Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:       Ing. Ján Králik

Podpredseda: Jozef Tokár

Členovia:        Bc. Ľubica Štugnerová, MA.

 

Sekretár:

PhDr. Ingrid Poliaková

048/6306 225

ingrid.poliakova@brezno.sk

 

 


Osobitné postavenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  1. V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestské zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
  2. Komisia je zložená výlučne z poslancov MsZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v MsZ. Ak sú v MsZ aj nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie

  • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
  • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
  • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
  • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,[2]
  • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona primátorovi mesta do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
  • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.