Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka - „Školiaci a kancelársky materiál"

Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Školiaci a kancelársky materiál".


Oznámenie o zadaní zákazky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) - „Xeroxový papier “

Oznámenie o zadaní zákazky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Predmet zákazky „Xeroxový papier"

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,- €.


Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka - „Čistiace potreby - rok 2014"

Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Čistiace potreby - rok 2014".

Hodnota zákazky:  3 000,00 €


Výzva na predloženie ponuky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na predmet zákazky „Odvysielanie priameho prenosu zasadnutia MsZ rok 2014 a 2015“

Výzva na predloženie ponuky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na predmet zákazky „Odvysielanie priameho prenosu zasadnutia MsZ rok 2014 a 2015“

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000,- €.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 Vyzva_na_predlozenie_ponuky_vysielanie_MsZ.pdf (37.2 kB)


Výzva na predloženie ponuky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na predmet zákazky „Propagácia podujatí a aktivít mesta Brezna v roku 2014“

Výzva na predloženie ponuky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na predmet zákazky "Propagácia podujatí a aktivít mesta Brezna v roku 2014“.

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,- €

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 Vyzva_na_predlozenie_ponuky_propagacia_podujati_v_roku_2014.pdf (27.3 kB)
 Priloha_k_vyzve.xls (23.5 kB)


Výzva na predloženie ponuky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na predmet zákazky
„Laserové multifunkčné zariadenie“

Výzva na predloženie ponuky (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) na predmet zákazky "Laserové multifunkčné zariadenie".

Predmetom zákazky je zakúpenie laserového multifunkčného zariadenia

Predpokladaná hodnota zákazky:  2 800,- €

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 Vyzva_na_predlozenie_ponuky_laserove zariadenie.pdf (33.9 kB)
 Priloha.xls (23.5 kB)


Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka - „Výzdoba volebných miestností pre voľby 2014"

Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Výzdoba volebných miestností pre voľby 2014".

Predmet zákazky: výzdoba volebných miestností pre voľby konané v roku 2014

    Voľba prezidenta SR - dve kolá (15.03.2014 a 29.03.2014)
    Voľby do Európskeho parlamentu (24.05.2014)
    Komunálne voľby (jeseň 2014)

Hodnota zákazky:  2 800,00 €


Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka - „Odber vzoriek vody z meského vodovodu“

Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Odber  vzoriek vody z meského vodovodu".

Opis predmetu:

Predmetom zákazky je odber vzoriek vody na ľudskú otrebu z mestkého vodovodu v miestnej časti Brezno - Rohozná a Brezno - Podkoreňová, Brezno - Hlavina a ich laboratórne  vyšetrenie v zmysle nariadenia vlády , ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kotrolu kvality vody určenej na ľudksú spotrebu na rok 2014

Hodnota zákazky:   1 967,80 €


Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka - „Tlač poukážok"

Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Tlač poukážok".

Opis predmetu:

Predmetom zákazky je dodanie nákupných poukážok pre dôchodcov. Poukážka má byť vyhotovená ofsetovou tlačou na ceninovom papieri s troma prvkami ochrany (vodotlač, ochranný prúžok, farba).

Požadovaná lehota dodania je do 28.02.2014. Počet kusov 19 264 - hodnota 1 lístka 2,00€.

Predpokladaná hodnota zákazky:   1 100,00 €

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf (27.7 kB)
 Priloha.rtf (20.1 kB)


Výzva na predloženie ponuky. Mesto Brezno vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na predmet zákazky: Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania

Lehota na predkadanie ponúk: 12.02.2014 do 10.00 h
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
 
 Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf (55.5 kB)
 Priloha c.1.rtf (11.9 kB)


Výzvana predloženie ponuky (podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na predmet zákazky: Nákup meračov rýchlosti

Mesto Brezno vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na predmet zákazky: Nákup meračov rýchlosti

Dátum zverejnenia: 04.12.2013
Lehota na predkadanie ponúk: 10.12.2013 do 10.00 h


Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf (46.8 kB)


Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka - „Výmena podlahovej krytiny v sobášnej miestnosti"

Oznámenie o zadaní zákazky s hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka (§9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Výmena podlahovej krytiny v sobášnej miestnosti ".

Opis predmetu:

Demontáž koberca + vyspravenie podlahy, pokládka nového koberca Sand kraj 2931(65,00m2), Libra lines stred 2062 (55,0m2) montáž koberca na pásku (106,90m2)  a soklová lišta  46,0bm.

Hodnota zákazky:   5 271,00 €