Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Štátny fond rozvoja bývania

 Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory (www.sfrb.sk)


Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania môže byť poskytnutý na základe žiadosti a po splnení zákonom stanovených podmienok (150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania).

Termíny pre podanie žiadosti (§ 15 ods.2 zákona):

Pre žiadateľa fyzickú osobu 1.4. – 31.10. príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel Obstaranie bytu:

  1. výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
  2. kúpou bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome,

15.1. - 31.10. príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel Obnova bytovej budovy:

  1. modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu
  2. odstránením systémovej poruchy bytového domu
  3. stavebnými úpravami existujúceho bytového domu alebo jeho samostatne užívanej časti alebo rodinného domu, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu alebo rodinného domu

Pred podaním žiadosti je vhodná osobná konzultácia s kontaktnou osobou, počas ktorej bude poskytnutá poradenská služba týkajúca sa možností získania podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pre fyzické osoby, právnické osoby, obce a neziskové organizácie.


POTREBNÉ DOKLADY:

Žiadosť – pozri stránku www.sfrb.sk (časť Tlačivá a prílohy k žiadosti o úver)

POPLATOK: bez poplatku

DOBA VYBAVENIA: Do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti bude overená úplnosť náležitostí žiadosti zaregistrovaná do elektronického systému a zaslaná na Štátny fond rozvoja bývania.  ŠFRB v lehote do 110 dní odo dňa doručenia žiadosti posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.


KONTAKT:

Rozenberg Vladimír, Ing - 048/6306 283, vladimir.rozenberg@brezno.sk