Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Brezno koná

Prehľad predpisov,  podľa ktorých Mesto Brezno koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Mestu Brezno:

 

Mesto Brezno sa pri svojej činnosti riadi zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, ktoré boli vydané v Zbierke zákonov do 31.12.1992 (ďalej len "Zb.") a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "Z.z."), najmä:

 • Ústava SR zo dňa 1.9.1992, prijatá ako ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ,v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 253/1998 Z.z.o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,
 • Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z.z.. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
 • Z5/2ákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 200/2011 Z.z.o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 665/2005 Z.z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/2014 Z.z..o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mesta v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci,
 • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 395/2002 Z.z.. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach,
 • Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 525/2003 o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, v znení neskorších predpisov, • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 282/2008 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 306/2008 Z.z. O materskej škole v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl.č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,