Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Cena primátora

Cena primátora 2019

 

Jolana Berčíková

za rozvoj a šírenie tradičnej kultúry a folklóru na území mesta Brezno medzi obyvateľmi

 

Duo Mirka a Ondrej

za podporu kultúry a šírenie dobrého mena mesta Brezno doma i v zahraniční

 

Marian Pavúk

za organizáciu kultúrnych podujatí a podporu kultúry v meste

 

The Old School Bros Jiu-Jitsu

za výchovu, prácu s mládežou a šírenie dobrého mena mesta Brezno

 

 

Cena primátora 2018

 

Turistická skupina nadšencov a milovníkov histórie Milan Pivovarči, Ján Morong, Ing. Milan Kováčik, Ján Zemko, Jozef Tišliar

 

Oliver Kurek

 

Eduard Muco

za celoživotnú verejno-prospešnú činnosť v oblasti športu a verejných záležitostí

 

Skupina Blindman - Milan Kvietok, Marek Botev         

za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry v meste a regióne

 

Detský dychový orchester  

 

 

Cena primátora 2017

 

Ivana Kružliaková

za prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí pripomínajúcich historické osobnosti mesta Brezno

 

Monika Medveďová

za prípravu a organizáciu spoločensko - kultúrnych podujatí v meste Brezno

 

Ivica Krištofová

za dlhoročný aktívny prístup, ktorý prepája historické poznanie so súčasným životom

 

Milutín Černák   

za celoživotný rozvoj športu a dlhodobú reprezentáciu a Slovenska na športových súťažiach

 

Mirko Oberhauser

za rozvoj biatlonu a aktívnu činnosť v oblasti poľovníctva

Futbalový klub Brezno

za znovuobnovenie historicky najstaršieho športu v Brezne

 

Hokejový klub Brezno

za dlhodobú a aktívnu prácu s mládežou v ľadovom hokeji

 

Július Obernauer

za celoživotne dosiahnuté úspechy v práci a podporu a rozvoj kultúry v meste Brezno

 

Viera Lámerová

za dlhoročné svedomité a zodpovedné vykonávanie funkcie predsedníčky MO Živeny v Brezne

 

 

Cena primátora 2016

 

Ľubica Bacúšanová Vičanová

za aktívnu činnosť a výchovu mladých v oblasti športu

 

Lukáš Kučerák                  

za aktívnu činnosť a úspešnú reprezentáciu  mesta v oblasti športu

 

Jozef Medveď                 

za  úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezno

 

 

Cena primátora 2015

 

Mgr. Vladimír Libič                       

pri príležitosti životného jubilea 70. rokov za rozvoj športu v meste Brezne

 

 

Cena primátora 2014

 

Július Garaj                         

za rozvoj kultúrno – spoločenského života v meste Brezne a za dlhoročné aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno

 

Aldo Daxner                        

za šírenie dobrého mena Divadelného súboru Jána Chalupku, Detského divadelného štúdia a mesta Brezna na Slovensku i v zahraničí

 

Jaroslav Kamenský                        

za rozvoj športu, za rozvoj biatlonu v regióne a za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna a Horehronia v Slovenskej republike a v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Mária Murgašová                           

za dlhoročnú aktívnu činnosť v Miestnom spolku Slovenského červeného kríža, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna

 

 

Cena primátora 2013

 

Jaroslav Ďalak         

Za záslužnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Brezna a regiónu Horehronia pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Country skupina VODOPÁD                   

Za dlhoročný rozvoj kultúry v meste Brezne a za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti 30. výročia založenia

 

Slovenský cykloklub ĎUMBIER  

Za rozvoj športu v meste Brezne a v regióne Horehronia, za záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov

 

Matej Kán                

Za rozvoj kultúry v meste Brezne a regióne Horehronia, za šírenie dobrého mena mesta Brezna v Slovenskej republike

 

 

Cena primátora 2012

 

Elena Giertlová, rod. Ištvánová 

Za celoživotné pôsobenie v oblasti športu a reprezentáciu mesta Brezna na Slovensku aj v zahraničí.

