Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Osobnosti

Históriu mesta Brezna písali predovšetkým ľudia, ktorí sa tu narodili, žili a tvorili. Mnohí z nich svojou prácou a snažením prekročili hranice nášho chotára a stali sa súčasťou hospodárskych, kultúrnych, či cirkevných dejín nielen mesta, ale i celého Slovenska. Zaslúžili sa o to, že Brezno sa dostalo do povedomia širokej verejnosti, ale i zahraničia, nezapadlo prachom dejín, naopak kráčalo vždy s duchom doby.


Zlatica BALAŽOVJECH - KLINCOVÁ

13.11.1920, Brezno - 2005

Slovenská akademická maliarka. Jej celoživotné dielo tvorí viac než tritisíc obrazov. Maľovala akvarely, pastely a kombinovanou technikou. Venovala sa aj monumentálnej tvorbe, rada maľovala deti.

 

Izák CABAN

5.7.1632, Brodzany - 18.3.1707, Sibiu v Rumunsku

Filozof - atomista, dramatik, pedagóg, teológ, profesor a rektor, autor dišpút a polemík.  Bol rektorom reformačnej školy v Brezne. Pôsobil aj v Prešove a v Sibiu. Venoval sa otázkam protestantskej teológie, napísal filozofické dielo o existencii atómov.

 

Ján ČIPKA

8.12.1823, Brezno - 29.1.1902, Brezno

Advokát, verejný činiteľ, podnikateľ,  člen slovenských študentských spolkov (Tatrín). Zakladajúci člen a člen prvého výboru Matice slovenskej, bol členom jej deputácie u cisára.

 

Jozef DEKRÉT - MATEJOVIE

12.7.1774, Čierny Balog - 18.1.1841 Banská Bystrica

Priekopník moderného hospodárstva, najvýznamnejšia osobnosť slovenského lesníctva v 19. storočí. Študoval a pôsobil v Brezne ako horár, neskôr ako lesný sudca.

 

Pavol DOBŠINSKÝ

16.3.1828, Slavošovce - 22.10.1885, Drienčany

Evanjelický farár, spisovateľ. V rokoch 1853 - 1855 pôsobil v Brezne ako kaplán u Jána Chalupku. Jeho najzvýznamnejším dielom sú Prostonárodné slovenské povesti.

 

Igor GALLO

13.4.1936, Brusno

Básnik, prozaik a publicista. Detstvo a mladosť strávil v Brezne. V periodikách publikoval stovky novinárskych glos, recenzií a úvah o literatúre, divadle i o výtvarnom umení, venoval sa aj prekladaniu ruskej, ukrajinskej, poľskej i nemeckej poézie.

 

Ján GREXA

9.3.1941, Brezno

Vysokoškolský pedagóg, humorista. Venuje sa teórii a histórii športu.

 

Pavol HABERA

12.4.1962, Brezno

Spevák, skladateľ, muzikálový herec. Študoval ekonómiu, ale profesionálne sa venuje hudbe. Kariéru začínal v kapele Avion, od roku 1988 hrá s martinskou skupinou Team. Je známy predovšetkým ako spevák, uplatňuje sa však aj ako skladateľ.

 

MUDr. Ervín HOLÉCZY

.11.1897, Nová Baňa - 4.9.1977, Bratislava

Lekár, spisovateľ, životopisec. V rokoch 1929 - 1945 bol riaditeľom mestskej nemocnice v Brezne.

 

Elena HOLÉCZYOVÁ

23.1.1906, Moravské Lieskové - 5.12.1983, Praha

Textilná výtvarníčka, dramatička, scenáristka. Všestranne orientovaná umelecká osobnosť zakladateľského významu, popri textilnom výtvarníctve, čipkárstve a inej činnosti sa venovala aj písaniu odbornej a umeleckej literatúry. V Brezne pôsobila aj ako režisérka divadelných ochotníkov.

