Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v znp. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-12/2022, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2023.

V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

·       fyzická osobaktorá má v meste  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá na území mesta vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,

·       právnická osoba,ktorá  je  oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta,

·       podnikateľ, ktorý je  oprávnený  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku

·       Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 0,090 eur za osobu a kalendárny deň.

·       Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín pre fyzické osoby, právnické osoby aj pre podnikateľov je 0,025 eur za kilogram.

·       Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov u ktorých je zavedený množstvový zber,  sa ustanovuje takto:

1.     pri 70, 110 a 1100 litrovej zbernej nádobe   0,025 eur za 1 liter komunálneho odpadu

2.     pri veľkoobjemovom kontajneri (VOK) 0,200 eur za 1 kilogram komunálneho odpadu

Drobný stavebný odpad sa odváža na zberný dvor Technických služieb, kde je aj vyfakturovaný.

 

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Mesto vo svojich VZN-12/2022 stanovuje zníženie a oslobodenie od poplatku za KO:

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti znížený o 30 % u poplatníkov, ktorí sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržiavajú na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania alebo prechodného pobytu v inej obci v rámci Slovenskej republiky. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zamestnaní/prechodnom pobyte alebo o ubytovaní. Z potvrdenia musí byť zrejmé koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiava poplatník mimo mesta, kde sa zdržiava a z akého dôvodu.

Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti odpustený poplatníkom,  ktorí sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržujú na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania alebo pobytu v inom štáte. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu/zamestnaní/ubytovaní/povolenie na pobyt v inom štáte. Z potvrdenia musí byť zrejmé, koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiava poplatník mimo územia SR, kde sa zdržiava a z akého dôvodu. V prípade, že je potvrdenie vystavené v inom jazyku ako slovenský prípadne český, je potrebné priložiť voľný preklad.

Poplatok može byť na základe písomnej žiadosti odpustený z dôvodu umiestnenia viac ako 90 dní v zariadení sociálnych služieb, zdravotníckom zariadení, v reedukačnom zariadení a z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia z týchto zariadení.

Tlačivá žiadostí si môžu poplatníci vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade v Brezne na prízemí – kancelária č. 4 – dane a poplatky, alebo si ich môžu stiahnuť z webovej stránky mesta (link pod textom)Žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku si môžu poplatníci podávať v priebehu príslušného kalendárneho roka, avšak ak je predpoklad, že budú celý rok mimo mesta študovať/pracovať/bývať, môžu si podať žiadosť hneď začiatkom roka, aby už vo vydanom rozhodnutí bola vyrubená správna výška poplatku. V prípade, že v priebehu roka predsa len dôjde k nejakej zmene, prídu túto zmenu na útvar daní a poplatkov nahlásiť.

 

POTREBNÉ DOKLADY:   

·       oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu/právnickú osobu/podnikateľa,

·       žiadosť o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

 

K žiadostiam je potrebné doložiť potvrdenia dokazujúce opodstatnenosť podanej žiadosti.

 

Súvisiaca legislatíva


·       Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

·       Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-12/2022

 

Kontakt


Miestny poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby:

Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/2856 402, lubica.kubaliakova@brezno.sk

Medveďová Lucia – 048/2856 406, lucia.medvedova@brezno.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady – právnické osoby a podnikatelia

Votroubeková Karin Ing. - 048/2856 405, karin.votroubekova@brezno.sk

 

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k miestnemu poplatku za KO - FO PDF - dokument 237.30 kB

Oznámenie k miestnemu poplatku za KO - FO doc - textový dokument 32.97 kB

Oznámenie k miestnemu poplatku za KO - PO PDF - dokument 257.51 kB

Oznámenie k miestnemu poplatku za KO –PO doc - textový dokument 27.46 kB

Žiadosť o vrátenie preplatku PDF - dokument 50.71 kB

Žiadosť o vrátenie preplatku doc - textový dokument 15.03 kB

Žiadosť o vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku za komunálny odpad doc - textový dokument 50.70 kB

Žiadosť o vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku za komunálny odpad PDF - dokument 287.81 kB

Zmena/zrušenie odvoz KO doc - textový dokument 31.05 kB

Zmena/zrušenie odvoz KO PDF - dokument 256.86 kB