Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Evidencia budov

 Tlačivá na stiahnutie


Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla

Mesto Brezno v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

- k určeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla - k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.

- k zrušeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla - k vydaniu tohto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla.

Tabuľku so súpisným číslom (štvormiestne číslo): obstaráva na vlastné náklady mesto Brezno.

Tabuľku s orientačným číslom: obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.

POTREBNÉ DOKLADY:

  • žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo)
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) alebo rozhodnutie o povolení vkladu
  • geometrický plán a zameranie adresného bodu

DOBA VYBAVENIA: 30 dní

POPLATOK: za rozhodnutie bez poplatku, za orientačné číslo 15,00 €


Kontakt

Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/2856 306, mob. 0904 529 319, kvetoslava.duriancikova@brezno.sk

Černáková Barbora, Mgr. - 048/2856 305, barbora.cernakova@brezno.sk