Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Architekt - vydanie stanoviska

 Tlačivá na stiahnutie


 

Stanoviská architekta mesta

 • Žiadosť o územno – plánovaciu informáciu
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby z hľadiska ÚPN
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k urbanistickej štúdii z hľadiska ÚPN
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru z hľadiska ÚPN
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho (PPF) alebo lesného fondu/ (LPF)
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru z hľadiska ÚPN

Stanovisko k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho (PPF) alebo lesného fondu (LPF)

V prípade, že občan potrebuje stanovisko mesta Brezno k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho (PPF) alebo lesného fondu (LPF)
 
POTREBNÉ DOKLADY:

 • fotokópia listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti
 • fotokópia  snímky z katastrálnej mapy
 • situácia so zakreslením zámeru ak sa jedná o investičnú akciu v spracovaní PD

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov


Stanoviská z hľadiska územného plánu

POSKYTOVANIE ÚZEMNO - TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

Územnotechnické informácie pre prípravu investičných zámerov  s prípadnými prílohami, vo väzbe na spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Brezna, alebo spracované územnoplánovacie podklady, sú poskytované na požiadanie vo forme písomnej odpovede alebo ústnej konzultácie.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • ústna, alebo písomná špecifikácia požiadavky na poskytnutie územno-technickej informácie.

POPLATOK: bez poplatku

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní, ústne informácie v rámci stránkových dní na počkanie


Vydanie stanoviska z hľadiska územného plánu

Stanovisko k zamýšľanému investičnému zámeru - stavbe, k projektu stavby pre územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, k umiestneniu informačného, propagačného a reklamného zariadenia na území mesta z hľadiska jej architektonicko-urbanistického začlenenia vydáva odbor životného prostredia, rozvojových programov a staveného poriadku na základe písomnej žiadosti.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • žiadosť o vydanie stanoviska
 • informácia o umiestnení požadovaného investičného zámeru (kópia katastrálnej mapy, parcelné číslo)
 • zastavovací náčrt (aktuálna urbanistická štúdia)
 • architektonická štúdia investičného zámeru

POPLATOK: bez poplatku

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní


KONTAKT:

Halásová Barbora, Ing. - 048/6306 286, mob 0903582531 barbora.halasova@brezno.sk