Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Daň za psa

Mesto Brezno vyrubuje daň za psa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-15/2015, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2016.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný vyplniť daňové priznanie k dani za psa, ktoré obdrží u správcu dane. Po prihlásení psa obdrží daňovník registračnú známku s číslom.

Sadzba dane za jedného psa a jeden kalendárny rok je určená VZN-15/2015 nasledovne:

  • pes chovaný v bytovom dome - 40,00 €
  • pes chovaný v stavbe na podnikanie a na pozemkoch využívaných na podnikanie - 26,00 €
  • pes chovaný na priľahlom pozemku k chate, príp. stavbe na rekreáciu - 26,00 €
  • pes chovaný v rodinnom dome a priľahlom pozemku - 10,00 €

Predmetom dane za psa nie sú psy umiestnené v útulku zvierat, psy chované na vedecké a výskumné účely a psy so špeciálnym výcvikom, ktorých vlastní alebo používa zdravotne ťažko postihnutý občan.

Na obdobie 12 mesiacov je oslobodený od dane za psa pes zobratý z útulku zriadeného na území mesta Brezna – daňovník preukáže túto skutočnosť dokladom z útulku (adopčná zmluva).

Daň za psa sa zníži daňovníkovi o 10,00 € v prípade, že dá svojho psa označiť mikročipom. Toto zníženie dane je možné uplatniť len jednorazovo a to v roku, kedy bolo označenie čipom vykonané.

V prípade úhynu psa, straty, darovania, presťahovania je potrebné v lehote 30 dní vypísať tlačivo na zánik daňovej povinnosti a odovzdať známku, ktorá bola psovi pridelená pri registrácii. 

POTREBNÉ DOKLADY:                  

daňové priznanie k dani za psa (k dispozícii na webe, alebo priamo v kancelárii), adopčná zmluva s útulkom, potvrdenie o čipovaní, potvrdenie o utratení, č. tetovania/čipu a pod. (podľa charakteru vybavovanej záležitosti)


Kontak

Daň za psa fyzické osoby:

Birková Jana, Mgr. - 048/6306 271, jana.birkova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. – 048/6306 271, viera.kostialova@brezno.sk

Daň za psa právnické osoby:

Harňák Pavel, Ing. – 048/6306 270, pavel.harnak@brezno.sk