Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Daň za psa

Mesto Brezno vyrubuje daň za psa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-20/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2020.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 

 

Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane za jedného psa a jeden kalendárny rok je určená VZN-20/2019 nasledovne:

  • pes chovaný v bytovom dome - 40,- €
  • pes chovaný v stavbe na podnikanie a na pozemkoch využívaných na podnikanie - 40,- €
  • pes chovaný na priľahlom pozemku k chate, príp. stavbe na rekreáciu - 40,- €
  • pes chovaný v rodinnom dome a priľahlom pozemku - oslobodenie za prvého psa - 0,- €
  • za druhého a ďalšieho psa chovaného v rodinnom dome a priľahlom pozemku - 40,- €/ pes

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Od platenia dane za psa je oslobodený:           

  • daňovník za jedného psa, ktorého chová v rodinnom dome a priľahlom pozemku.
  • daňovník, ktorý nadobudol psa z útulku zriadeného na území mesta Brezna  a preukáže to dokladom z tohto útulku na obdobie 12 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia psa z útulku. Nárok na oslobodenie od  dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním priznania k dani za psa v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení psa z útulku (adopčná zmluva) 
  • daňovník, ktorý chová psa na vedecké a výskumné účely.
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník je povinný písomne oznámiť  vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa (úhyn psa, strata, darovanie, presťahovanie, ....) do 30 dní  odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a odovzdať registračnú známku, ktorá bola pridelená daňovníkovi pre psa správcom dane - mestom pri registrácii. 

 

Súvisiaca legislatíva


 

Kontakt


Daň za psa:

Votroubeková Karin, Ing. - 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk;