Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v znp. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-17/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2020 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno č.VZN-13/2020, ktorým sa mení VZN-17/2019 a ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2021.

V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

 • fyzická osoba, ktorá má v meste  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá na území mesta vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
 • právnická osoba,ktorá  je  oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta,
 • podnikateľ, ktorý je  oprávnený  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku

 • Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 0,0712 eura za osobu a kalendárny deň.
 • Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín pre fyzické osoby je 0,0185 eura za kilogram.
 • Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov u ktorých je zavedený množstvový zber,  sa ustanovuje takto:
  1. pri 70, 110 a 1100 litrovej zbernej nádobe   0,0156 eura za 1 liter komunálneho odpadu
  2. pri veľkoobjemovom kontajneri (VOK) 0,1308 eura za 1 kilogram komunálneho odpadu

za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín  0,0185 eura za 1 kilogram.

Drobný stavebný odpad sa odváža na zberný dvor Technických služieb, kde je aj vyfakturovaný.

 

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Mesto vo svojich VZN-17/2019 a VZN-13/2020  stanovuje rôzne zníženia a oslobodenia od poplatku za KO:

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti znížený na minimálnu sadzbu u poplatníkov, ktorí sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržiavajú na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania alebo prechodného pobytu v inej obci v rámci Slovenskej republiky. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zamestnaní/prechodnom pobyte alebo o ubytovaní. Z potvrdenia musí byť zrejmé koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiava poplatník mimo mesta, kde sa zdržiava a z akého dôvodu.

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti znížený o 30 %  z dôvodu, že je poplatníkom fyzická osoba v hmotnej núdzi alebo držiteľ preukazu ŤZP (ŤZP/S), prípadne mu bola priznaná prevažná alebo úplná bezvládnosť. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie dokazujúce dôvod zníženia poplatku (rozhodnutie ÚPSVaR, fotokópia preukazu ŤZP, ŤZP/S, rozhodnutie sociálnej poisťovne).

Poplatok je znížený o 30 % všetkým osobám, ktoré k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dosiahli vek 62 rokov, bez nutnosti podania žiadosti.

Jednotlivé úľavy nie je možné kombinovať.

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti odpustený poplatníkom,  ktorí sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržujú na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania alebo pobytu v inom štáte. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu/zamestnaní/ubytovaní/povolenie na pobyt v inom štáte. Z potvrdenia musí byť zrejmé, koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiava poplatník mimo územia SR, kde sa zdržiava a z akého dôvodu. V prípade, že je potvrdenie vystavené v inom jazyku ako slovenský prípadne český, je potrebné priložiť voľný preklad.

Poplatok može byť na základe písomnej žiadosti odpustený z dôvodu umiestnenia viac ako 90 dní v zariadení sociálnych služieb, zdravotníckom zariadení, v reedukačnom zariadení a z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia z týchto zariadení.

Tlačivá žiadostí si môžu poplatníci vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade v Brezne na prízemí – kancelária č. 4 – dane a poplatky, alebo si ich môžu stiahnuť z webovej stránky mesta (link pod textom)Žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku si môžu poplatníci podávať v priebehu príslušného kalendárneho roka, avšak ak je predpoklad, že budú celý rok mimo mesta študovať/pracovať/bývať, môžu si podať žiadosť hneď začiatkom roka, aby už vo vydanom rozhodnutí bola vyrubená správna výška poplatku. V prípade, že v priebehu roka predsa len dôjde k nejakej zmene, prídu túto zmenu na útvar daní a poplatkov nahlásiť.

 

POTREBNÉ DOKLADY:   

 • oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu/právnickú osobu/podnikateľa,
 • žiadosť o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • žiadosť o zníženie poplatku o 30 %.

 

K žiadostiam je potrebné doložiť potvrdenia dokazujúce opodstatnenosť podanej žiadosti.

 

Súvisiaca legislatíva


 

Kontakt


Miestny poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby:

Ing. Ľubica Kubaliaková, kancelária č. 4 – prízemie, č. tel. 048/6306 272, 

lubica.kubaliakova@brezno.sk

Mgr. Janka Betková, kancelária č. 4 – prízemie, č. tel. 048/6306272,

janka.betkova@brezno.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady – právnické osoby a podnikatelia

Ing. Karin Votroubeková, kancelária č. 4 – prízemie, č. tel. 048/6306 272, 

karin.votroubekova@brezno.sk