 

Anton HREBLAY

18.1.1888, Brezno - 2.6.1961, Banská Bystrica

Spisovateľ, učiteľ, hudobný pedagóg a vlastivedný pracovník. Venoval sa vlastivednému výskumu so zreteľom na národopis, školstvo a turistiku. Autor knihy Brezno a jeho okolie z r.1928.

 

Ján CHALUPKA

28.10.1791, Horná Mičiná - 15.7.1871, Brezno

Dramatik, publicista, prozaik a evanjelický kňaz. Zakladateľ novej dramatickej tradície v slovenskej literatúre. Zasadzoval sa o to, aby sídlom Matice slovenskej bolo Brezno. V Brezne žil od roku 1824 do konca svojho života.

 

František KREUTZ

12.4.1920, Katarínska Huta - 19.12.2004, Brezno

Spisovateľ pre deti a mládež, prozaik a historik. Bol učiteľom základnej školy v Brezne, neskôr pracoval vo funckii historika v Horehronskom múzeu.

 

Samuel KUPČOK

21.4. 1850, Brezno - 26.7. 1914, Pukanec

Významný slovenský básnik a pedagóg, priekopník slovenskej vedy 19. storočia. Venoval sa rodu ostružín, mäty a ruže. Je autorom príspevkom o flóre v okolí Brezna, Nízkych Tatier, Pukanca a Kovačice. Bol aj veršovníkom a národným buditeľom.

 

Karol KUZMÁNY

16.11.1806, Brezno - 14.8.1866, Turčianske Teplice

Teológ, novinár, estetik, spisovateľ, prekladateľ, publicista a kultúrny pracovník, prvý podpredseda Matice slovenskej. Iniciátor a priekopník literárneho života tridsiatich rokov 19. storočia.

 

Michal MATUNÁK

17.7. 1866, Šurany - 5.12. 1932, Kremnica

Rímskokatolícky kňaz, historik, turkológ a archivár. V Brezne pôsobil ako kňaz a dekan v rokoch 1902 - 1922, prvý predseda Matice slovenskej v Brezne. V našom meste vyučoval slovenčinu a bol aj škôldozorcom. Zaoberal sa otázkami starších slovenských dejín, veľkomoravským obdobím a entogenézou Slovákov.

 

Ján MILOCHOVSKÝ

1630, Žilina - 25.1. 1684, Brezno

Spisovateľ, teológ, kazateľ, rektor. V Brezne bol rektorom v rokoch 1670 - 1673. Písal latinskú poéziu, dišputy a dizertácie. Jeho najvýznamnejším dielom je Ozdoba vrchnosti svetskej. Do slovenčiny preložil niektoré Ovídiové a Vergíliové básne.

 

Štefan PADLIČKA

12.10. 1867, Pohronská Polhora - 31.1. 1940, Brezno

Sochár, žil v Brezne od roku 1910. Venoval sa modelovaniu komorných realistických plastík s národopisnou tematikou  Horehronia. Svoje sochárske umenie uplatnil aj na miestnej architektúre (výzdoba fasády a interiéru hotela Ďumbier a priľahlého domu na Kuzmányho ulici).

 

Ľudovít PETRÁNSKY

22.11. 1943, Brezno - 25.8.2021, Bratislava

Vysokoškolský profesor, historik a teoretik výtvarného umenia, autor pätnástich monografií. Zaoberá sa najmä teóriou a históriou slovenského výtvarného umenia 20. stor., je autorom početných odborných štúdií a publikácií .

 

Ján POHRONSKÝ, vl. menom PEMER

2.7. 1908, Brezno - 23.9.1995, Žilina

Básnik a spisovateľ, v Brezne strávil detstvo a mladosť. Z tohto prostredia čerpal námety na niektoré zo svojich diel.

