Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Pionierska 2, Brezno

 

„Tento projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:        Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Pionierska 2, Brezno

 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:               2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:   2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností

                                     a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej

                                     a výcvikovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ:          2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Pionierska 2 v Brezne. Investície mesta za pomoci EÚ a ŠR do budovania a zlepšenia technického vybavenie jazykovej a IKT učebne napomôže tento cieľ úspešne naplniť.  Projekt prispeje k zvýšeniu odbornosti, gramotnosti ako aj pripravenosti žiakov pre budúcu profesionálnu orientáciu.

Aktivity projektu:

  • Obstaranie jazykovej učebne
  • Obstaranie IKT učebne

Výsledky projektu:

  • Nové jazykové laboratórium vytvára podmienky pre zlepšenie úrovne cudzích jazykov napredovanie žiakov individuálnym tempom, zlepšenie motivácie a spätnej väzby pre žiakov ako aj pedagógov.
  • Modernizácia a rozšírenie súčasným možností školy v oblasti IKT vzdelávania.
  • Zlepšenie infraštruktúry základného vzdelávania v dvoch oblastiach, v rámci ktorých sú realizované aktivity projektu.

Dĺžka realizácie projektu: 5 mesiacov, projekt bol ukončený 30.09.2020

 

Celkové oprávnené výdavky:   25 246,12 EUR

 

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 23 983,81 EUR.

 

Projekt je v súlade so stratégiou Európa 2020, s Národnou stratégiou SR, s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Banskobystrického kraja ako aj inými strategickými dokumentami.