Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Požičovňa pomôcok

sociálna služba v zmysle § 47 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.

Komu je služba určená?

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na pomôcku

Aké pomôcky ponúkame?

  • rolátory (tzv. chodítka)
  • barly
  • invalidné vozíky pre deti aj pre dospelých
  • stoličky na sprchovanie
  • polohovateľné postele

Podmienky výpožičky:

  • trvalý pobyt na území mesta Brezna
  • podanie žiadosti na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa 
  • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní pomôcky medzi klientom a poskytovateľom
  • nepriaznivý zdravotný stav písomne potvrdený lekárom
  • posudkom vydaným príslušným UPSVR alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Úhrada za poskytovanú službu:

v zmysle VZN č. 01/2023

- pri zapožičaní pomôcky do doby 14 kalendárnych dní klient nehradí žiadny
poplatok
- nad 14 kalendárnych dní zaplatí klient 0,20 €/deň počas celej doby výpožičky
- v prípade nevrátenia pomôcky v stanovenom čase je sankcia vo výške 1 -€ za
každý deň najviac
- v prípade nevrátenia pomôcky v stanovenom čase, alebo straty sankcie
vyplývajú zo zmluvy príjemcu s poskytovateľom

úhradu hradí klient v hotovosti v pokladni MsÚ alebo bezhotovostným prevodom