Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dotácie z rozpočtu mesta

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta

 

 Tlačivá na stiahnutie


Dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rozvoj športu, kultúry a spoločenského života

Mesto   Brezno môže poskytnúť   dotáciu    právnickým,   fyzickým  osobám - podnikateľom a obciam   v súlade    so Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezna číslo VZN - 10/2020 o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mesta Brezno (ďalej len VZN č. 10/2020).

Dotácie sa môžu poskytnúť:

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Brezna alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Brezno alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Brezno a to  len na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov[1], všeobecne prospešných služieb[2]  na podporu podnikania a zamestnanosti; musia mať pridelené  vlastné identifikačné číslo (IČO).

 

Predkladanie žiadosti:

Podľa § 7 ods. 1 VZN č. 10/2020 žiadateľ, ktorý sa uchádza o dotáciu v oblasti športu alebo kultúry, predloží žiadosť v zmysle § 6  VZN č. 10/2020 najneskôr do 30. novembra  kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky resp. dátum prijatia v podateľni MsÚ Brezno.

 

Žiadosti doručené po dátume uvedenom v § 7 ods. 1 VZN č. 10/2020 nebudú zaradené do procesu posudzovania. 

 

Žiadosti o dotáciu, o ktorých rozhoduje v zmysle čl. I § 3 ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta primátor mesta, môže žiadateľ predložiť počas celého rozpočtového roka.

 

Žiadosti o dotáciu na   úhradu služieb spojených   s   dočasným užívaním   majetku   v zmysle § 3 ods. 1 písm. p) Zásad hospodárenie s majetkom mesta, o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľstvo   môže   žiadateľ   predložiť   počas   celého   rozpočtového roka najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka.

 

O zmenu už doručenej žiadosti alebo uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie, predloženie žiadosti v inom termíne ako je stanovené v § 7 ods. 1 VZN č. 10/2020 môže žiadateľ požiadať len písomnou formou, ktorá bude následne predložená na schválenie príslušnému orgánu mesta.

 

Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 6 VZN č. 10/2020 budú z procesu posudzovania vyradené.

 

_________________________________________________________________________

[1] § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách

[2] § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

 

Súbory na stiahnutie

dotacie_rok_2013 PDF - dokument 31.47 kB

dotacie_rok_2014 PDF - dokument 32.21 kB

dotacie_rok_2015 PDF - dokument 235.11 kB

dotacie_rok_2016 PDF - dokument 324.81 kB

dotacie_rok_2017 PDF - dokument 256.19 kB

dotacie_rok_2018 PDF - dokument 268.40 kB

dotacie_rok_2019 PDF - dokument 114.58 kB

dotacie_rok_2020 PDF - dokument 400.76 kB

dotacie_rok_2021 PDF - dokument 411.27 kB

dotacie_rok_2022 PDF - dokument 306.63 kB