Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezne

    

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje

 

Názov projektu:        Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezne

 

 

Prioritná os:               8.     REACT-EU

Investičná priorita:   13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19  

                                     vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho

                                      a odolného oživenia hospodárstva

 

Špecifický cieľ:          8.1.1  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane

 jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného  oživenia hospodárstva

 

Schéma pomoci:       Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby

č. ŠP SVHZ – 2/2021

 

Aktivita projektu:     Poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom 35 opatrovateliek.

                                     Jedná sa o podporu existujúcich pracovných miest, prípadne podpora                                           novovzniknutých pracovných miest.

Výsledky projektu:     35 podporených kapacít, ktoré vykonávajú služby všeobecného                                                    hospodárskeho záujmu  - opatrovateľskú službu na komunitnej úrovni,                                          v domácom prostredí.

Dĺžka realizácie projektu: 21 mesiacov

Realizácia hlavnej aktivity začala v decembri  2021 a bude trvať do augusta  2023

 

Celkové oprávnené výdavky:               

499.800 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 499.800 EUR

 

Projekt napomôže udržať resp. zvýšiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v meste s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí a  predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení.

 

          www.ludskezdroje.gov.sk                    www.employment.gov.sk      www.mpsvr.sk