Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prednostka

 

prednostka

Mgr. Zuzana Ďurišová

Mobil: 0911 996 022
Tel: 048 2856 200
 
E-mail:

prednosta@brezno.sk

 

 

 

 

 

 


Kompetencie prednostky mestského úradu

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorý je zamestnancom mesta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta a funkcia sa obsadzuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:

 • organizuje prácu mestského úradu,
 • riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu,
 • zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu mesta, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
 • zodpovedá za zostavenie ročného plánu verejného obstarávania,
 • kontroluje hospodárne využitie majetku a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť MsÚ a o tomto informuje štvrťročne písomne primátora mesta,
 • zabezpečuje, po odsúhlasení primátorom, materiálno-technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich mestskému úradu a stará sa o ich údržbu,
 • spolupracuje s ostatnými mestskými úradmi pri zabezpečovaní a realizácii výchovy a vzdelávania zamestnancov mesta,
 • stará sa o ochranu majetku mesta a hospodárenie s ním,
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú Štatútom mesta Brezna, alebo organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným zamestnancom mesta,
 • stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mesta pracujúcich na mestskom úrade,
 • organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti s primátorom, základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia,
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.


Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.