Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Všeobecné informácie

Oddelenie daní a poplatkov  zabezpečuje správu miestnych daní ako správca dane a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za ubytovanie a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vyrubuje rozhodnutím všetky dane okrem dane za ubytovanie a zabezpečuje ich distribúciu zamestnancami mestského úradu.

V bankovom styku používajte číslo účtu v tvare IBAN: SK4756000000002002791028                                                                                     


Poskytujeme informácie:

daň z nehnuteľnosti tel. 0486306271, e-mail jana.birkova@brezno.sk, viera.kostialova@brezno.sk

miestne dane a komunálny odpad tel. 0486306272, e-mail richard.drstak@brezno.sklubica.kubaliakova@brezno.sk

Osobne:

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva mesto prostredníctvom svojich zamestnancov na oddelení daní a poplatkov. Pri svojej práci sa riadia zákonom, ktorým sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok - zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Oblasť miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady spadá pod odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno. Kancelárie daní a poplatkov sa nachádzajú na prízemí budovy mestského úradu, a to:

Kancelária č. 3 – daň z nehnuteľností

Kancelária č. 4 – ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad (poplatok za drobný stavebný odpad sa realizuje priamo v Technických službách Brezno)

Mesto Brezno v súvislosti so správou miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vydalo všeobecne záväzné nariadenia:

 • VZN-15/2015 Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje;
 • VZN-08/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 • VZN-10/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie;

Informácie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti bolo potrebné podať do 31. januára. Daňové priznanie podávajú  všetci daňovníci – fyzické a právnické osoby, ktoré v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darovaním či dedičstvom. Podávajú ho aj tí daňovníci, u ktorých došlo k zmene okolností pre výpočet dane, napríklad ak im bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a podobne.

Pri kúpe a darovaní je potrebné predložiť fotokópiu dokladu - rozhodnutie o zavkladovaní do katastra nehnuteľností a výpis z  list vlastníctva (stačí výpis z internetu). V prípade zdedenia nehnuteľnosti je potrebné doložiť fotokópiu právoplatného dedičského rozhodnutia. V prípade, že bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné kolaudačné rozhodnutie, treba doniesť fotokópiu príslušný doklad a k nahliadnutiu geometrický plán.

Správca dane (mesto) svojim VZN č.13/2012 ustanovil zníženie dane zo stavieb a dane z bytov pre občanov  - vlastníkov nehnuteľností, ktorí sú v hmotnej núdzi, alebo do 31.12. minulého roku dosiahli vek 65 rokov, alebo sú držiteľmi preukazu ŤZP resp. ŤZP/S .

Uplatniť si možné len jednu úľavu.
Tlačivo/žiadosť na zníženie dane zo stavieb a z bytov si môžu občania vyzdvihnúť na mestskom úrade v úradných hodinách a to buď v klientskom centre alebo priamo na oddelení daní a poplatkov č. dverí 3. Vyplnenú žiadosť o zníženie dane je občan/daňovník povinný predložiť mestu do 31. 1. zdaňovacieho obdobia.

Rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti dostanú daňovníci  - fyzické osoby v priebehu mesiacov apríl až jú1 zdaňovacieho obdobia. Splatnosť je uvedená v každom rozhodnutí. Daňovník môže daň zaplatiť bankovým prevodom alebo  v pokladni mestského úradu, v hotovosti ale platobnou kartou. Rozhodnutia roznášajú daňovníkom - občanom mesta pracovníci mestského úradu v poobedňajších a večerných hodinách, prípadne i cez víkendy, čím šetria občanom čas a mestu zbytočné výdavky na poštovné. Tým občanom mesta, ktorým pracovníci úradu nedoručia rozhodnutie ani na viac pokusov, zašle mesto rozhodnutie poštou.


Daň za psa

Mesto Brezno vyrubuje daň za psa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-15/2015, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2016. Predmetom dane za psa  je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.


Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. VZN-15/2015 stanovuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok  45,00 €. Od platenia dane sú oslobodení daňovníci, ktorí prevádzkujú predajné automaty na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb a a ochranné prostriedky proti znečisteniu v zdravotníckych zariadeniach.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. VZN 15/2015 stanovuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok  100,00 €.


Poplatok za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v znp. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-08/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2017.

V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

 • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá na území mesta vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrúbenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.


Daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto Brezno vyberá daň za užívanie verejného priestranstva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-10/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2017.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, a to najmä :

 • umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
 • umiestnenie stavebného zariadenia
 • umiestnenie predajného zariadenia
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
 • umiestnenie skládky
 • trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste alebo umiestnenie typizovanej prenosnej sklápacej garáže
 • umiestnenie prenosného informačného zariadenia

Daň za ubytovanie

Mesto Brezno vyberá daň za ubytovanie v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-10/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2017. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je: hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.


AKO PODAŤ V DAŇOVOM KONANÍ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Správca dane v každom rozhodnutí daňovníka poučí, v akom zmysle sa môže proti rozhodnutiu odvolať, resp. podať námietku.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (Daňový poriadok) 

 • odvolanie - upravujú  § 13 a §§ 72 -74 daňového poriadku
 • námietku -  upravuje  § 71 daňového poriadku
 • obnovu konania  -  upravuje  § 75 a § 76 daňového poriadku
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania  - upravuje § 77 daňového poriadku
 • rozhodnutia vylúčené z preskúmavania súdmi - upravuje § 78 daňového poriadku

Právne predpisy v daňovom konaní (miestne dane a poplatky)

Ústava SR - zákon  č. 460/1992 Zb.  v znení neskorších predpisov,                                        
(čl. 59 ods. 1 ústavy hovorí, že dane a poplatky sú štátne a miestne)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov,
(§ 2 vymenúva, ktoré dane sú miestnymi daňami)
Zákon č. NR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 143, 144 sadzobníka správnych poplatkov)
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n eskorších právnych predpisov, (§4, ods.3, písm. c))