 

Gabriel RAPOŠ

14.7. 1917, Brezno - 2.9. 1994, Bratislava

Publicista, prekladateľ, dramatik a divadelný kritik. V Tatrane redigoval divadelnú edíciu, bol erudovaným a zanieteným novinárom, autorom množstva rozhovorov, portrétov, jubilejných úvah a reportáži zo sveta kultúry. Syn Karola Rapoša, zať Martina Rázusa.

 

Karol RAPOŠ

2.11. 1874, Modra - 22.10. 1947, Bratislava

Publicista, regionálny historik, školský inšpektor. V Brezne žil v rokoch 1905 - 1919 a 1920 - 1929. Napísal aj Dejiny cirkvi ev.a.v. breznianskej, Brezno národnému bohatierovi, Životopis Kuzmányho, monografiu o Brezne. Bol aktívnym divadelníkom a organizátorom kultúrneho života v Brezne.

 

Martin RÁZUS

18.10. 1888, Vrbica - 8.8.1937, Brezno

Evanjelický kňaz a kazateľ, básnik, prozaik a politik. V Brezne pôsobil v rokoch 1930 - 1937. Pre mnohé romány čerpal námety z histórie Brezna.

 

Ján SIMONIDES

1648, Spišské Vlachy - 13.3. 1708, Banská Bystrica

Spisovateľ, autor memoárovej a cestopisnej literatúry. Krátky čas pôsobil v Brezne ako rektor (asi v r.1683). Jeho život a osudy sú osou Rázusovho románu Odkaz mŕtvych.

 

Ladislav ŠIMON

6.4. 1938, Banská Bystrica

Básnik, literárny vedec, pedagóg a prekladateľ, profesor na prešovskej univerzite. V rokoch 1959 - 1963 bol riaditeľom na Strednej škole spoločného stravovania v Brezne. Spolu s kolegom Ladislavom Bartkom sa významne podieľali na rozvoji a organizovaní kultúrneho života mesta.Ako textár zložil desiatky textov populárnych piesní, písal aj texty pre detský spevácky zbor Prešovčatá. 

 

Matej TASLER

30.12. 1905 Nimnica pri Púchove - 14.7. 1975, Banská Bystrica, pochovaný je v Brezne

Evanjelický kňaz, spisovateľ. V Brezne žil a pôsobil od roku 1938 - 1975. Autor symbolisticky ladenej poézie, náboženských básní a piesní. Neskôr ich niekoľko zhudobnil Vojtech Wick. Písal aj hry a scénky, prevažne s historickými námetmi. Okrem teologickej činnosti sa venoval kultúre, divadlu, skautingu, filatélii. Bol členom Matice slovenskej a ako hudobník - flautista hrával v dychovej hudbe.

 

Ladislav ŤAŽKÝ

19.9. 1924, Čierny Balog - 20.1.2011, Bratislava

Významný slovenský prozaik a publicista, čestný občan mesta Brezna. V rokoch 1946 - 1948 žil v Brezne a pracoval na ONV ako sociálny pracovník.

 

Vojtech WICK

26.6. 1908, Sučany - 21.2. 1985, Brezno

Advokát, notár, učiteľ hudby a hudobný skladateľ. V Brezne žil a tvoril od roku 1945. Zložil viac ako 500 skladieb, z toho 90 pre deti. Skladal aj piesne k divadelným a televíznym hrám, okrem populárnej hudby komponoval aj orchestrálne skladby.

 

Adolf Peter ZÁTURECKÝ

25.11. 1837, Liptovská Sielnica - 1.7.1904, Brezno

Publicista, pedagóg, jazykovedec, etnograf, zberateľ ľudovej slovesnosti, autor významného diela Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. V Brezne pôsobil od roku 1869 do svojej smrti.

 

Gustáv Kazimír ZECHENTER - LASKOMERSKÝ

4.3. 1824, Banská Bystrica - 20.8. 1908, Kremnica

Spisovateľ, lekár, prírodovedec. V Brezne pôsobil ako bansko - lesný lekár od roku 1853 - 1868 a sám pokladal svoj pobyt v Brezne za najkrajšie obdobie svojho života.