Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Všeobecné informácie

Ing. Pavel Harňák

prvé poschodie, kancelária č. 28, tel. 048 6306 270, email: pavel.harnak @brezno.sk;

  • spoločné daňové rozhodnutie právnické osoby (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty), daň za užívanie verejného priestranstva a daň za ubytovanie (právnické osoby a podnikatelia)
  • miestny poplatok za komunálny odpad – množstvový zber (právnické osoby a podnikatelia)
  • exekúcie právnické osoby a podnikatelia

Mgr. Jana Birková, Ing. Viera Koštialová

prízemie, kancelária č. 3, tel. 048 6306 271, email: jana.birkova@brezno.skviera.kostialova@brezno.sk;

  • spoločné daňové rozhodnutie fyzické osoby (daň z nehnuteľností a daň za psa)

Ing. Ľubica Kubaliaková

prízemie, kancelária č. 4, tel. 048 6306 272, email: lubica.kubaliakova@brezno.sk;

  • daň za zabratie verejného priestranstva – fyzické osoby
  • miestny poplatok za komunálny odpad – fyzické osoby

Richard Dršťák

prízemie, kancelária č. 4, tel. 048 6306 272, email: richard.drstak@brezno.sk;

  • miestny poplatok za komunálny odpad – fyzické osoby

 

Osobne:

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva mesto prostredníctvom svojich zamestnancov na oddelení daní a poplatkov. Pri svojej práci sa riadia zákonom, ktorým sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok - zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Oblasť miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady spadá pod odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno. Kancelárie daní a poplatkov sa nachádzajú na prízemí budovy mestského úradu a na prvom poschodí, a to:

Kancelária č. 3 (prízemie) – daň z nehnuteľností a daň za psa fyzické osoby

Kancelária č. 4 (prízemie) – daň za zabratie verejného priestranstva fyzické osoby,  miestny poplatok za komunálny odpad fyzické osoby (poplatok za drobný stavebný odpad sa realizuje priamo v Technických službách Brezno)

Kancelária č. 28 (1. poschodie) – spoločné daňové rozhodnutie dane z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – právnické osoby, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za ubytovanie(právnické osoby a podnikatelia) a miestny poplatok za komunálny odpad (množstvový zber) – právnické osoby a podnikatelia, exekúcie.

Mesto Brezno v súvislosti so správou miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vydalo všeobecne záväzné nariadenia:

  • VZN-15/2015 Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje;
  • VZN-08/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; VZN-10/2017 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa VZN-08/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
  • VZN-11/2018 Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie;