Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezno

„Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:        Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezno

Kód projektu:            312041R164

Operačný program:  Ľudské zdroje

 

Prioritná os:               4.      Sociálne začlenenie

Investičná priorita:   4.2.    Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným

                                              a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych

                                              služieb všeobecného záujmu

 

Špecifický cieľ:         4.2.1  Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

 

Schéma pomoci:        Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby

vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

 

Hlavný cieľ projektu: prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť bol splnený.

Aktivita projektu:     poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom 35 opatrovateliek.

                                              

Výsledky projektu:     35 podporených pracovných miest, ktoré  vykonávali služby všeobecného                                                hospodárskeho záujmu  - opatrovateľskú službu na komunitnej úrovni,                                          v domácom prostredí.

Dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov

Realizácia hlavnej aktivity trvala od marca 2019 do marca 2021

 

Celkové oprávnené výdavky:                         498.750 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 498.750 EUR

 

Projekt napomohol  udržať  i zvýšiť poskytovanie opatrovateľskej služby v meste za účelom predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení.

 

www.esf.gov.sk                      www.employment.gov.sk                        www.ia.gov.sk