Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Daň za psa

Mesto Brezno vyrubuje daň za psa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-10/2022, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2023.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 

 

Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane za psa je určená VZN-10/2022 sumou 40,00 eur za jedného psa a jeden kalendárny rok.

Správca dane ustanovuje zníženie sadzby dane o 75 % za každého psa chovaného v rodinnom dome a priľahlom pozemku.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Od platenia dane za psa je oslobodený:           

·       daňovník, ktorý nadobudol psa z útulku zriadeného na území mesta Brezna  a preukáže to dokladom z tohto útulku na obdobie 12 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia psa z útulku. Nárok na oslobodenie od  dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním priznania k dani za psa v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení psa z útulku (adopčná zmluva) 

·       daňovník, ktorý chová psa na vedecké a výskumné účely.

·       pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím (napr. vodiaci pes pre nevidomých).

Aj pri vyššie uvedených prípadoch oslobodenia od dane za psa je daňovník povinný podať daňové priznanie za psa.

Daňovník je povinný písomne oznámiť  vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa (úhyn psa, strata, darovanie, presťahovanie, ....) do 30 dní  odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a odovzdať registračnú známku, ktorá bola pridelená daňovníkovi pre psa správcom dane - mestom pri registrácii. 

 

Súvisiaca legislatíva


·       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno č. VZN-10/2022

·       Zákon č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

·       Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kontakt


Daň za psa:

Votroubeková Karin Ing. - 048/2856 405, karin.votroubekova@brezno.sk