Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Povinnosť  podať daňové priznanie majú noví vlastníci nehnuteľností a každý existujúci daňovník, u ktorého nastala zmena v nehnuteľnostiach oproti predchádzajúcemu obdobiu do 31. januára.


Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba do výšky svojho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca (stiahne si tlačivo), ktorého si dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane v príslušnom daňovom podaní.


V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priznanie podáva len jeden z manželov.

Mesto Brezno vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – 10/2022 (účinné od 01.01.2023).

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

·         daň z pozemkov

·         daň zo stavieb

·         daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN-10/2022. Ak daňovník spĺňa podmienky na oslobodenie resp. zníženie dane zo stavieb a bytov v zmysle § 7 č. VZN-10/2022, je povinný si ju uplatniť v lehote do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
K priznaniu daňovej povinnosti je potrebné vyplniť nasledovné tlačivá:

·         Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO

·         Daň z pozemkov: - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpna zmluva, list vlastníctva)

·         Daň zo stavieb: - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany kúpnej zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra nehnuteľností).

·         Daň z bytov: - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpna zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)

PLATENIE DANE:

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, prípadne VZN č. VZN-10/2022 neustanovuje inak.

Správca dane určuje splatnosť dane, ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje
50 € a právnickej osobe 500 € v dvoch rovnakých splátkach:

·         splátka dane je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

·         splátka dane je splatná do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je hore uvedené.

SPÔSOBY PLATENIA:

·         prevodom z účtu vedeného v banke na účet správcu dane č.ú. 2002791028/5600 , IBAN: SK4756000000002002791028

·         platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu u správcu dane

·         do pokladne správcu dane č.d. 5,  pri platbách do 300 €

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI:

Správca dane z nehnuteľností poskytne oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 4 VZN-10/2022

·         oslobodenie od dane z pozemkov za pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

·         oslobodenie od dane z pozemkov za pozemky, nachádzajúce sa v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II . stupňa.

·         oslobodenie od dane z   pozemkov   za   pozemky,   ktorých   hospodárske   využívanie   je obmedzené vzhľadom na ich umiestnenie v oblasti pásiem hygienickej ochrany vody II . a III. stupňa, alebo vzhľadom na ich postihnutie ekologickými katastrofami.

Správca dane z nehnuteľností poskytne zníženie dane z pozemkov v zmysle § 4 VZN-10/2022

·         zníženie dane z pozemkov záhrad vo výške 30% ak sú vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi alebo osôb starších ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.


a zníženie dane zo stavieb a dane z bytov v zmysle § 7 VZN-10/2022

·         zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov vo výške 30% ak sú vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi , ktorí tam majú zároveň trvalý pobyt

·         zníženie dane o 30% zo stavieb na bývanie a dane z bytov ak sú vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov a slúžia na ich trvalé bývanie

·         zníženie dane o 30% zo stavieb na bývanie dane z bytov ak sú vo vlastníctve občanov - držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu ŤZP/S a slúžia na ich trvalé bývanie.

·         zníženie dane o 30% zo stavieb na bývanie dane z bytov u prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

Kontakt

Daň z nehnuteľností fyzické osoby:

Koštialová Viera, Ing. - 048/6306 271, viera.kostialova@brezno.sk

 

Daň z nehnuteľností právnické osoby:

Votroubeková Karin, Ing. – 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk