Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v znp. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-17/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2020.

V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

  • fyzická osoba,ktorá má v meste  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá na území mesta vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
  • právnická osoba, ktorá  je  oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta,
  • podnikateľ, ktorý je  oprávnený  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrúbenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Mesto vo svojom VZN-17/2019  stanovuje rôzne zníženia a oslobodenia od poplatku za KO:

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti znížený na minimálnu sadzbu u poplatníkov, ktorí sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržujú na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania alebo prechodného pobytu v inej obci v rámci Slovenskej republiky. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu/zamestnaní/prechodnom pobyte alebo o ubytovaní. Z potvrdenia musí byť zrejmé koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiava poplatník mimo mesta, kde sa zdržiava a z akého dôvodu.

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti znížený o 30 %  z dôvodu, že je poplatníkom fyzická osoba v hmotnej núdzi alebo držiteľ preukazu ŤZP (ŤZP/S), prípadne mu bola priznaná prevažná alebo úplná bezvládnosť. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie dokazujúce dôvod zníženia poplatku (rozhodnutie ÚPSVaR, fotokópia preukazu ŤZP, ŤZP/S, rozhodnutie sociálnej poisťovne).

Jednotlivé úľavy nie je možné kombinovať.

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti odpustený poplatníkom,  ktorí sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržujú na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania alebo pobytu v inom štáte. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu/zamestnaní/povolenie na pobyt v inom štáte. Z potvrdenia musí byť zrejmé, koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiava poplatník mimo územia SR, kde sa zdržiava a z akého dôvodu. V prípade, že je potvrdenie vystavené v inom jazyku ako slovenský prípadne český, je potrebné priložiť voľný preklad.

Poplatok može byť na základe písomnej žiadosti odpustený z dôvodu umiestnenia viac ako 90 dní v zariadení sociálnych služieb, zdravotníckom zariadení, v reedukačnom zariadení a z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia z týchto zariadení.

Tlačivá žiadostí si môžu poplatníci vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade v Brezne na prízemí – kancelária č. 4 – dane a poplatky, alebo si ich môžu stiahnuť z webovej stránky mesta. Žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku si môžu poplatníci podávať v priebehu príslušného kalendárneho roka, avšak ak je predpoklad, že budú celý rok mimo mesta študovať/pracovať/bývať, môžu si podať žiadosť hneď začiatkom roka, aby už vo vydanom rozhodnutí bola vyrúbená správna výška poplatku. V prípade, že v priebehu roka predsa len dôjde k nejakej zmene, prídu túto zmenu na útvar daní a poplatkov nahlásiť.

 

POTREBNÉ DOKLADY:   

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu/právnickú osobu/podnikateľa, Žiadosť o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, žiadosť o zníženie poplatku o 30 % (tlačivá k dispozícii na webe alebo priamo v kancelárii); k žiadostiam je potrebné doložiť potvrdenia dokazujúce opodstatnenosť podanej žiadosti.

 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku - VZN 17/2019 §6

 


Kontakt

Miestny poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby:

Dršták Richard, - 048/6306 272, richard.drstak@brezno.sk
Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady – právnické osoby a podnikatelia

Votroubeková Karin, Ing. – 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk