Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Školstvo

 Základné školy
 Prijímanie detí do materských škôl


 

PRIESTUPKY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa (neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo dieťa vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku ) oznámi riaditeľ túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého, alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka ako príslušný správny orgán podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Za predmetný priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu až do 331,50 €.
Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad, odbor školstva v Banskej Bystrici, cestou Mestského úradu v Brezne.

Odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe žalôb v správnom súdnictve a to po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

ROZHODNUTIA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom.

Proti rozhodnutiu obce v druhom stupni nie je prípustné sa odvolať, je preskúmateľné súdom.

POPLATOK : Bez poplatku


Kontakt

Paučová Marta, Mgr. – 048/6306 290, marta.paucova@brezno.sk