Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozvojové projekty

Mesto Brezno prostredníctvom odboru riadenia projektov pri spracovaní, koordinácii a realizácii projektov s finančnou dotáciou z externých zdrojov spolupracuje so zainteresovanými odbormi Mestského úradu Brezno, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými a založenými mestom, s neziskovou organizáciou mesta Brezna a spoločnosťami, ktorých má mesto Brezno spoluúčasť, ako aj s organizáciami pôsobiacimi na území mesta Brezna v oblasti rozvoja kultúry a cestovného ruchu.

Rozvojové projekty vychádzajú z viacerých základných strategických dokumentov, ktoré riešia všetky oblasti rozvoja mesta:

 

Na miestnej úrovni:

·      Program rozvoja mesta Brezna 2016 - 2022

·      Územný plán mesta Brezna

·      Komplexná stratégia riešenia rómskej problematiky 2016 - 2022

·      Komunitný plán sociálneho rozvoja

·      Stratégia cyklodopravy mesta Brezno

·      Plán dopravného značenia a organizácia dopravy v meste Brezno

 

Na regionálnej úrovni:

·      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

·      Integrovaná územná stratégia BBSK na roky 2021-2027

 

Na nadnárodnej a národnej úrovni:

Pri získavaní mimorozpočtových finančných prostriedkov vo forme nenávratného finančného príspevku (NFP) sa mesto prioritne zameriava na štyri z piatich Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

 

1.     Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ.

 

2.     Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty v oblasti zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu Európy – jej pracovníkov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú zamestnanie.

 

3.     Kohézny fond (KF) – poskytuje fondy na dopravné a environmentálne projekty v krajinách, v ktorých je hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa nižší ako 90 % priemeru EÚ.

 

4.     Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – zameriava sa na riešenie konkrétnych výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti EÚ.

 

5.     Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) – pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov a pobrežným spoločenstvám pri diverzifikácii ich hospodárstiev, čím zlepšuje kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach.

 

Mesto sa radi tiež strategickými programovými dokumentami Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú z EŠIF a zameriavajú sa na rozvoj Slovenska vo všetkých oblastiach:

1.     Politika súdržnosti SR na programové obdobie 2021 - 2027

2.     Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

3.     Operačný program kvalita životného prostredia (OPKŽP)

4.     Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Mimorozpočtové finančné zdroje získava tiež v podobe dotácií a rôznych grantov, pričom finančné zabezpečenie jednotlivých projektov vychádza tiež z finančných možností rozpočtu mesta Brezna (spoluúčasť mesta podľa podmienok poskytnutia NFP, alebo dotácie, či grantu).

 

V záujme dosiahnutia ekonomicky najefektívnejších riešení a maximálnych a udržateľných efektov je výrazná pozornosť venovaná aj koordinácii a prepojenosti intervencií v rámci jednotlivých finančných zdrojov.

 

Na základe uvedených skutočností  sú projekty mesta Brezna, prezentované na tejto podstránke rozdelené do štyroch základných kategórií

 

·      Projekty s externou finančnou podporou - Európske fondy

·      Projekty s finančnou podporou Slovenskej republiky

·      Projekty s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)

·      Projekty s finančnou podporou nadácií a z iných grantov

 

 Politika súdržnosti SR na programové obdobie 2021 - 2027

 Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

 Operačný program kvalita životného prostredia (OPKŽP)

 Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)

 Zoznam projektov

 Projekty v realizácii

 Projekty zrealizované