Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Cena primátora

Cena primátora 2022

 

Spevácka skupina SENIOR pri DC Prameň - za reprezentáciu mesta Brezno na mestských kultúrnych podujatiach 

 

MUDr. Lucia Gorduličová – primárka na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.

-za mimoriadne nasadenie počas pandémie Covid-19 a za poskytnutie prvej pomoci zraneným pri nehode autobusu v Polomke v roku 2009

 

Dychový orchester Brezno - pri príležitosti 70. výročia od svojho vzniku a reprezentovanie mesta doma i v zahraničí  

 

MUDr. Anna Dibáková - všeobecná doktorka pre dospelých

-za obetavú prácu v prospech obyvateľov mesta Brezno v oblasti zdravotníctva a pri príležitosti životného jubilea

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu - za rozvoj cestovného ruchu v meste Brezno ako aj v celom regióne Horehronie, zachovávanie prírodného i kultúrneho dedičstva a pri príležitosti 10. výročia od svojho vzniku 

 

Miroslav Vajs  -  za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja zamestnanosti v meste Brezno,  zavádzanie nových technológií a inovatívnych technologických postupov

 

Július Ernek - za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja zamestnanosti v meste Brezno,  zavádzanie nových technológií a inovatívnych technologických postupov

 

Cena primátora 2021

 

Milena Pančíkova

 -za obetavú rehabilitačnú a poradenskú činnosť v našom meste pre zdravotne znevýhodnenú časť obyvateľov mesta Brezna

 

Jaroslava Schvarzbacherova

-za mimoriadnu obetavosť, ochotu, lásku k ľuďom, podieľaní sa na sociálnom rozvoji mesta a šírenie dobrého mena opatrovateľskej služby

 

Vojtech Benko

 -za príkladnú starostlivosť, pozitívnu inšpiráciu pre širokú verejnosť a reprezentovanie nášho mesta

 

Peter Fraňo

-za vynikajúce športové výsledky, úspešné reprezentovanie mesta Brezna doma i v zahraničí 

 

Eva Škorváneková

-za dobrovoľnícku činnosť, príkladnú pomoc seniorom a zviditeľnenie dobrého mena nášho mesta

 

 

Cena primátora 2020

 

Mgr. Barbora Figľušová, podnikateľka Slovenska, majiteľka farmy Čučoriedkovo

- cena je prejavom vďaky za šírenie dobrého mena nášho mesta a regiónu. Je vzorom a inšpiráciou pre mladých ľudí.

 

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.

- cena je udelená pánovi riaditeľovi a celému kolektívu zamestnancov NsP Brezno n.o. Cena je prejavom vďaky za  obetavosť a pomoc v boji s pandémiou COVID 19 a za prípravu a realizáciu najväčšej rekonštrukcie budovy nemocnici v jej histórii.

 

MUDr. Ivan Droppa, uznávaný špecializovaný neurológ Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.

- cena je prejavom vďaky za Vašu profesionálnu prácu, obetavosť a vedenie neurologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou n. o., v Brezne.

 

PeadDr. Gabriela Pravotiaková PhD., riaditeľka Základná umelecká škola v Brezne

- cena je prejavom vďaky za obetavosť a motivovanie mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času počas 60. ročnej histórie školy.

 

Katarína Kokavcová, dlhodobý zamestnanec mesta Brezno od roku 2008 Denné centrum Prameň

- cena je prejavom vďaky  za obetavosť a láskavý prístup k práci s našimi seniormi a pri príležitosti krásneho životného jubilea.

 

Martin Vetrák, DiS art., talentovaný muzikálový spevák

- cena je prejavom vďaky, za príkladnú prezentáciu nášho mesta. Jeho spev je nezabudnuteľným zážitkom a inšpiráciou pre všetky generácie.

 

Ing. Jana Grlická, riaditeľka Domov sociálnych služieb Luna v Brezne

- cena je prejavom vďaky za celoživotnú obetavú prácu v prospech seniorov a ťažko zdravotne postihnutých a za prínos rozvoja sociálnych služieb v meste Brezne.

