Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) Ing. Vladimír Strmeň
Členovia Ing. arch. Ján Králik
  Ing. Mária Majerčíková
  Mgr. Ján Račák
Sekretár Ing. Peter Bánik
  048 6306 222
  peter.banik@brezno.sk

Osobitné postavenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  1. V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestské zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
  2. Komisia je zložená výlučne z poslancov MsZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v MsZ. Ak sú v MsZ aj nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie

  • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
  • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
  • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
  • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,[2]
  • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona primátorovi mesta do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
  • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.