Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Overovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov vykonáva odbor služieb občanom na pracovisku mestského úradu (klienstské centrum) v pracovných dňoch, počas pokladničných hodín. Na požiadanie navštevuje referentka ťažko chorých občanov počas úradných hodín vo štvrtok. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť a zabezpečiť odvoz referentky. Overovanie mimo úradnej miestnosti nie je nárokovateľné a referentka ho môže odmietnuť.

Upozornenie: Kým je referentka v domácnosti, na mestskom úrade nie je možné v tom čase osvedčovanie podpisov.


POTREBNÉ DOKLADY:
platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

POPLATKY:
osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 2,00 € (za každý podpis)
osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti: 4,00 € (za každý podpis)
osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (napr. zväzovanie zmlúv): 4,00 € (za každý podpis)
osvedčenie odpisu (fotokópie): 2,00 € (za každú začatú stranu)

Platí sa v pokladni Mestského úradu v hotovosti alebo platobnou kartou.

NEOVERUJEME:

  • Listiny, ktoré sa majú použiť v zahraničí
  • Odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
  • Odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • Ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • Ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. geometrické plány)
  • Ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku (okrem českého jazyka)
  • Listiny s reliéfnou pečaťouUPOZORNENIE:
V stredu overujeme podpisy do 16.00 hod


Kontakt

Mgr. Lucia Vaculčiaková - 048/6306 231, lucia.vaculciakova@brezno.sk

Janka Schmidtová - 048/6306 231, janka.schmidtova@brezno.sk