Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Realizované projekty

Čítam, teda som - 2.ročník

Ciele projektu:

Hlavným cieľom 2. ročníka komplexu kultúrno – výchovných a edukačných podujatí zameraných na prácu s deťmi, mládežou, ale aj dospelými a seniormi je prinavrátiť čítanie kníh do bežného života ľudí.

Cieľom je vzbudiť záujem detí o knihy a čítanie aj prostredníctvom osobných stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi a hercami, dostať do povedomia žiakov a verejnosti informácie o súčasnej knižnej tvorbe a ilustrácii. Zároveň vrátiť deti, mládež aj dospelých späť do knižníc a tým zvýšiť ich čitateľskú gramotnosť.

Aktivity projektu majú motivačný, ale aj edukačný a výchovný charakter, rozvíjajú tvorivosť a kultúru detí a mládeže, majú vplyv na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu životného prostredia, ochranu ľudských práv.

 

Aktivity projektu:

 

 1. Vzdelávajte sa s knižnicou

Seminár o čitateľskej gramotnosti pre učiteľov základných škôl s Mgr. Tiborom Hujdičom – propagátorom čítania detí a deťom.

 

 1. Braňo Jobus - beseda

Beseda s hudobníkom, spevákom a spisovateľom o jeho knihe „Zberný dvor“, o Vianociach a čítaní.

 

 1. Divadelné predstavenie bábkového divadla Petronely Dušovej Teátro Neline

 

 1. Komentovaná výstava bábok Miroslava Dušu „Bábky s dušou“ spojená s tvorivými dielňami

Výstava divadelných bábok a rekvizít významného slovenského bábkara Miroslava Dušu v Synagóge Brezno.

Divadelné tvorivé dielne, zoznámenie sa s rôznymi druhmi bábok ako sú maňušky, marionety, javajky, manekýni, či maródi.

Diskusie, besedy nielen o bábkoherectve, výrobe bábok, ale aj o čítaní a dôležitosti kníh a umenia v živote ľudí.

 

 1. Bábkové inscenácie

 „Pipi dlhá pančucha“ na motívy známej knižky švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej a bábková inscenácia „Opice z našej police“ na motívy známej knižky slovenskej autorky Kristy Bendovej.

 

Realizácia projektu:

december 2020

 

Celkové výdavky:

2.486,00 EUR

 

Výška dotácie:

2.000,00 EUR


 

Náučný chodník Horné Lazy - Vrch Žali

Ciele projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je podporiť rozvoj cestovného ruchu v centrálnej časti regiónu Horehronia prostredníctvom zvýšenia mobility medzi turistickými bodmi záujmu.

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie novej doplnkovej infraštruktúry pre trasu využívanú v cestovnom ruchu. Ide o turistickú trasu - Náučný chodník Horné Lazy - Vrch Žali, ktorý je navrhovaný k vyhliadkovej veži v Brezne, ktorá je v súčasnej dobe vo výstavbe. Výsledkom projektu bude prepojenie susediacich katastrálnych území.

 

 

Aktivity projektu:

Aktivity projektu sú zamerané na výchovno-vzdelávaciu činnosť v prírode.

Náučný chodník pre peších nie je navrhovaný ako nová stavba. Bude vytvorený len informačným systémom samotného chodníka. Celková dĺžka trasy je navrhovaná na 1050 m.

Bude osadených 5 ks informačných tabúľ štyri drevené sochy (motýľ jasoň, medveď, diviak, patrón lesa) a drevený megafón. Všetky prvky budú vyrobené v jednotnom štýle, t. j. drevená konštrukcia kotvená do terénu, bez pevného spojenia – podpora z kameňov.

Všetky prvky sú navrhované ako jednoduché drevené konštrukcie v príslušnom type podhorskej architektúry a rezbárskych detailov.

 

 

Realizácia projektu:

september 2020 – december 2020

 

Celkové výdavky:

13.668,86 EUR

 

Výška dotácie:

9.000,00 EUR


 

Čítam, teda som

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vzbudiť záujem detí o knihy a čítanie, vrátiť deti, mládež aj dospelých späť do knižníc a tým zvýšiť ich čitateľskú gramotnosť. Aktivity projektu majú motivačný, ale aj edukačný a výchovný charakter, rozvíjajú tvorivosť a kultúru detí a mládeže, majú vplyv na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu životného prostredia, ochranu ľudských práv. Vďaka projektu sa vytvorí priestor na stretávanie ľudí rôznych vekových kategórií, diskusie, besedy, počas ktorých sa predovšetkým deti a študenti budú učiť nielen fakty z histórie krajiny, spoznávanie prírody aj cez knihy, či rôzne zaujímavosti, ale aj vyjadrovať svoj názor, formulovať otázky, tvoriť vlastné predmety z prírodných materiálov, a cez tieto činnosti sa budú učiť akceptovať názor iných, akceptovať inakosť, atď.  Cez realizáciu besied sa deti, mládež, ale aj dospelí vrátia opäť ku knihám a čítaniu nielen v rámci štúdia, ale predovšetkým vo voľnom čase.

 

V súčasnej dobe záujem detí o čítanie z roka na rok klesá a tým upadá aj čitateľská gramotnosť napriek tomu že, čítanie je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré sa človek počas svojho života naučí a potom potrebuje v dennom živote.

