Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Dotácie z rozpočtu mesta

  Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta


Dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rozvoj športu, kultúry a spoločenského života

Mesto Brezno môže poskytnúť dotáciu právnickým, fyzickým osobám - podnikateľom a obciam v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezna číslo VZN - 04/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno v znení zmien a doplnkov.

Dotácie sa môžu poskytnúť:

Právnickým osobám, ktorých zakladateľom je Mesto na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.
Iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Brezna alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Brezno alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Brezno a to len na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov[2]; musia mať pridelené  vlastné identifikačné číslo (IČO)
Inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

Predkladanie žiadosti:

Pre dotácie tvorené v zmysle § 4 ods. 2 písm a) VZN-04/20131) žiadateľ predloží žiadosť v zmysle § 6 VZN najneskôr do 30. novembra  kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky resp. dátum prijatia v podateľni MsÚ Brezno.
Žiadosti doručené po dátume uvedenom v bode 1/  nebudú zaradené do procesu posudzovania. Mestské zastupiteľstvo môže v  prípade hodného osobitného zreteľa rozhodnúť 3/5 väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva o udelení výnimky.
Pre dotácie tvorené v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) VZN-04/20132)  môže žiadateľ predložiť aj počas rozpočtového roka, avšak musí byť dodržaný § 5 VZN Podmienky poskytnutia dotácie.
Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať ustanovenia § 6 ods. 2 budú z procesu posudzovania vyradené.
 


1) finančné prostriedky minimálne vo výške 1 %  zo skutočných príjmov z dane  fyzických osôb (podielová daň), ktoré mesto dosiahlo  v predchádzajúcom roku, o návrhu na prerozdelenie bude rozhodovať príslušná komisia MsZ

2) finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR, o ktorých bude počas rozpočtového roka rozhodovať primátor mesta

 

 

 

Súbory na stiahnutie

dotacie_rok_2013 PDF - dokument 31.47 kB

dotacie_rok_2014 PDF - dokument 32.21 kB