Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno

logo-europsky-fond-regionalneho-rozvoja logo-integrovany-regionalny-operacny-program  

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu: Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno

 

Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:  4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

Investičná priorita:   4.3 Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

 

Špecifický cieľ:   4.3.1. Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

 

Miesto realizácie:     Vnútrobloky ŠLN, 9. mája, ČSA - Malinovského

 

Aktivity projektu:

  • Obnova, ošetrenie a ochrana jestvujúcej zelene vnútroblokov sídlisk
  • Doplnenie zelene – stromy, kry, trávy a trvalky s ohľadom na klimatické podmienky
  • Osadenie nových lavičiek
  • Spevnenie terénu s dôrazom na zadržiavanie vody v území

 

Výsledky projektu:

  • Upravená jestvujúca zeleň, doplnená o nové stromy, kry a zeleň
  • Osadené nové mestské prvky drobnej architektúry – lavičky, smetné koše
  • Priestor pre dospelých aj deti, ktorý prinesie fyzický, psychologický, emocionálny  a sociálno-hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť vzájomným spojením zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií
  • Projekt prispeje k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny

 

Dĺžka realizácie projektu:

13 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky:

796.112,68 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

756.307,05 EUR