 

Ing. Naďa Hammarbergerová, rod. Krišteková 

Za vynikajúce tvorivé výsledky v publicistickej a verejne–prospešnej činnosti, za šírenie kultúrnych tradícií Slovenska v zahraničí a šírenie jeho dobrého mena v zahraničí.

 

Monika Brodská, rod. Pindiaková               

Za prínos v oblasti školstva a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Marta Tisovčíková, rod. Molnárová   

Za dlhoročné pôsobenie a vynikajúce výsledky  v oblasti detskej kardiológie a pediatrie na celoslovenskej úrovni.

 

Ján Zachar               

Za dlhoročný rozvoj kultúry v mesta Brezne a regióne Horehronia pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

Ivica Krištofová, rod. Žoldáková                 

Za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

 

Cena primátora 2011

 

Peter Horváth                 

Za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna na Slovensku aj v zahraničí.

 

Danka Jarabová, rod. Bernátová,

Za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

Ján Porteleky                       

Za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

 

Peter Medveď                

Za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna v naturálnej kulturistike doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 40 rokov

 

 

Cena primátora 2010

 

Viera Maková                      

Za dlhoročné aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno, za jeho rozvoj a propagáciu, za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

Ivan Ištván                  

Za angažovanú prácu v prospech reprezentácie mesta Brezna a za jeho rozvoj pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Štefan Libič                     

Za záslužnú prácu v prospech mesta Brezna

 

Monika Fašková            

Za spoločensky významnú a pre človeka prospešnú činnosť v podobe darcovstva krvi, plazmy a trombocitov a za reprezentáciu mesta Brezna, regiónu Horehronia a Slovenskej republiky v športovej disciplíne Bodyfitnes

 

 

Cena primátora 2009

 

Jaroslav Peťko

ocenenie udelené za jeho angažovanú prácu v prospech reprezentácie mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Mária Pančíková

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku pri Mestskom úrade Brezno

 

 

Cena primátora 2008

 

Milan Pazúrik

ocenenie udelené pri príležitosti 30 výročia SZMB v roku 2008 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za dlhoročné vedenie Speváckeho zboru mesta Brezna a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

Anna Zifčáková

ocenenie udelené za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí a za dosiahnuté vynikajúce výsledky v športovej oblasti

 

Marta Pavlusová

ocenenie udelené za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, výchovu mladých ľudí a za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom úrade Brezno

 

Hana Peterajová

za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, za rozvoj kultúry v meste Brezne a za jeho propagáciu v regióne Horehronia i v celej Slovenskej republike

 

 

Cena primátora 2007

 

Štefan Krištof

ocenenie udelené za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti amatérskeho výtvarného umenia, za reprezentáciu a propagáciu mesta Brezna

 

Eva Dočekalová

ocenenie udelené za osobnú iniciatívu a výsledky dosiahnuté pri propagácii a reprezentácii mesta Brezna prostredníctvom Hotelovej akadémie Brezno a Obchodnej akadémie Brezno

 

Jarmila Obernauerová

ocenenie udelené za doterajšiu činorodú a angažovanú prácu, ktorú vykonáva pri prezentácii mesta Brezna cez herecké umenie

 

 

Cena primátora 2006

 

Miroslav Grexa

ocenenie udelené za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti športu, za propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna prostredníctvom športu doma i v zahraničí

 

Július Obernauer

ocenenie udelené za dosiahnuté úspechy v práci, za reprezentáciu mesta Brezna prostredníctvom hereckého umenia

 

Jozef Schulz

ocenenie udelené za aktívnu činnosť v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, za publikačnú činnosť a zásluhy pri propagácii historického odkazu vojenskej histórie, ktorú spája s históriou mesta Brezno

 

Mária Parobeková

ocenenie udelené za vynikajúce pracovné výsledky, za dobrovoľnú charitatívnu činnosť v rôznych organizáciách, za zásluhy pri výchove z oblasti poskytovania prvej pomoci

 

Igor Gallo

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za zásluhy v prospech mesta Brezna, jeho propagácie, spoločenského a kultúrneho rozvoja obyvateľov mesta Brezna

 

 

