Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo - 9. mája- vstup

       

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Vyhlásenie, ktoré vyberie riadiaci orgán / napíše sa rovno podľa RO

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Brezne, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia.

 

Aktivity projektu

·       budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov na znižovanie prašnosti a hluku, ako aj prvkov na zvyšovanie vlhkosti vzduchu.

·       realizácia revitalizácie a ochrany zelene, budovanie prírodných prvkov, prvkov drobnej architektúry, výsadby a regenerácie izolačnej zelene a aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry- navrhovaná zelená stena kontajnerového stojiska v bezprostrednej blízkosti komunikácie.

·       výmena a doplnenie prvkov mobiliáru a drobnej architektúry, rekonštrukcia a doplnenie existujúceho verejného osvetlenia a jeho výmena za úspornejšie osvetlenie, čím sa obmedzí svetelný smog.

 

Priestor bude rozdelený na 3 zóny s rôznymi aktivitami a predpokladanou frekventovanosťou:

  • Vstupná zóna
  • Centrálna aktívna oddychová zóna
  • Okrajová pasívna oddychová zóna

 

Výsledky projektu

·       Realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu životného prostredia, posilneniu a rozšíreniu ekosystémových služieb, prispeje sa k rozvoju územia a k vytvoreniu estetického prostredia s ohľadom na environmentálny aspekt a s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

·       Realizáciou predkladaného projektu sa očakáva významný prínos pre riešené územie v zmysle posilnenia ekologickej stability územia a zvyšovania/obnovy biodiverzity.

·       Mesto Brezno bude mať vytvorený priestor pre dospelých aj deti, ktorý prinesie fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno – hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť vzájomným spojením zdravotno – rekreačných a ekologicko - stabilizačných funkcií. Vytvorí sa možnosť prepojenia mestskej a vidieckej oblasti a vznikne miesto, kde sa bude príjemne žiť a pracovať. Projekt prispeje k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu

júl 2022 –

 

Celkové oprávnené výdavky

554 743,87

 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok

527 006,68

 

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

 

 

Prioritná os

4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

Investičná priorita

4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

 

Kód projektu ITMS2014+

302041BCA2

 

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP