VZN.
  19. Predkladá evidované žiadosti o dotáciu finančnej komisii a následne predkladá zápisnicu
  z finančnej komisie s návrhom na pridelenie dotácie primátorovi mesta.
  20. Vypracováva podklady na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.
  21. Vykonáva zverejňovanie uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie v zmysle platného
  vnútorného predpisu
  22. Zodpovedá za zúčtovanie poskytnutých dotácií v zmysle VZN.
  23. Vedie evidenciu žiadostí o finančný príspevok pre mladé talenty mesta Brezno v zmysle
  platného VZN.
  Oblasť účtovníctva
  1. Zodpovedá za vedenie účtovníctva podľa platných predpisov.
  2. Zostavuje účtovný rozvrh a účtovnú osnovu mesta.
  3. Vykonáva predkontáciu účtov v rámci účtovnej osnovy a účtovného rozvrhu.
  4. Vedie analytickú evidenciu bankových účtov.
  5. Účtuje príjmy a výdavky podľa bankových výpisov; náklady a výnosy a finančné operácie.
  6. Účtuje zaraďovanie, vyraďovanie a prevody majetku.
  7. Účtuje odpisy a oprávky, rezervy a opravné položky majetku mesta.
  8. Mesačne odsúhlasuje s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami a účtuje bežný
  a kapitálový transfer, odpisy majetku zvereného do správy RO a príspevkovým
  organizáciám.
  9. Štvrťročne vyhotovuje účtovnú závierku za mesto a v stanovenom termíne ju predkladá
  daňovému úradu.
  10. Štvrťročne vykonáva kontrolu účtovnej závierky mesta, príspevkových a rozpočtových
  organizácií v programe RIS.SAM a odosiela ročné účtovné závierky do registra účtovných
  závierok.
  11. Odsúhlasuje výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
  12. Vykonáva práce súvisiace so zaúčtovaním výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov
  a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle platných právnych predpisov a interných predpisov
  mesta.
  13. Zostavuje ročnú účtovnú závierku za mesto.
  14. Vykonáva kontrolu ročných účtovných závierok a súvzťažností mesta, príspevkových
  a rozpočtových organizácií v programe RIS.SAM a odosiela ročné účtovné závierky do
  registra účtovných závierok.
  15. Predkladá výsledky ročnej účtovnej závierky daňovému úradu.
  16. Vyhotovuje poznámky k ročnej účtovnej závierke.
  17. Spolupracuje s organizáciami, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom je mesto
  a v ktorých má mesto podiel na majetku vyšší ako 20 % pri konsolidovanej účtovnej
  závierke.
  18. Zostavuje odsúhlasovanie formuláre s RO, príspevkovými organizáciami, s.r.o, a.s.
  a odsúhlasuje účtovné konsolidačné operácie.
  19. Zostavuje agregovanú súvahu a výkaz ziskov a strát.
  20. Účtuje účtovné konsolidačné operácie.
  21. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.
  22. Vyhotovuje poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke.
  23. Vykonáva kontrolu konsolidovanej účtovnej závierky v programe RIS.SAM a odosiela
  ročné účtovné závierky do registra účtovných závierok.
  24. Odsúhlasuje pohľadávky a záväzky, náklady a výnosy s organizáciami verejnej správy,
  potrebné pre zostavenie Súhrnného výkazu.
  25. Zabezpečuje metodiku v oblasti účtovníctva pre jednotlivé organizačné zložky mestského
  úradu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta.
  26. Vedie evidenciu priestupkov a hlásení o priestupkoch pre obvodný úrad.
  27. Vykonáva evidenciu a registráciu originálov všetkých zmlúv uzatvorených na mestskom
  úrade doručených ostatnými organizačnými zložkami mestského úradu.
  28. Spolupracuje pri jednotlivých projektoch mesta z EÚ, pripravuje podklady potrebné
  k vyúčtovaniu projektov a účtuje všetky realizované projekty
  29. Vedie analytickú evidenciu príjmov a výdavkov jednotlivých projektov na osobitných
  účtoch účtovného rozvrhu a účtovnej osnovy
  Oblasť výkazníctva
  1. Vyhotovuje štvrťročné účtovné výkazy.
  2. Vyhotovuje ročné účtovné výkazy.
  3. Vyhotovuje konsolidačné účtovné výkazy.
  4. Vyhotovuje Súhrnný výkaz v rámci konsolidácie verejnej správy.
  5. Vyhotovuje daňové priznanie za daň z príjmov.
  Oblasť daní a poplatkov
  1. Zabezpečuje správu miestnych daní ako správca dane, a to dane z nehnuteľností, dane
  za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za predajné automaty, dane
  za nevýherné hracie prístroje, dane za ubytovanie a miestny poplatok za komunálne odpady
  a drobné stavebné odpady v zmysle platných právnych predpisov. Vykonáva evidenciu,
  registráciu a vyhľadávanie daňových subjektov, vyrubovanie daní a miestneho poplatku,
  vydávanie rozhodnutí v daňovom konaní a ich distribúciu.
  2. Vedie evidenciu a registráciu daňových subjektov na základe oznámenia o vzniku a zániku
  daňovej povinnosti na miestnych daniach, ďalej ohlásenia o vzniku a zániku poplatkovej
  povinnosti k miestnemu poplatku a overuje podklady pre správne a úplné zistenie miestnej
  dane, vedie evidenciu psov, evidenciu predajných automatov podliehajúcich dani.
  3. Eviduje, kontroluje a spracováva v ISS daňové priznania, opravné a dodatočné daňové
  priznania a žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti a žiadosti o zníženie alebo odpustenie
  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  4. Eviduje a spracováva odvolania, námietky a reklamácie, žiadosti o obnovu konania,
  žiadosti o odklad platenia dane, žiadosti o vrátenie preplatku na dani, žiadosti o úľavu
  alebo odpustenie daňového nedoplatku a iné žiadosti a podania.
  5. Rozhoduje o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch
  daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov a zodpovedá za ich vybavenie
  v zákonnej lehote.
  6. Vykonáva daňovú kontrolu, miestne zisťovanie a vytýkanie konanie.
  7. Zabezpečuje daňové konanie a vyrubovacie konanie, vydáva rozhodnutia pre jednotlivé
  dane a miestny poplatok.
  8. Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, vyhotovuje obálky na doručovanie platobných
  výmerov prostredníctvom Slovenskej pošty alebo svojimi zamestnancami.
  9. Vedie evidenciu daní, eviduje platby za vyrubené dane a poplatky, vedie evidenciu
  preplatkov a nedoplatkov daňovníkov a poplatníkov, vykonáva ich vysporiadanie,
  a inventarizáciu, vykonáva operatívnu evidenciu a rozúčtovanie miestnych daní podľa
  jednotlivých druhov.
  10. Vedie evidenciu došlých podaní v súvislosti s daňovým a správnym konaním a ich
  vybavenie, evidenciu a zapisovanie odoslaných písomností.
  11. Zabezpečuje výber správnych poplatkov v súvislosti s daňovým konaním.
  12. Kontroluje včasnosť plnenia daňovej povinnosti, zasiela predvolania a výzvy na zaplatenie
  dane, pripravuje podklady na daňové exekučné konanie, vykonáva alebo zabezpečuje
  vymáhanie daňových nedoplatkov.
  13. Vyhotovuje a mesačne spracováva prehľad daňových nedoplatkov.
  14. Zabezpečuje vypracovávanie ročného štatistického výkazu pre MF SR o dani
  z nehnuteľností.
  15. Poskytuje súčinnosť tretích osôb pre orgány štátnej správy (exekútorské úrady, daňové
  úrady, okresné súdy, policajný zbor a iné štátne orgány, a iní správcovia dane).
  16. Zabezpečuje spracovanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta
  o miestnych daniach , prípadne jeho dodatkov pre mestské zastupiteľstvo a pri plnení úloh
  spojených s miestnymi daňami spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi
  mesta, sleduje platné zákony a normy a aplikuje ich v praxi.
  17. Zabezpečuje prípravu a vypracovanie VZN o dani z nehnuteľností, VZN o miestnom
  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o dani za psa, dani za
  užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie
  prístroje a dani za ubytovanie.
  18. Zabezpečuje efektívne vymáhanie daňových nedoplatkov od právnických a fyzických osôb
  a vedie ich evidenciu a komplexnú agendu.
  19. Vykonáva daňové exekučné konanie v zmysle príslušných právnych predpisov.
  20. Ukladá pokuty za správne delikty a vyrubuje sankčný úrok.
  21. Vykonáva priraďovanie platieb.
  22. Vykonáva mesačné odsúhlasovanie platieb s účtovníctvom za všetky miestne dane
  a odsúhlasenie poplatku za komunálne odpady.
