Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených podmienok.

Na Slovensku aktuálne pôsobí 14 kancelárií a 6 konzultačných pracovísk.

Čo Konzultačné stredisko CPP ponúka

Právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie
v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Klient má počas predbežnej konzultácie nárok na poskytnutie základnej právnej rady, ktorá zahŕňa najmä vysvetlenie daného právneho problému, upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

 

Čas a miesto konania

Každý piatok v čase od 9.00 h do 13.00 h

Mestský úrad Brezno – zasadačka č. 2,1 poschodie
Nám. gen. M. R. Štefánika 2
977 01 Brezno

Na konzultáciu je potrebné sa vopred objednať!
Poplatok: 4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kontakt

0650105100, 048/2420026, 048/2420027, 0482420028, 0482941600 alebo  048/2941601

0918 644 615

www.centrumpravnejpomoci.sk