Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Požičovňa pomôcok

sociálna služba v zmysle § 47 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.

Komu je služba určená?

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na pomôcku

Aké pomôcky ponúkame?

 • rolátory (tzv. chodítka)
 • barly
 • invalidné vozíky pre deti aj pre dospelých
 • podložné koleso
 • stoličky na sprchovanie
 • okuliare pre slabozrakých a ďalšie

Podmienky výpožičky:

 • trvalý pobyt na území mesta Brezna
 • podanie žiadosti na MsÚ – odbor sociálnych vecí
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní pomôcky medzi klientom a poskytovateľom
 • nepriaznivý zdravotný stav písomne potvrdený lekárom
 • posudkom vydaným príslušným UPSVR alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • najviac 6 mesiacov s možnosťou predĺženia v prípade objektívnych príčin na strane klientovi
 • služba sa poskytuje od pondelka do piatku počas pracovných dní

Úhrada za poskytovanú službu:

v zmysle VZN č. 09/2018

- pri zapožičaní pomôcky do doby 14 kalendárnych dní klient nehradí žiadny
poplatok
- nad 14 kalendárnych dní zaplatí klient 0,15,- €/deň počas celej doby výpožičky
- v prípade nevrátenia pomôcky v stanovenom čase je sankcia vo výške 1 -€ za
každý deň najviac
- v prípade nevrátenia pomôcky v stanovenom čase, alebo straty sankcie
vyplývajú zo zmluvy príjemcu s poskytovateľom

úhradu hradí klient v hotovosti v pokladni MsÚ alebo poukážkou alebo bezhotovostným prevodom