Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Kompostáreň Brezno

       

 

Tento projekt je podporený z európskych štrukturálnych a investičných fondov

 

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie miery celkového zhodnocovania odpadov v meste Brezno prostredníctvom vybudovania nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu umožňujúceho aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností.  V kompostárni bude zhodnocovaný aj zelený odpad z údržby verejnej zelene a zo záhrad obyvateľov mesta  Brezno v súlade s legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie.

 

Aktivity projektu

Hlavná aktivita projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ pozostáva z:

·       výstavby novej kompostárne v novej lokalite,

·       zabezpečenia  nevyhnutne potrebných technických zariadení pre jej prevádzku,

·       zabezpečenia techniky a zberných nádob pre zvoz biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností.

 

Výsledky projektu

Kapacita zariadenia po realizácii projektu dosiahne 3500 ton zhodnoteného odpadu ročne a množstvo zhodnotených BRKO v rámci projektu dosiahne  3000 t/r.

Výsledkom realizácie projektu bude zabezpečené požadované nakladanie a efektívne zhodnocovanie BRKO v meste Brezno v súlade s legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie. Projekt zahŕňa aj pokrytie zberu kuchynského odpadu prioritne z bytových domov mesta. Prispieva  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov  zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  na  miestnej úrovni.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu:

apríl 2022         -

Celkové oprávnené výdavky:

2 499 908, 31 Eur

 

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

2 374 912, 89 Eur

 

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

 

Prioritná os:

1.     Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

 

 

Investičná priorita:

1.1  Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryťpotreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti sinvestíciami nad rámec uvedených požiadaviek

 

Kód projektu ITMS2014+

310011AQJ6

 

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zmluva o poskytnutí NFP