Cena primátora 2005

 

Ladislav Libica

ocenenie udelené Za zásluhy pri založení FS Mostár a úspešnú reprezentáciu mesta na vystúpeniach a rôznych súťažiach výrobcov ľudových nástrojov

Augustín Nikel

ocenenie udelené Za aktívnu činnosť vo FS Mostár, za výchovu členov súboru, za propagáciu mesta a ľudovej kultúry Horehronia doma i v zahraničí

 

Oto Baldovský

ocenenie udelené Za dlhoročnú aktívnu činnosť v Matici slovenskej v Brezne, za rozsiahlu publikačnú a dokumentárnu činnosť, za tvorbu publikácií

 

Štefan Horský

ocenenie udelené za dlhoročnú prácu v Spolku – DOMB, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii umeleckého vedúceho malej dychovej hudby Mostárenka, za záslužnú činnosť pri organizovaní činnosti spolku na vystúpeniach a súťažiach doma i v zahraničí, ako aj za jeho skladateľskú tvorbu

 

 

Cena primátora 2004

 

Vladimír Tomčík

ocenenie udelené za rozvoj športu na území mesta Brezno, za dlhoročnú aktívnu účasť pri organizovaní športových podujatí, za dosiahnuté športové úspechy, ktoré prispeli k propagácii mesta, ale aj celého regiónu Horehronia

 

Dagmar Fedorová

ocenenie udelené za dlhoročnú aktívnu činnosť v ZPOZ-e, za jeho rozvoj a aktívny prístup pri vytváraní scenárov jednotlivých podujatí, ako aj skvalitnenie práce ZPOZ priamo účasťou na obradoch, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii matrikárky

 

Soňa Lacková

ocenenie udelené za angažovanosť a tvorivý prístup, za spolupodieľanie sa na úspechoch DSJCH a tým i na propagácii nášho mesta a celého regiónu

 

Anna Bartová

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za aktívnu prácu v oblasti školstva a kultúry v OZ INAK, za kreatívny prístup k práci dlhoročného pedagóga (členstvo v projekte ZMENA, využívanie nových metód)

 

 

 

Cena primátora 2003

 

Kolektív členov folklórneho súboru Šťastné detstvo

ocenenie udelené pri príležitosti 25. výročia založenia za reprezentáciu mesta, zachovávanie a šírenie kultúrnych tradícií horehronského regiónu a celého Slovenska

 

Country supina VODOPÁD

ocenenie udelené pri príležitosti 20. výročia založenia za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

 

Mária Kotočová

ocenenie udelené pri príležitosti - 80. výročia založenia súboru a životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v ochotníckom DS Jána Chalupku v Brezne

 

Aldo Daxner

ocenenie udelené pri príležitosti - 80. výročia založenia súboru a životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v ochotníckom DS Jána Chalupku v Brezno

 

Július Dunajský

ocenenie udelené za dlhoročnú aktívnu športovú činnosť v meste, organizovanie športových podujatí, trénerskú činnosť a propagáciu mesta v oblasti športu

 

 

Cena primátora 2002

 

Mária Žilinková

ocenenie udelené za dlohoročné členstvo v Zbore pre občianske záležitosti Človek - človeku v Brezne a za jeho rozvoj

 

Jozef Sablik

ocenenie udelené za prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a podiel na rozvoji horehronského regiónu

 

Eduard Linder

ocenenie udelené za vzornú spoluprácu s predstaviteľmi mesta Brezna a za jeho rozvoj v oblasti politického, spoločenského a kultúrneho života

 

Ivan Faško

ocenenie udelené za vzornú spoluprácu s predstaviteľmi mesta a rozvoj regiónu Horehronia

 

Daniel Rakyta

ocenenie udelené za aktívny prístup k rozvoju kultúrneho života mesta, za rozvoj a propagáciu zborového spevu a aktívnu činnosť v prospech rozvoja Speváckeho zboru mesta Brezna

 

Jozef Smola

ocenenie udelené za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

Pavol Goštan

ocenenie udelené za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

Zdeno Medveď

ocenenie udelené za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

 

Cena primátora 2001

 

