Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať mesto Brezno o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby). Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť je možné podať písomne príp. elektronicky.

POTREBNÉ DOKLADY:

NA POVOLENIE: 

 • List vlastníctva
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • 2x PD vypracovaná oprávnenou osobou
 • Územné rozhodnutie alebo prehlásenie stavebného úradu o upustení od územného rozhodnutia
 • Súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • Súhlas mesta s vydaním stavebného povolenia
 • Súhlas vlastníkov susedných pozemkov s overeným podpisom a fotokópiami LV (v prípade, ak sú stavbou zasiahnuté )
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí – kópie dokladov k vydaniu územ. rozh.
 • Vyhlásenie stavebného dozora (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou)

KU KOLAUDÁCII:

 • PD overená stavebným úradom
 • Stavebné povolenie
 • Laboratórny rozbor vody

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

DOBA VYBAVENIA: v súlade s platnými právnymi predpismi 30, resp. 60 dní


Kontakt:

Tichý Peter, Ing. - 048/2856 700, peter.tichy@brezno.sk