 

Cena primátora 2019

 

Jolana Berčíková

-za rozvoj a šírenie tradičnej kultúry a folklóru na území mesta Brezno medzi obyvateľmi

 

Duo Mirka a Ondrej- spevácke duo manželov z Brezna 

-za podporu kultúry a šírenie dobrého mena mesta Brezno doma i v zahraniční

 

Marian Pavúk-majiteľ kultúrneho hudobného klubu Bombura v Brezne

-za organizáciu kultúrnych podujatí a podporu kultúry v meste

 

The Old School Bros Jiu-Jitsu- športový klub bojových umení v Brezne

-za výchovu, prácu s mládežou a šírenie dobrého mena mesta Brezno

 

 

Cena primátora 2018

 

Turistická skupina nadšencov a milovníkov histórie Milan Pivovarči, Ján Morong, Ing. Milan Kováčik, Ján Zemko, Jozef Tišliar

 

Oliver Kurek- talentovaný športovec, vzpierač

 

Eduard Muco-prvý absolvent breznianskeho gymnázia, majster vo výrobe v Mostárni

-za celoživotnú verejno-prospešnú činnosť v oblasti športu a verejných záležitostí

 

Skupina Blindman - Milan Kvietok, Marek Botev  - spevácka hudobná skupina      

-za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry v meste a regióne

 

Detský dychový orchester  

 

Cena primátora 2017

 

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková PhD., -lektorka v oblasti sociálnych služieb, vedúca odboru soc. vecí, predsedníčka miestneho odboru Matica Slovenska, projektová manažérka

-za prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí pripomínajúcich historické osobnosti mesta Brezno

 

Monika Medveďová

-za prípravu a organizáciu spoločensko - kultúrnych podujatí v meste Brezno

 

Mgr. Ivica Krištofová -riaditeľka Horehronského múzea Brezno, historička

-za dlhoročný aktívny prístup, ktorý prepája historické poznanie so súčasným životom

 

Mgr. Milutín Černák -atletický odborník, bývalý pretekár, tréner, funkcionár a rozhodca

-za celoživotný rozvoj športu a dlhodobú reprezentáciu a Slovenska na športových súťažiach

 

Bc. Mirko Oberhauser -rozhodca a člen klubu Biatlon, predseda Slovenskej poľovníckej komory 

-za rozvoj biatlonu a aktívnu činnosť v oblasti poľovníctva

 

Futbalový klub Brezno

-za znovuobnovenie historicky najstaršieho športu v Brezne

 

Hokejový klub Brezno

-za dlhodobú a aktívnu prácu s mládežou v ľadovom hokeji

 

Július Obernauer - poslanec MsZ, bývalý riaditeľ kultúry, brezniansky ochotnícky herec v DSJCH

-za celoživotne dosiahnuté úspechy v práci a podporu a rozvoj kultúry v meste Brezno

 

Viera Lámerová -dlhoročná predsedníčka miestneho spolku Živena

-za dlhoročné svedomité a zodpovedné vykonávanie funkcie predsedníčky MO Živeny v Brezne

 

 

Cena primátora 2016

 

Mgr. Ľubica Bacúšanová Vičanová -zakladajúca členka plaveckého klubu ŠK Flipper, trénerka

-za aktívnu činnosť a výchovu mladých v oblasti športu

 

Lukáš Kučerák -karatista z Brezna, dosiahol veľký úspech na majstrovstvách sveta v karate a bojových umeniach             

-za aktívnu činnosť a úspešnú reprezentáciu  mesta v oblasti športu

 

Jozef Medveď -slovenský filmový a televízny režisér       

-za  úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezno

 

 

Cena primátora 2015

 

Mgr. Vladimír Libič -bývalý učiteľ na Gýmnáziu Jána Chalupku, ochranca  prírody,                  

-pri príležitosti životného jubilea 70. rokov za rozvoj športu v meste Brezne

 

 

Cena primátora 2014

 

Július Garaj -hudobník, dlhoročný člen ZPOZu             

-za rozvoj kultúrno – spoločenského života v meste Brezne a za dlhoročné aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno

 

Aldo Daxner -bývalý režisér a umelecký vedúci divadla Jána Chalupku, herec                         

-za šírenie dobrého mena Divadelného súboru Jána Chalupku, Detského divadelného štúdia a mesta Brezna na Slovensku i v zahraničí

 

Jaroslav Kamenský - tréner Klubu Biatlonu                     

-za rozvoj športu, za rozvoj biatlonu v regióne a za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna a Horehronia v Slovenskej republike a v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Mária Murgašová - aktívna členka Miestneho spolku Červeného kríža       

-za dlhoročnú aktívnu činnosť v Miestnom spolku Slovenského červeného kríža, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna

 

 

Cena primátora 2013

 

PhMr. Jaroslav Ďalak -bývalý poslanec MsZ, vedúci lekárne Medicentrum Brezno, s.r.o.        

