Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

      

 

„Tento projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:          Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:              2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:  2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností

                                    a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej

                                    a výcvikovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ:         2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 v Brezne. Tento hlavný cieľ mesto bol naplnený obstaraním dvoch odborných učební a realizovaním nevyhnutných stavebno-technických úprav. Realizáciou projektu sa prispelo k rozvoju kompetenčných zručností,  zvýšeniu odbornosti, gramotnosti ako aj pripravenosti žiakov pre budúcu profesionálnu orientáciu.

Aktivity projektu:

  • Obstaranie polytechnickej učebne vrátane nových učebných pomôcok
  • Obstaranie IKT učebne
  • Stavebno-technické úpravy

Výsledky projektu:

  • Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne vrátane didaktických pomôcok pre lepšie prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole.
  • Modernizácia a rozšírenie súčasným možností školy v oblasti IKT vzdelávania.
  • Zlepšenie infraštruktúry základného vzdelávania v dvoch oblastiach, v rámci ktorých sú realizované aktivity projektu.

 

Celkové oprávnené výdavky:               

77.064,85 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 73.211,61 EUR.

 

Projekt je v súlade so stratégiou Európa 2020, s Národnou stratégiou SR, s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Banskobystrického kraja ako aj inými strategickými dokumentami.