Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia finančná

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) Ing. Mária Majerčíková
Členovia (poslanci) Ing. Martin Ridzoň, PhD.
  Ing. Jaroslav Demian
Členovia (neposlanci) JUDr. Zdenko Roštár
  Ing. Miriam Mladšia
  Mgr. Peter Votroubek
  JUDr. Štefan Demian
  Ing. Ivan Strmeň
  Ing. Věra Buláková
Sekretárka komisie Adriana Nomilnerová
  048 6306 261
  adriana.nomilnerova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie finančnej

  • prejednáva návrh rozpočtu mesta, návrh zmien rozpočtu, správy o čerpaní rozpočtu,
  • prejednáva záverečný účet mesta,
  • prejednáva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia, najmä VZN o miestnych daniach a poplatku a VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka predškolských a školských zariadení a v zariadeniach školského stravovania
  • prejednáva prijatia úverov a pôžičiek mesta.
  • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom mesta,
  • spracúva stanoviská k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo založených právnických osôb.
  • spracúva stanoviská k podnetom na zakladanie, zrušovanie a kontrolu mestom zriadených alebo založených právnických osôb,
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.