Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezno

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje“

 

Názov projektu:        Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezno

 

Typ: Dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:  Ľudské zdroje

 

Prioritná os:               4.     Sociálne začlenenie

Investičná priorita:   4.2.  Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným

                                            a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych

                                            služieb všeobecného záujmu

 

Špecifický cieľ:          4.2.1  Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Schéma pomoci:        Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby

vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

 

Hlavný cieľ projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Aktivita projektu:     Poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom 35 opatrovateliek.

Jedná sa o podporu existujúcich pracovných miest, prípadne podpora novovzniknutých pracovných miest.

 

Výsledky projektu:     35 podporených kapacít, ktoré budú vykonávať služby všeobecného                                             hospodárskeho záujmu  - opatrovateľskú službu na komunitnej úrovni, v domácom prostredí.

 

Dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov

Realizácia hlavnej aktivity začína v marci 2019 a bude trvať do marca 2021

 

Celkové oprávnené výdavky:               

498.750 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 498.750 EUR

 

Projekt napomôže udržať resp. zvýšiť poskytovanie opatrovateľskej služby v meste za účelom predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení.

 

webová stránka ESF  www.esf.gov.sk

Implementačná agentúra   www.ia.gov.sk

Poskytovateľ:  www.employment.gov.sk