  23. Poskytuje informácie (telefonicky, e-mailom, osobne) a poradenstvo pre občanov v oblasti
  miestnych daní a poplatku za komunálne odpady, informácie súvisiace s prihlásením
  a odhlásením miestnych daní a poplatku, vydávanie potvrdenia pre potreby sociálnej dávky
  (príspevok na bývanie), vydávanie registračnej známky na psa, sáčkov na exkrementy, knihy
  o chove psov.
  24. Zverejňuje písomnosti a povinne zverejňované informácie stanovené zákonmi, všeobecne
  záväznými a internými právnymi predpismi na úradnej tabuli mesta, elektronickej úradnej
  tabuli mesta a na informačných tabuliach umiestnených v jednotlivých častiach mesta.
  25. Vedie daňové exekučné konanie pri vymáhaní nedoplatkov a využíva primerane všetky
  formy jeho výkonu.
  26. Prihlasuje pohľadávky do dedičského konania, dražieb, pripravuje podklady z daňového
  konania pre prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zriaďuje záložné práva a zabezpečuje
  daňové nedoplatky, vedie centrálnu evidenciu daňových nedoplatkov.

Oblasť správy majetku

Zabezpečuje a vedie centrálnu evidenciu HM a NM mesta vrátane operatívno-technickej evidencie
Vykonáva správu HM a NM; vykonáva odpisovanie majetku v zmysle odpisového plánu a predkladá podklady na zaúčtovanie odpisov na príslušné oddelenie odboru.
Zabezpečuje a zodpovedá za zaraďovanie majetku a odovzdávanie do správy majetku a agendu s tým spojenú.
Kontroluje využívanie a nakladanie s prenajatými nebytovými a bytovými priestormi.
Podľa potreby zabezpečuje a vykonáva ocenenie nadobudnutého HM a NM.
Zabezpečuje poistenie majetku.
Eviduje žiadosti o prenájom bytov vo vlastníctve mesta, spolupracuje s odborom starostlivosti o obyvateľa pri šetrení skutkového stavu žiadosti, podáva informácie žiadateľom k predloženým žiadostiam.
V rámci prenájmov majetku mesta
zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich z nájomných zmlúv,
vyúčtováva platby spojené s nájmom,
sleduje záväzky a pohľadávky z nájomných zmlúv a faktúr,
vypracováva výzvy na úhradu pohľadávok od nájomcov,
pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu.
V rámci prevodov (kúpa, predaj, zámena,...) majetku mesta
zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich zo zmlúv o prevode majetku
sleduje záväzky a pohľadávky zo zmlúv o prevode majetku
pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu
zabezpečuje doručenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Správe katastra Brezno.
zabezpečuje údržbu prenajímaných bytových a nebytových priestorov, prípadne voľných bytových a nebytových priestorov, ktoré spravuje,
zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa vlastníka nehnuteľností vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych prepisov (revízie a pod.),
Zabezpečuje a vykonáva obhliadky na základe žiadostí o prenájom, kúpu a predaj nehnuteľností.
Spolupracuje s právnikom pri šetrení skutkového stavu žiadosti o prevod alebo prenájom nebytového priestoru.
Zabezpečuje údržbu prenajímaných bytových a nebytových priestorov, prípadne voľných bytových a nebytových priestorov, ktoré spravuje.
Pri prevode majetku mesta spolupracuje s právnikom pri príprave podmienok verejnej obchodnej súťaže, priameho predaja alebo iných ponukových konaní týkajúcich sa nakladania s HM a NM vo vlastníctve mesta.
Zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa vlastníka nehnuteľností vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych prepisov (revízie a pod.),
Vedie evidenciu vecných bremien a záložných zmlúv k majetku mesta.
Zúčastňuje sa podľa potrieb schôdzí vlastníkov bytov v bytových domoch, v ktorých má mesto nájomné byty a nebytové priestory.
Zodpovedá za vykonanie a zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov                   a rozdielu majetku a záväzkov.
Vyhodnocuje výsledky inventarizácie.
Vyhotovuje celkovú správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Zabezpečuje Prevádzkový poriadok verejného vodovodu a Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie vo vlastníctve mesta a dbá na ich aktualizáciu podľa platných predpisov.
Zabezpečuje plnenie všeobecne záväzných nariadení resp. cenový výmer o stanovení ceny pitnej vody. Vyberá poplatky a vymáha nedoplatky za vodné a stočné od obyvateľov napojených na mestský vodovod a kanalizáciu.
Zabezpečuje servis a opravy porúch na vodovodoch a kanalizáciách v majetku mesta.
Určuje technické podmienky a možnosti napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu.
Zabezpečuje prevádzkové podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, podmienky na odvádzanie prípadne zneškodnenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb.