Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

 Mesto  zriaďuje dobrovoľný hasičský zbor mesta na základe Zákona o ochrane pred požiarmi

č. 314/2001 Z. z.

§33

1) Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce

6) Obec môže požiadať o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Dobrovoľná požiarna ochrana predloží všetky žiadosti obcí do 31. októbra územne príslušnému krajskému riaditeľstvu.

 

Na základe každoročne predloženej žiadosti je Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezna pravidelne zaraďovaný do kategórie B v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky.

Medzi základné úlohy hasičskej jednotky patrí najmä :

- zdolávanie požiarov a záchranné práce

- zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a vecných prostriedkov

- vykonávať v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov

- vypracovávanie a vedenie dokumentácie hasičskej jednotky

Jednotka zaradená do kategórie B je určená na podporu hasičského a záchranného zboru – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonanie jednoduchých likvidačných prác.

Úlohy pre kat. B sú najmä:

a)     vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí

b)     uskutočnenie zásahu spoločne s hasičských a záchranným zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov, alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne

c)     zasahovanie pri nežiadúcich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky :

a)     absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa §16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa §18 a 24

b)     zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy

c)     vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác

d)     dodržiavanie počtov a funkčného zloženie členov hasičskej jednotky

e)     dodržiavanie vybavenia hasičskej jednotky hasičskou technikou

f)      vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc

g)     od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1+3, čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút

Ostatné požiadavky a úlohy hasičskej jednotky upravuje zákon o Ochrane pred požiarmi

 č. 314/2001 Z. z. a vyhláška 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

 

Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta menuje a odvoláva mesto

 

Dôležité telefónne čísla:

150 - Hasičský a záchranný zbor

112 – jednotné európske číslo tiesňového volania

0903 457 728 – veliteľ dobrovoľného hasičského zboru mesta

 

 

Súbory na stiahnutie

aktualne_platny_poziarny_poriadok_obce PDF - dokument 588.94 kB