Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia finančná

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda:                   Mgr. Martin Juhaniak

Podpredseda:            doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD., IWE

Členovia                    Matej Garaj, Ing. Jozef Auxt, JUDr. Štefan Demian, Bc. Ján Halgaš, Mgr. Radovan Majerík, Mgr. Tomáš Číž,

Sekretár:

Ing. Karin Votroubeková
048/6306 272
karin.votroubekova@brezno.sk

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie finančnej

  • prejednáva návrh rozpočtu mesta, návrh zmien rozpočtu, správy o čerpaní rozpočtu,
  • prejednáva záverečný účet mesta,
  • prejednáva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia, najmä VZN o miestnych daniach a poplatku a VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka predškolských a školských zariadení a v zariadeniach školského stravovania
  • prejednáva prijatia úverov a pôžičiek mesta.
  • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom mesta,
  • spracúva stanoviská k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo založených právnických osôb.
  • spracúva stanoviská k podnetom na zakladanie, zrušovanie a kontrolu mestom zriadených alebo založených právnických osôb,
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.