Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odpadové hospodárstvo

Zákon č. 223/2001 Z.z. (o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva, zriadenie Recyklačného fondu a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.

  • § 72 Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /§80 ods. 3 písm. a)/
a ukladá pokuty za priepustky,

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení n
a nakladanie s odpadmi na území obce.


Mesto Brezno podľa ustanovení § 4 ods. 1, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 39 ods. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal pod číslom VZN – 08/2012 – Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a likvidácii nelegálnych skládok odpadu na území mesta Brezno.

Na území mesta činnosti nakladania t.j. zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných druhov odpadov podľa rozsahu vlastného oprávnenia povoleného zákonom o odpadoch, môže vykonávať len osoba vykonávajúca za mesto povinnosti z hľadiska zákona (Technické služby Brezno) alebo osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný program odpadového hospodárstva a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania programu odpadového hospodárstva sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.

Pôvodca odpadu predkladá vypracovaný program odpadového hospodárstva na Mestský úrad na vyjadrenie.

POTREBNÉ DOKLADY:

  • Žiadosť o vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva
  • Program odpadového hospodárstva

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní


SÚVISIACE PREDPISY:

  • Program odpadového hospodárstva SR
  • Program odpadového hospodárstva mesta Brezno
  • Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy

KONTAKT

Dekrétová Eva, Mgr. -048/2856 703, eva.dekretova@brezno.sk