Aktivity projektu sú zamerané na motiváciu detí, študentov, ale aj dospelých, na prinavrátenie kníh do rodín a domácností. Realizáciou projektu sa zvýši čitateľská gramotnosť, vytvorí sa priestor na zmysluplné trávenie voľného času, hlavným mottom je čítať s radosťou a pre radosť. Zároveň sa deti a študenti naučia čítať s porozumením, čo je kľúčovou zložkou vzdelávania a prípravy na reálny život.    

 

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity projektu budú realizované ako cyklus kultúrno – výchovných podujatí pre deti, mládež a dospelých nasledovne:

 

 1. Dramatizované čítanie s Tiborom Hujdičom allias „Mrkvička“
  • Určené pre deti, spoločné čítanie so spisovateľom, beseda o prečítanej ukážke, o knihe ako takej, interaktívne podujatie
  • Dve besedy: dopoludnia školy, popoludní školské kluby
 1. Autorská beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
  • Najobľúbenejšia a najúspešnejšia slovenská autorka pre deti a mládež
  • Dve besedy: dopoludnia školy – starší žiaci, popoludní školské kluby – mladší žiaci
 1. Autorská beseda s Kristínou Baluchovou
  • Bývalá letuška, autorka obľúbených kníh pre deti
  • Beseda pre deti
 1. Slovensko krajina plná tajomstiev beseda s Lenkou Šingovskou + zapožičanie výstavky
  • Beseda pre deti a starších žiakov
  • Dve besedy pre starších žiakov zamerané na vlastivedné učivo spojené s výstavou výtvarných diel Zuzany Fuskovej
  • Výtvarné diela budú zapožičané priamo od autorky na jeden mesiac
 1. Čítajme si s Osmijankom
  • dramatizované čítanie s profesionálnymi hercami
  • určené pre deti ZŠ
 1. Beseda s Jozefom Banášom k 100. výročiu úmrtia gen.  R. Štefánika
  • Určená pre všetky vekové kategórie, pre Brezno zvlášť významné, nakoľko sa Námestie nesie názov Štefánika, je na ňom umiestnená socha gen. Štefánika, Brezňania si jeho pamiatku uctili zasadením lipy k 1. výročiu smrti M. R. Štefánika,...
 1. Beseda s Miroslavom Sanigom
  • Určená pre deti so zameraním na ochranu prírody, život v prírode, spoznávanie prírody aj cez knihy
 1. Tvorivé dielne: ukážka ručne vyrábaného papiera v spolupráci s Chránenou dielňou ADDY Slovakia
  • Pre deti ZŠ, každý si môže vyrobiť vlastný papier s pomocou pracovníkov chránenej dielne a Mestskej knižnice Brezno
  • Realizácia dopoludnia pre jednu skupinu a popoludní pre druhú skupinu detí
 1. Tvorivé dielne - výroba záložiek do knihy, obalov na knihy, veľkonočných a vianočných ozdôb, pohľadníc, ap.
  • Vlastná výroba v spolupráci s pracovníkmi Mestskej knižnice Brezno
  • Dvakrát mesačne (okrem prázdnin)

 

Dĺžka realizácie projektu:

Apríl 2019 – október 2019

 

Miesto realizácie projektu:

Mestská knižnica, Brezno

 

Celkové výdavky:

2.035,00 EUR

 

Výška dotácie:

1.000,00 EUR


 

Kultúrne pamiatky – dedičstvo minulosti

Ciele projektu:

Zvýšenie atraktivity mesta a celého regiónu,  zvýšenie národného povedomia nielen byvateľov mesta, okolia, ale aj návštevníkov a turistov, zvýšenie záujmu a informovanosti domácich aj zahraničných turistov, ale aj vzdelanostnej úrovne žiakov a študentov Brezna a okolia.

Hlavný cieľ projektu sa dosiahne dôstojným a viditeľným označením  hlavných kultúrnych pamiatok lokalizovaných na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne. Použitie tzv. QR kódu prinieslo inovatívny, moderný a flexibilný prístup k informáciám.

Aktivity projektu:

 • Spracovanie textov informačných tabúľ v spolupráci s Horehronským múzeom Brezno
 • Preklad textov do anglického jazyka
 • Grafický návrh vzhľadu informačnej tabule v spolupráci s dodávateľom
 • Spracovanie textov „pod“ QR kód
 • Výroba tabúľ
 • Slávnostné osadenie tabúľ nasledovným kultúrnym pamiatkam:
 1. Mestská veža – zvonica
 2. Budova Horehronského múzea (Námestie gen. M. R. Štefánika 55) – bývalá radnica
 3. Budova Horehronského múzea (Námestie gen. M. R. Štefánika 13) – meštiansky dom
 4. Synagóga
 5. Mariánsky stĺp
 6. Evanjelický kostol
 7. Katolícky kostol
 8. Ľudová mangľovňa – technická pamiatka s mangľom (budova na ulici Rázusova 20)
 9. Pamätník gen. M. R. Štefánika

 

Dĺžka realizácie projektu:

máj 2018 – december 2018

Celkové výdavky:

4.900,00 EUR

Výška dotácie:

4.300,00EUR