Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ)

Stratégia Operačného Programu Ľudské Zdroje vychádza z Národného programu reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky.

Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade so stratégiou Európa 2020.

 

V oblasti vzdelávania, zamestnania a sociálneho začlenenia boli pre Slovenskú republiku stanovené nasledujúce ciele:

·       zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností žiakov,

·       dosiahnuť, aby najmenej 40% ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie,

·       udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6% do roku ,

·       zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020,

·       znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku 2020

 

Tieto ciele sú parciálne svojou podstatou rozdelené v rámci jednotlivých prioritných osí operačného programu Ľudské zdroje. Prioritné osi OP ĽZ sú nasledovné:

 

PO1:     Vzdelávanie

PO2:     Iniciatívna na podporu zamestnanosti mladých

PO3:     Zamestnanosť

PO4:     Sociálne začlenenie

PO5:     Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

PO6:     Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

PO7:     Technická pomoc

 

Oprávnenie na čerpanie finančných prostriedkov

od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2023

 

Riadiaci orgán pre OP ĽZ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky/sekcia fondov EÚ

 

Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP

Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje - PO1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ  - PO5,PO6

Sekcia európskych programov MV SR

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít

 

Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje – PO2, PO3, PO4

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 8) sa nachádza v priloženom súbore: https://www.ludskezdroje.gov.sk/data/web-documents/OP-AZ_verzia-8.0.pdf

 

Prílohy k dokumentu Operačný program ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020

https://www.ludskezdroje.gov.sk/data/web-documents/PrAlohy-OP-AudskA-zdroje_1.zip