Anna Stanislavová

ocenenie udelené za dlhoročnú prácu pre dôchodcov, za rozvíjanie spolupráce s organizáciami a klubmi poskytujúcimi služby seniorom

 

František Baka

ocenenie udelené a zodpovedný a aktívny prístup k plneniu povinností spojenými s funkciou predsedu dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

 

Ján Vengrín

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadelnom súbore Jána Chalupku

 

Gabriel Obernauer

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadelnom súbore Jána Chalupku

 

Eva Brucháčková

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea 55 rokov za dlhoročnú a aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku

 

 

Cena primátora 2000

 

Alžbeta Prepletaná

ocenenie udelené za dlhoročnú prácu odbornej knihovníčky

 

Jozef Kováč

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbore Jána Chalupku

 

Milan Turňa

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a podiel na rozvoji horehronského regiónu

 

Ján Weiss

ocenenie udelené za dlhoročnú prezentáciu histórie horehronského regiónu, za zachovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva horehronského regiónu

Ján Zaťko

ocenenie udelené 19. februára 2001 dlhoročné pôsobenie vo funkcii poslanca a predsedu dopravnej komisie, za rozvoj v oblastiach kultúrneho a politického života mesta

 

 

Cena primátora 1998

 

Matej Kán

ocenenie udelené za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

Ladislav Šimon

ocenenie udelené za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

Ľubomír Pajtinka

ocenenie udelené za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

Ladislav Bartko

ocenenie udelené za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

Július Roško

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za rozpoj športu a reprezentáciu mesta na športových súťažiach – Maratón – veteráni

 

Ján Zemko

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za rozpoj športu a reprezentáciu mesta na športových súťažiach – Maratón – veteráni

 

Kolektív Hotelovej akadémie v Brezne

ocenenie udelené za reprezentáciu mesta Brezna a horehronského regiónu doma i v zahraničí

 

 

IN MEMORIAM     

Jozef Hoška

ocenenie udelené za rozvoj kultúrneho, politického a spoločenského života mesta

 

Dezider Guľovič

ocenenie udelené za rozvoj kultúrneho, politického a spoločenského života mesta

 

 

Cena primátora 1997

 

Radko Dubéci

ocenenie udelené za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

Dušan Kyzek

ocenenie udelené za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

Ladislav Fillo

ocenenie udelené za mimoriadne úsilie pri založení Dobrovoľného požiarneho zboru v Brezne, za dlhoročné pôsobenie v DVPZ a výchovu nastupujúcich generácií

 

Andrej Jursa

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbúre Jána Chalupku a za aktívny prístup k rozvoju spoločenského, politického a športového života mesta

 

Anton Jurša

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbore Jána Chalupku a za aktívny prístup k rozvoju spoločenského, politického a športového života mesta

 

 

Cena primátora 1996

 

Milan Petrla

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za rozvoj spoločenského a kultúrneho života v Brezne a v horehronskom regióne, za propagáciu horehronského regiónu

 

Milutín Černák

ocenenie udelené za rozvoj športu a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenska na športových súťažiach

 

Benjamín Leitner

ocenenie udelené za rozvoj športu a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenska na športových súťažiach v biatlone

 

Mária Macuľová

ocenenie udelené za mimoriadne úsilie pri vytvorení Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Brezne a rozvoj kultúrno-výchovnej práce členov matice

 

Emil Lukáč

ocenenie udelené za mimoriadne úsilie pri rekonštrukcii krytej plavárne na Mazorníkove a rozvoj športu v Brezne

 

Ivan Halama

ocenenie udelené pri príležitosti 30. výročia konania CHB za 30 ročné pôsobenie vo funkcii tajomníka organizačného výboru kultúrno-spoločenského podujatia Chalupkovo Brezno

 

 

Cena primátora 1995

 

Emil Urban

ocenenie udelené za literárnu tvorbu, za zachovávanie kultúrneho dedičstva

 

Ernest Svrček

ocenenie udelené za reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach karikaturistov

 

Angela Černáková

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za rozvoja šírenie folklóru horehronského regiónu na Slovenku i v zahraničí