Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia finančná

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:       

Mgr. Martin Juhaniak

Podpredseda:

Ing. Martin Ridzoň, PhD.

Členovia:        

Ján Maruškin

Ing. arch. Pavel Kupec

Ing. Vladimír Strmeň

Ing. Miroslav Fašang

JUDr. Štefan Demian

 

Sekretár:

Murínová Iveta, Ing. 
048/6306 255
iveta.murinova@brezno.sk

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie finančnej

  • prejednáva návrh rozpočtu mesta, návrh zmien rozpočtu, správy o čerpaní rozpočtu,
  • prejednáva záverečný účet mesta,
  • prejednáva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia, najmä VZN o miestnych daniach a poplatku a VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka predškolských a školských zariadení a v zariadeniach školského stravovania
  • prejednáva prijatia úverov a pôžičiek mesta.
  • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom mesta,
  • spracúva stanoviská k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo založených právnických osôb.
  • spracúva stanoviská k podnetom na zakladanie, zrušovanie a kontrolu mestom zriadených alebo založených právnických osôb,
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.