Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Veolia Energia Brezno, a.s.

Spoločnosť Veolia Energia Brezno, a.s. bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.12.2003

Akcionármi spoločnosti sú:

  • Mesto Brezno
  • Veolia Energia Brezno, a. s

Majetková účasť mesta Brezno predstavuje 25 akcii z celkového počtu akcii 100

Predmet činností spoločnosti je zameraný predovšetkým na výrobu a rozvod tepla, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti energetiky a strojárstva, obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností a ďalšie činnosti.
 
Orgány spoločnosti :

1. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločností je najvyšší orgán spoločností, ktorý rozhoduje o základných a najdôležitejších otázkach spoločností. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári.

2. Predstavenstvo

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárny orgán spoločností, ktorý riadi činnosť spoločností a koná v jej mene. Členov predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie spoločností z radov akcionárov  alebo iných  osôb.

Členmi predstavenstva sú:

Benedikt Lavrinčík  -  predseda

JUDr. Tomáš Abel PhD  -  člen

Ing. Peter Dobrý  -  člen3. Dozorná rada

Dozorná rada vykonáva kontrolu a dohľad nad činnosťou predstavenstva a uskutočňovaním    podnikateľskej činností spoločnosti.

Členmi dozornej rady sú:

Ing. Miroslav Fašang  -  predseda

PhDr. Petra Dzurmanová  - člen

Ing. Lívia Oslancová  -  člen


Kontakt

Clementisova 5
977 01 Brezno
tel.: 0905 845 443 manažér prevádzky
e-mail: brezno@veoliaenergia.sk