Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prehľad predpisov, pokynov, podľa ktorých konáme

ZÁKLADNÉ PREDPISY:

zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
zákon č.69/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch
zákon č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
vyhláška 35/1987 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Nariadenie vlády SR č.528/2002 Z.z. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska


SÚVISIACE PREDPISY:

zákon č.669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest
zákon č.175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach
zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákon č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov
zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č.49/2002 Z.z.. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) v znení neskorších predpisov
zákon č.245/2003 Z.z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
zákon č.124/2006 Z .z .o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)
zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
vyhláška MVaRR SR č.311/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
vyhláška MZ SR č.505/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty
vyhláška MV SR č.411/2006 Z.z. ktorou sa určuje paušálna suma trov konania o priestupku
vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
vyhláška MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
Nariadenie vlády SR č.353/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov
Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Nariadenie vlády SR č.339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku a iné súvisiace zákony, vyhlášky, Slovenské technické normy.