Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Všeobecné informácie

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva mesto prostredníctvom svojich zamestnancov na úseku miestnych daní a poplatkov. Pri svojej práci sa riadia zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Úsek miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady spadá pod odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno. Kancelárie daní a poplatkov sa nachádzajú na prízemí budovy mestského úradu a na prvom poschodí.

 

Ing. Viera Koštialová

prízemie, kancelária č. 3, tel. 048 6306 271, email:  viera.kostialova@brezno.sk;

 • daň z nehnuteľností - fyzické osoby

Ing. Ľubica Kubaliaková

prízemie, kancelária č. 4, tel. 048 6306 272, email: lubica.kubaliakova@brezno.sk;

 • daň za zabratie verejného priestranstva – fyzické osoby
 • miestny poplatok za komunálny odpad – fyzické osoby

Mgr. Janka Betková

prízemie, kancelária č. 4, tel. 048 6306 272, email: janka.betkova@brezno.sk;

 • miestny poplatok za komunálny odpad – fyzické osoby

Ing. Karin Votroubeková

prízemie, kancelária č. 4, tel. 048 6306 272, email: karin.votroubekova@brezno.sk;

miestne dane a poplatky - právnické osoby a podnikatelia:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za predajné automaty
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie
 • miestny poplatok za komunálny odpad – množstvový zber

Ing. Pavel Harňák

prvé poschodie, kancelária č. 28, tel. 048 6306 270, email: pavel.harnak@brezno.sk;

 • daňové nedoplatky - fyzické osoby
 • daňové nedoplatky - právnické osoby a podnikatelia

 

Súvisiaca legislatíva