Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie,

Kohézny fond

 

Miesto realizácie projektu:     Mesto Brezno

 

Názov projektu:                 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie systému separácie drobného stavebného odpadu (DSO), a navýšenie už zavedeného systému separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Brezno. K naplneniu takto stanoveného cieľa boli obstarané technológie na zber a odvoz DSO a BRO. Realizáciou projektu, t. j. obstaraním potrebných technológií na zber a odvoz odpadov mesto zefektívnilo odpadový servis

 

Ciele projektu:

  • Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • Hlavným cieľom projektu je zavedenie systému separácie drobného stavebného odpadu (DSO), a navýšenie už zavedeného systému separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Brezno. K naplneniu takto stanoveného cieľa je potrebné obstaranie technológií na zber a odvoz DSO a BRO

 

Výsledky projektu:

  • Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov
  • Zvýšenie množstva vytriedeného odpadu

 

Názov prijímateľa nenávratného finančného príspevku:

Mesto Brezno

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku:

1 011 859,82 EUR