Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia, alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená. Žiadosť je možné podať písomne príp. elektronicky.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia, alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka.

Účastníkom kolaudačného konania je:

  • stavebník
  • vlastník stavby ak nie je stavebníkom
  • vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

POTREBNÉ DOKLADY:

  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
  • prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov uloženého v časti DOKUMENTY

DOBA VYBAVENIA: 30 - 60 dní


KONTAKT:

Dzubáková Gabriela, Ing. - 048/6306288, gabriela.dzubakova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. 048/6306287 - milan.dzubak@brezno.sk
Nepšinský Marcel, Ing. 048/6306285 - marcel.nepsinsky@brezno.sk 

Mokošová Lenka, Ing. 048/6306288 - lenka.mokosova@brezno.sk