-za záslužnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Brezna a regiónu Horehronia pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Country skupina VODOPÁD -legendárna country a bluegrass skupina z Brezna                

-za dlhoročný rozvoj kultúry v meste Brezne a za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti 30. výročia založenia

 

Slovenský cykloklub ĎUMBIER -podpora a rozvoj podmienok pre pohyb na bicykli pre členov a verejnosť , organizovanie súťaží a turistických zájazdov

-za rozvoj športu v meste Brezne a v regióne Horehronia, za záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov

 

Matej Kán -podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici               

-za rozvoj kultúry v meste Brezne a regióne Horehronia, za šírenie dobrého mena mesta Brezna v Slovenskej republike

 

 

Cena primátora 2012

 

Elena Giertlová, rod. Ištvánová -dlhoročná členka ZPOZu

-za celoživotné pôsobenie v oblasti športu a reprezentáciu mesta Brezna na Slovensku aj v zahraničí.

 

Ing. Naďa Hammarbergerová, rod. Krišteková -prekladateľka

-za vynikajúce tvorivé výsledky v publicistickej a verejne–prospešnej činnosti, za šírenie kultúrnych tradícií Slovenska v zahraničí a šírenie jeho dobrého mena v zahraničí.

 

Mgr. Monika Brodská, rod. Pindiaková -pedagogická zamestnankyňa     

-za prínos v oblasti školstva a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

MUDr. Marta Tisovčíková, rod. Molnárová - detská kardiologička, bývalá primárka detského oddelenia

-za dlhoročné pôsobenie a vynikajúce výsledky  v oblasti detskej kardiológie a pediatrie na celoslovenskej úrovni.

 

MUDr. Ján Zachar -lekár, OZ Chrámový zbor Apoštola Pavla Brezno        

-za dlhoročný rozvoj kultúry v mesta Brezne a regióne Horehronia pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

Mgr. Ivica Krištofová -riaditeľka Horehronského múzea Brezno, historička                 

-za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

 

Cena primátora 2011

 

Peter Horváth                  

-za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna na Slovensku aj v zahraničí.

 

PeaDr. Danka Jarabová, rod. Bernátová, riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno,

-za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

Ján Porteleky -hodinár, zvonár, bývalý presbyter evanjelickej cirkvi        

-za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

 

Peter Medveď - športovec, kulturista, osobný fitness tréner                     

-za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna v naturálnej kulturistike doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 40 rokov

 

 

Cena primátora 2010

 

Viera Maková -členka ZPOZu,  matrikárka MsÚ, držiteľka celoslovenského ocenenia Zlaté srdce                                          

-za dlhoročné aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno, za jeho rozvoj a propagáciu, za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

 

Ivan Ištván                  

-za angažovanú prácu v prospech reprezentácie mesta Brezna a za jeho rozvoj pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Štefan Libič -ochranca našej prírody, staviteľ tridsiatich prameňov a studničiek v Brezne                   

-za záslužnú prácu v prospech mesta Brezna

 

Monika Fašková -mnohonásobná darkyňa krvi, majiteľka najvyššej Kňazovického medaily za darovanie krvi,fitnes reprezentantka, dobrovoľníčka Slovenský červený kríž                

-za spoločensky významnú a pre človeka prospešnú činnosť v podobe darcovstva krvi, plazmy a trombocitov a za reprezentáciu mesta Brezna, regiónu Horehronia a Slovenskej republiky v športovej disciplíne Bodyfitnes

 

 

Cena primátora 2009

 

Jaroslav Peťko

-za jeho angažovanú prácu v prospech reprezentácie mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Mária Pančíková -dlhoročná členka ZPOZu, pedagogická pracovníčka

-pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku pri Mestskom úrade Brezno

 

 

Cena primátora 2008

 

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., -dirigent Speváckeho zboru mesta Brezna

-pri príležitosti 30 výročia SZMB v roku 2008 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za dlhoročné vedenie Speváckeho zboru mesta Brezna a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

Anna Zifčáková -dobrovoľníčka v sociálnych službách

-za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí a za dosiahnuté vynikajúce výsledky v športovej oblasti

 

Mgr. Marta Pavlusová -dlhoročná členka ZPOZu, výchovná poradkyňa, pedagogická pracovníčka

-za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, výchovu mladých ľudí a za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom úrade Brezno

 

Hana Peterajová -organizátorka kultúrnych akcií a podujatí, spracovala expozície Literárne Brezno

-za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, za rozvoj kultúry v meste Brezne a za jeho propagáciu v regióne Horehronia i v celej Slovenskej republike

 

 

Cena primátora 2007

 

Štefan Krištof

-za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti amatérskeho výtvarného umenia, za reprezentáciu a propagáciu mesta Brezna

 

Mgr. Eva Dočekalová -riaditeľka HA a OA Brezno

-za osobnú iniciatívu a výsledky dosiahnuté pri propagácii a reprezentácii mesta Brezna prostredníctvom Hotelovej akadémie Brezno a Obchodnej akadémie Brezno

 

Jarmila Obernauerová -činorodá herečka DSJCH Brezno

-za doterajšiu činorodú a angažovanú prácu, ktorú vykonáva pri prezentácii mesta Brezna cez herecké umenie

 

 

Cena primátora 2006

 

Miroslav Grexa -bývalý tréner volejbalu, volejbalista

-za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti športu, za propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna prostredníctvom športu doma i v zahraničí

 

Július Obernauer -poslanec MsZ, bývalý riaditeľ kultúry, brezniansky ochotnícky herec v DSJCH
-za dosiahnuté úspechy v práci, za reprezentáciu mesta Brezna prostredníctvom hereckého umenia

 

pplk. v.v. Jozef Schulz -dlhoročný predseda Klubu SZPB v Brezne, člen Zväzu Slovenskej republiky

-za aktívnu činnosť v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, za publikačnú činnosť a zásluhy pri propagácii historického odkazu vojenskej histórie, ktorú spája s históriou mesta Brezno

 

Mária Parobeková -predsedníčka územného spolku červeného kríža v Brezne

-za vynikajúce pracovné výsledky, za dobrovoľnú charitatívnu činnosť v rôznych organizáciách, za zásluhy pri výchove z oblasti poskytovania prvej pomoci

 

Igor Gallo -básnik, prozaik, redaktor, člen Spolku slovenských spisovateľov, kultúrny publicista

-ocenenie udelené 16. novembra 2006 za zásluhy v prospech mesta Brezna, jeho propagácie, spoločenského a kultúrneho rozvoja obyvateľov mesta Brezna

 

 

Cena primátora 2005

 

Ladislav Libica -majster ľudovej umeleckej výroby, fujarista

-za zásluhy pri založení FS Mostár a úspešnú reprezentáciu mesta na vystúpeniach a rôznych súťažiach výrobcov ľudových nástrojov

Augustín Nikel -umelecký vedúci a choreograf FS Mostár Brezno, FS Sloboda, heligonkár, tanečník

-za aktívnu činnosť vo FS Mostár, za výchovu členov súboru, za propagáciu mesta a ľudovej kultúry Horehronia doma i v zahraničí

 

Oto Baldovský -kronikár miestneho odboru Matice Slovenskej, predseda redakčnej rady časopisu Brezniansky Mostár

-za dlhoročnú aktívnu činnosť v Matici slovenskej v Brezne, za rozsiahlu publikačnú a dokumentárnu činnosť, za tvorbu publikácií

 

Štefan Horský -autor literatúry faktu, publicista, rozhlasový redaktor, archivár a kronikár

-za dlhoročnú prácu v Spolku – DOMB, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii umeleckého vedúceho malej dychovej hudby Mostárenka, za záslužnú činnosť pri organizovaní činnosti spolku na vystúpeniach a súťažiach doma i v zahraničí, ako aj za jeho skladateľskú tvorbu

 

 

Cena primátora 2004

 

Vladimír Tomčík

-za rozvoj športu na území mesta Brezno, za dlhoročnú aktívnu účasť pri organizovaní športových podujatí, za dosiahnuté športové úspechy, ktoré prispeli k propagácii mesta, ale aj celého regiónu Horehronia

 

Dagmar Fedorová -členka ZPOZu,  matrikárka, vedúca odboru vnútorných vecí na MsÚ

-za dlhoročnú aktívnu činnosť v ZPOZ-e, za jeho rozvoj a aktívny prístup pri vytváraní scenárov jednotlivých podujatí, ako aj skvalitnenie práce ZPOZ priamo účasťou na obradoch, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii matrikárky

 

Soňa Lacková

-za angažovanosť a tvorivý prístup, za spolupodieľanie sa na úspechoch DSJCH a tým i na propagácii nášho mesta a celého regiónu

 

Mgr. Anna Bartová -učiteľka

-pri príležitosti životného jubilea za aktívnu prácu v oblasti školstva a kultúry v OZ INAK, za kreatívny prístup k práci dlhoročného pedagóga (členstvo v projekte ZMENA, využívanie nových metód)

 

 

 

Cena primátora 2003

 

Kolektív členov folklórneho súboru Šťastné detstvo

-pri príležitosti 25. výročia založenia za reprezentáciu mesta, zachovávanie a šírenie kultúrnych tradícií horehronského regiónu a celého Slovenska

 

Country supina VODOPÁD -breznianska country skupina

-pri príležitosti 20. výročia založenia za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

 

Mária Kotočová - ochotnícka herečka DSJCH

-pri príležitosti 80. výročia založenia súboru a životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v ochotníckom DS Jána Chalupku v Brezne

 

Aldo Daxner -bývalý  režisér a umelecký vedúci divadla Jana Chalupku, herec                      

-pri príležitosti  80. výročia založenia súboru a životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v ochotníckom DS Jána Chalupku v Brezno

 

Július Dunajský

-za dlhoročnú aktívnu športovú činnosť v meste, organizovanie športových podujatí, trénerskú činnosť a propagáciu mesta v oblasti športu

 

 

Cena primátora 2002

 

Mária Žilinková -dlhoročná predsedníčka a členka ZPOZu, pedagogická pracovníčka

-za dlohoročné členstvo v Zbore pre občianske záležitosti Človek - človeku v Brezne a za jeho rozvoj

 

prof. Ing. Jozef Sablik CSc., -pôsobil na Materiálovo-technologickej fakulte STU ako dekan a aj prodekan

-za prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a podiel na rozvoji horehronského regiónu

 

Ing. Eduard Linder

-za vzornú spoluprácu s predstaviteľmi mesta Brezna a za jeho rozvoj v oblasti politického, spoločenského a kultúrneho života

 

Ivan Faško

-za vzornú spoluprácu s predstaviteľmi mesta a rozvoj regiónu Horehronia

 

Daniel Rakyta -fotograf

-za aktívny prístup k rozvoju kultúrneho života mesta, za rozvoj a propagáciu zborového spevu a aktívnu činnosť v prospech rozvoja Speváckeho zboru mesta Brezna

 

Jozef Smola

-za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

Pavol Goštan

-za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

Zdeno Medveď

-za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

 

Cena primátora 2001

 

Anna Stanislavová -dlhoročná ZPOZu, kultúrna pracovníčka Osvetového strediska

-za dlhoročnú prácu pre dôchodcov, za rozvíjanie spolupráce s organizáciami a klubmi poskytujúcimi služby seniorom

 

Ing. František Baka -predseda dopravnej komisie MsZ

-za zodpovedný a aktívny prístup k plneniu povinností spojenými s funkciou predsedu dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

 

Ján Vengrín -herec v DSJCH v Brezne

-pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadelnom súbore Jána Chalupku

 

Gabriel Obernauer -ochotnícky herec, predseda a štatutár DSJCH v Brezne

-pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadelnom súbore Jána Chalupku

 

Eva Brucháčková -učiteľka a bývalá riaditeľka ZUŠ

-pri príležitosti životného jubilea 55 rokov za dlhoročnú a aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku

 

 

Cena primátora 2000

 

Alžbeta Prepletaná -bývalá riaditeľka Mestskej knižnice

-za dlhoročnú prácu odbornej knihovníčky

 

Jozef Kováč -ochotnícky herec v divadelnom súbore Jána Chalupku

-pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbore Jána Chalupku

 

prof. Ing. Milan Turňa CSc., IWE -dekan MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave

