Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Dotácie z rozpočtu mesta

  Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta


Dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rozvoj športu, kultúry a spoločenského života

Mesto Brezno môže poskytnúť dotáciu právnickým, fyzickým osobám - podnikateľom a obciam v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezna číslo VZN - 03/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno .

Dotácie sa môžu poskytnúť:

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Brezna alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Brezno alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Brezno a to  len na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov[1] na podporu podnikania a zamestnanosti; musia mať pridelené  vlastné identifikačné číslo (IČO)

Inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území1).

Predkladanie žiadosti:

Pre dotácie tvorené v zmysle § 4 ods. 2 písm. a)  VZN -03/2018 žiadateľ predloží žiadosť v zmysle § 7 ods. 1 najneskôr do 30. novembra  kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky resp. dátum prijatia v podateľni MsÚ Brezno. 

Žiadosti doručené po dátume uvedenom § 8 ods. 1 VZN -03/2018 nebudú zaradené do procesu posudzovania.  

Pre dotácie tvorené v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) VZN -03/2018 môže žiadateľ predložiť žiadosť  počas rozpočtového roka, a to v zmysle § 5 ods. 2 tohto VZN. 

Pre dotácie tvorené v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) VZN -03/2018 môže žiadateľ predložiť žiadosť aj počas rozpočtového roka, avšak musí byť dodržaný § 5 tohto VZN. 

Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať ustanovenia § 7 budú z procesu posudzovania vyradené.

 

[1] § 7 ods. 4  zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


1) finančné prostriedky minimálne vo výške 1 %  zo skutočných príjmov z dane  fyzických osôb (podielová daň), ktoré mesto dosiahlo  v predchádzajúcom roku, o návrhu na prerozdelenie bude rozhodovať príslušná komisia MsZ

2) finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR, o ktorých bude počas rozpočtového roka rozhodovať primátor mesta

 

Súbory na stiahnutie

dotacie_rok_2013 PDF - dokument 31.47 kB

dotacie_rok_2014 PDF - dokument 32.21 kB