Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života

1/Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v zmysle § 32a  zákona č. 448/2008 Z. z.

2/Podmienky poskytovania služby:

  • klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služby
  • mesto prešetrí prostredníctvom sociálneho pracovníka opodstatnenosť poskytovania služby
  • následne je s klientom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

3/Výška úhrady v zmysle VZN č. 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

  • výška úhrady za službu pre klienta je určená v závislosti od času a doby poskytovania:

v časovom pásme I v čase 7.30 - 15.30 úhrada klienta    2,46 Eur/hodina  

v časovom pásme II v čase 15.30 - 22.30 úhrada klienta 2,50 Eur/hodina  

v časovom pásme III v čase 22.30 - 7.30 úhrada klienta  3,00 Eur/hodina  

v časovom pásme IV počas víkendov a sviatkov úhrada klienta 3,50 Eur/hodina

 

  • výška úhrady za službu pre klienta s nepriaznivým zdravotným stavom je určená v závislosti od času a doby poskytovania:

v časovom pásme I v čase 7.30 - 15.30 úhrada klienta    2,00 Eur/hodina  

v časovom pásme II v čase 15.30 - 22.30 úhrada klienta 2,30 Eur/hodina 

v časovom pásme III v čase 22.30 - 7.30 úhrada klienta  2,50 Eur/hodina

v časovom pásme IV počas víkendov a sviatkov úhrada klienta  3 Eur/hodina

 

4/Spôsob úhrady:

  • rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú službu obsahuje zmluva o poskytovaní služby
  • úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca

v danom roku, v ktorom sa služba poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v pokladni mestského úradu.

 

5/Službu je možné poskytnúť najmenej v rozsahu jedného kalendárneho mesiaca.