Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odľahčovacia služba

podporná sociálna služba v zmysle § 54 zákona 448/2008 Z.z. v znení n. p.

Komu sa služba poskytuje?

fyzickej osobe, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia, v ktorom opatrovanie nemôže vykonávať

- cieľom je umožniť občanovi, ktorý opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania
jeho fyzického a duševného zdravia

Forma služby:

terénna, ambulantná alebo pobytová podľa výberu klienta

Podmienky pre poskytnutie opatrovateľskej služby:

  • podanie žiadosti o poskytnutie odľahčovacej služby na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa - žiadosť
  • uzatvorenie zmluvy medzi klientom a poskytovateľom
  • najmenej 12 hodín, najviac 30 dní v kalendárnom roku

Úhrada za poskytovanú službu:

v zmysle VZN č. 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

výška úhrady: prijímateľ platí úhradu za službu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a v závislosti od času a doby poskytovania odľahčovacej služby (ceny ako pri opatrovateľskej službe)