Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno - po realizácii

Názov projektu:         Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno

 

„Tento projekt je podporený Kohéznym fondom“

 

Operačný program:  Operačný program Kvalita životného prostredia.

 

 Prioritná os:             2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na

                                    ochranu pred povodňami.

 

Investičná priorita:   2.1 Podpora investícií na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane     

                                   ekosystémových prístupov.

                                                                                               

Špecifický cieľ:       2.1.1.Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

 

Hlavným cieľom projektu bolo adaptácia prostredia v meste Brezne na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami a budovanie ekosystémových prístupov. 

 

Miesto realizácie:  V intraviláne mesta Brezna, Švermova ulica, pri Mestskom dome kultúry.

 

Aktivity projektu:

  • Budovanie bioretenčných prvkov na zadržiavanie zrážkovej vody – dažďové záhrady, zberné jazierka, vsakovacie pásy - budú lemovať priľahlé chodníky a spevnené plochy.
  • Oprava spevnených plôch – náhrada nepriepustných povrchov za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice.
  • Sadová úprava a výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpary za účelom zadržania zrážkovej vody v území.

Výsledky projektu:  

  • Realizáciou aktivít projektu sa vytvoril verejný priestor s dostatkom funkčnej zelene, čo bude priaznivo vplývať na hydrologický cyklus.
  • Vytvorený priestor s dažďovými záhrada, vsakovacími pásmi, polovegetačnými tvárnicami a dosadenou zeleňou bude zachytávať dažďovú/búrkovú vodu a umožní infiltráciu zrážok do pôdy. Takýmto spôsobom sa podporí zachovanie mestskej biodiverzity.
  • Zeleň zároveň zachytí výrazné množstvo zrážok, ktoré sa následne vyparia do atmosféry, čím sa zvýši atmosférická vlhkosť alebo sa tieto zrážky môžu vsiaknuť do pôdy.

 Celkové oprávnené výdavky:                         103 772,14EUR

 Výška nenávratného finančného príspevku:  98 583,33 EUR