Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Nocľaháreň NÁDEJ

Nocľaháreň  NÁDEJ

zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 25 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení n.p. s kapacitou zariadenia - 24 miest (2-lôžkových 12 izieb)

Komu je zariadenie určené?

  • fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí nemajú zabezpečené

         nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktorí nemajú

         zabezpečené   ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať

  • fyzickým osobám najmä s trvalým pobytom v meste Brezne

Aké služby poskytujeme?

  • ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
  • sociálne poradenstvo
  • nevyhnutné ošatenie a obuv.

Vytvárame podmienky na:

  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • prípravu stravy z vlastných surovín

prevádzka zariadenia je denne od 18. 00 hod.  do 8.00.hod.

Podmienky pre poskytnutie služby:

podanie žiadosti, ktorej súčasťou je aj potvrdenie lekára o zdravotnom stave a o bezinfekčnosti

 
Úhrada za poskytované sociálne služby

v zmysle VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb v znení ďalších zmien a dodatko

  • klient neplatí za sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených

     záujmov, za nevyhnutné ošatenie a obuv    

     klient hradí náklady spojené s poskytnutím prenocovania a to nasledovne: 0,70 €/noc/  

     osoba

  • klient hradí v hotovosti v nocľahárni.