Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu: Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:              2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:  2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností

a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej

a výcvikovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ:2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Hlavným cieľomprojektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 v Brezne. Tento hlavný cieľ mesto naplní obstaraním dvoch odborných učební a realizovaním nevyhnutných stavebno-technických úprav. Realizáciou projektu mesto prispeje k rozvoju kompetenčných zručností,  zvýšeniu odbornosti, gramotnosti ako aj pripravenosti žiakov pre budúcu profesionálnu orientáciu.

Aktivity projektu:

  • Obstaranie polytechnickej učebne
  • Obstaranie IKT učebne
  • Stavebno-technické úpravy

Výsledky projektu:

  • Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne vrátane didaktických pomôcok pre lepšieprepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole.
  • Modernizácia a rozšírenie súčasným možností školy v oblasti IKT vzdelávania.
  • Zlepšenie infraštruktúry základného vzdelávania v dvoch oblastiach, v rámci ktorých sú realizované aktivity projektu.

 

Celkové oprávnené výdavky:

77.064,85 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 73.211,61 EUR.

 

Projekt je v súlade so stratégiou Európa 2020, s Národnou stratégiou SR, s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Banskobystrického kraja ako aj inými strategickými dokumentami.