-pri príležitosti životného jubilea za prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a podiel na rozvoji horehronského regiónu

 

Ján Weiss -etnograf a bývalý riaditeľ Horehronského múzea v Brezne

-za dlhoročnú prezentáciu histórie horehronského regiónu, za zachovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva horehronského regiónu

 

Ján Zaťko

-ocenenie udelené 19. februára 2001 dlhoročné pôsobenie vo funkcii poslanca a predsedu dopravnej komisie, za rozvoj v oblastiach kultúrneho a politického života mesta

 

 

Cena primátora 1998

 

PaedDr. Matej Kán -herec, režisér, pedagóg, riaditeľ základnej školy v Banskej Bystrici

-za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

Ladislav Šimon, CSc. -básnik, prekladateľ, učiteľ, riaditeľ Strednej odbornej školy pre spoločné stravovanie

-za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

PhDr. Ľubomír Pajtinka -spisovateľ, autor odbornej literatúry, redaktor

-za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

Doc. PhDr. Ladislav Bartko Csc., - bol členom Organizačného výboru Chalupkovo Brezno,  predseda Jazykového odboru Matice slovenskej

-za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

 

Július Roško

-pri príležitosti životného jubilea za rozpoj športu a reprezentáciu mesta na športových súťažiach – Maratón – veteráni

 

Ján Zemko -bol členom SZPB

-pri príležitosti životného jubilea za rozpoj športu a reprezentáciu mesta na športových súťažiach – Maratón – veteráni

 

Kolektív Hotelovej akadémie v Brezne

-za reprezentáciu mesta Brezna a horehronského regiónu doma i v zahraničí

 

 

IN MEMORIAM     

Jozef Hoška

-za rozvoj kultúrneho, politického a spoločenského života mesta

 

Dezider Guľovič

-za rozvoj kultúrneho, politického a spoločenského života mesta

 

 

Cena primátora 1997

 

Ing. Radko Dubéci -bol poslancom MsZ

-za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

Dušan Kyzek

-za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

 

Ladislav Fillo

-za mimoriadne úsilie pri založení Dobrovoľného požiarneho zboru v Brezne, za dlhoročné pôsobenie v DVPZ a výchovu nastupujúcich generácií

 

Andrej Jursa -bol ochotnícky herec DSJCH v Brezne

-pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbúre Jána Chalupku a za aktívny prístup k rozvoju spoločenského, politického a športového života mesta

 

Ing. Anton Jurša - bývalý prednosta Mestského úradu Brezno, klub slovenských turistov TOMO

-pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbore Jána Chalupku a za aktívny prístup k rozvoju spoločenského, politického a športového života mesta

 

 

Cena primátora 1996

 

Ing. Milan Petrla

-pri príležitosti životného jubilea za rozvoj spoločenského a kultúrneho života v Brezne a v horehronskom regióne, za propagáciu horehronského regiónu

 

Mgr. Milutín Černák -atletický odborník, bývalý pretekár, tréner, funkcionár a rozhodca

-za rozvoj športu a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenska na športových súťažiach

 

Benjamín Leitner -bol predseda federálneho zväzu a predseda Slovenského zväzu biatlonu SZB

-za rozvoj športu a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenska na športových súťažiach v biatlone

 

Mária Macuľová

-za mimoriadne úsilie pri vytvorení Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Brezne a rozvoj kultúrno-výchovnej práce členov matice

 

Emil Lukáč

-za mimoriadne úsilie pri rekonštrukcii krytej plavárne na Mazorníkove a rozvoj športu v Brezne

 

Ivan Halama -člen JDS, člen miestného spolku Matice Slovenskej

-pri príležitosti 30. výročia konania CHB za 30 ročné pôsobenie vo funkcii tajomníka organizačného výboru kultúrno-spoločenského podujatia Chalupkovo Brezno

 

 

Cena primátora 1995

 

Emil Urban

-za literárnu tvorbu, za zachovávanie kultúrneho dedičstva

 

Ernest Svrček -slovenský autor koláží, brezniansky výtvarník

-za reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach karikaturistov

 

Angela Černáková -choreografka, umelecká vedúca Šťastné detstvo DFS

-pri príležitosti životného jubilea za rozvoja šírenie folklóru horehronského regiónu na Slovenku i v zahraničí