Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezne

    

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje“

 

Názov projektu:

Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezne

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

Miesto realizácie:

Brezno, okres Brezno, Banskobystrický kraj

 

Prioritná os: 8. REACT-EU

 

Kód projektu:

312081BIG6

 

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

 

Investičná priorita:

13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 , vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Špecifický cieľ:

8.1.1  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19, vrátane  jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného  oživenia hospodárstva

 

Schéma pomoci:

Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní  článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu  vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa projektu.

 

Aktivita projektu:

Poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom 35 opatrovateliek. Jedná sa o podporu existujúcich pracovných miest, prípadne podpora  novovzniknutých pracovných miest.

Projekt napomôže udržať resp. zvýšiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v meste s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí a  predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení.

 

Výsledky projektu:

35 podporených kapacít, ktoré vykonávajú služby všeobecného  hospodárskeho záujmu  - opatrovateľskú službu na komunitnej úrovni, v domácom prostredí.  Ide teda o naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo  po ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

 

Dĺžka realizácie projektu:

21 mesiacov. Realizácia hlavnej aktivity začala v decembri  2021 a bude trvať do augusta 2023

Použitý systém financovania:

refundácia

 

Celkové oprávnené výdavky:

499.800 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 499.800 EUR

 

Opis projektu:

Cieľom projektu „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezne“  je poskytovanie terénnej (domácej) opatrovateľskej služby na zvýšenie kvality života občanov odkázaných  na pomoc inej osoby možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v ich prirodzenom domácom prostredí.

Projekt má jednu hlavnú aktivitu: poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, ktorú realizujú opatrovateľky pre občanov na mesta Brezna . Podpora opatrovateľskej služby sa poskytuje v zmysle § 12 ods. 1 písm. c) bod 2; § 13 ods. 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 41 zákona o sociálnych službách sa opatrovateľská služba poskytuje osobám so stupňom odkázanosti najmenej II. a súčasne odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Implementáciou tohto projektu sa prispeje k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 a zároveň sa zvýši odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácii v budúcnosti. Výzva je zameraná na cieľovú skupinu, ktorú tvoria  plnoleté fyzické osoby a deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnanci vykonávajúci politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Významnými užívateľmi výsledkov projektu sú tiež rodiny osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, širšia sociálna sieť klientov a aj miestna komunita. Zlepšenie kvality života osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba bezprostredne ovplyvňuje kvalitu života blízkej rodiny, čo považujeme za veľký benefit projektu „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezne“.

 

Zmluva o poskytnutí  NFP

 

https://www.esf.gov.sk/  
http://www.employment.gov.sk/  
https://www.ludskezdroje.gov.sk/