Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie,

Kohézny fond

 

Miesto realizácie projektu:     Mesto Brezno

 

Názov projektu:                   Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zavedenie systému separácie drobného stavebného odpadu (DSO), a navýšenie už zavedeného systému separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Brezno. K naplneniu takto stanoveného cieľa je potrebné obstaranie technológií na zber a odvoz DSO a BRO. Obstaranie potrebných technológií na zber a odvoz odpadov bude pre mesto znamenať skompletizovanie odpadového servisu, vyrieši sa tak súčasná situácia nakladania s DSO a zefektívni sa systém zberu BRO.

 

Ciele projektu:

  • Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • Hlavným cieľom projektu je zavedenie systému separácie drobného stavebného odpadu (DSO), a navýšenie už zavedeného systému separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Brezno. K naplneniu takto stanoveného cieľa je potrebné obstaranie technológií na zber a odvoz DSO a BRO

 

Výsledky projektu:

  • Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov
  • Zvýšenie množstva vytriedeného odpadu

 

Názov prijímateľa nenávratného finančného príspevku:

Mesto Brezno

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Výška nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy:

1.039.078,00 EUR

 

Termín začatia realizácie projektu:

06/2018

 

Termín ukončenie realizácie projektu podľa zmluvy:

02/2019